English

Sirküler

7143 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ İKİNCİ MADDESİ KAPSAMINDA SGK BORÇ YAPILANDIRMASI BOZULANLAR İLE İLGİLİ GENELGESİNİ YAYIMLADI

Sirküler No: 2485 28.12.2018 tarihli, 30639 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7159 sayılı Kanunun 11.inci maddesi ile 7143 sayılı Kanuna Geçici 2.inci madde ile eklenen hususları 11.01.2019 tarih ve 2476 nolu sirkümüzde açıklamıştık.  Kurum uygulama ile ilgili hususları 11.01.2019 tarihli 2019/01 nolu Genelgesinde açıklamıştır. Genelge kapsamında;  2018 yılı Mart ayı ve öncesi dönemlere ilişkin borçlar için 7143

KATMA DEĞER VERGİSİ LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEME

Sirküler No: 2484 19.12.2018 tarih ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 475 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile; Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair kararın yürürlüğe konulmasına 3065 sayılı kanunun 28 inci maddesi uyarınca karar verilmiştir.  24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve

KÂR PAYI AVANSININ DAĞITIM ŞARTLARI HUSUSU

Sirküler No: 2483 05.01.2019 tarih ve 30642 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair yayımlanan Tebliğ ile; Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğin Kâr payı avansı dağıtım şartları başlıklı 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.  (1) Şirketlerin kâr payı avansı dağıtabilmeleri için, şirket genel kurulunca

ÖTV KANUNU’NA EKLİ (Ⅲ) SAYILI LİSTENİN (B) CETVELİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Sirküler No: 2482 05.01.2019 tarih ve 30642 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 554 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oran ve tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi kanununa ekli (Ⅲ) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı bazı malların vergi oranları ile asgari

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sirküler No: 2481 31/12/2018 tarih ve 30642 sayılı (3 üncü mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan 7338 Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun sayılı bazı maddelerindeki istisna tutarları ile matrah dilim tutarlarının 2019 yılı için yeniden değerleme oranında artırılmasına dair 50 Seri No’lu Veraset ve İntikal Vergisi Genel Tebliğ ile tespit edilmiştir. 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi

ÇEVRE KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sirküler No: 2480 10.12.2018 tarih ve 30621 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7153 Sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’nun 8 inci maddesiyle 2872 sayılı Çevre Kanunu’na “Geri kazanım katılım payı” eklenmiştir. Yurt içinde piyasaya arz edilen bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SERMAYE HAREKETLERİ GENELGESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sirküler No: 2479 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılık ve Finans Kuruluşlar Genel Müdürlüğü Kambiyo Mevzuatı Genel Müdürlüğü 02.05.2018 tarihli Sermaye Hareketleri Genelgesindeki maddelerde yapılan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir. Döviz Kredilerine İlişkin Ortak Hükümler Bölümünün Döviz kredisi kullanımının genel kuralları başlıklı 14 üncü maddesinin altıncı fıkrası; “Bankaların ve finansal kuruluşların yalnızca finansal güçlük nedeniyle yükümlülüklerini yerine getiremeyen

KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Sirküler No: 2478 Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi sitesinin duyurular bölümünde yapılan açıklama ile; 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunu’nun 10/13 maddesine göre, 2018 yılı kazançların Türkiye’ye transferinde uygulanacak istisna ile ilgili, 02.01.2019 tarihinde Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde yapılan değişikliğe yer verilmiştir. 2018 yılı 4. Dönem Kurum Geçici Beyannamesinin

ÇALIŞANLARIN İŞVERENLERİ ARACILIĞIYLA OTOMATİK OLARAK EMEKLİLİK PLANINA DAHİL EDİLMESİ YÖNETMELİĞİNDEKİ ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Sirküler No: 2477 Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.12.2018 tarih ve 30638 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, bu Yönetmelik ile  01.01.2017 tarihli ve 2017/9721 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan yönetmelikte yapılan önemli değişiklikler aşağıdadır. Yönetmeliğin MADDE 6-‘sı ile aynı

7159 SAYILI KANUN İLE 7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ SGK YAPILANDIRMALARI BOZULANLARA YENİ HAK GETİRİLDİ

Sirküler No: 2476 28.12.2018 tarih 30639 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7159 sayılı Kanunun 11.inci maddesi ile 11.05.2018 tarihli ve 7143 sayılı Kanuna “GEÇİCİ MADDE 2-“ eklenmiştir. Bu maddenin 1.inci, 2.inci, 3.üncü ve 6.ıncı fıkraları SGK borçlarının yapılandırılması ile ilgili işlemleri düzenlemektedir.   Söz konusu maddelerle yapılandırılmış ancak değişik sebeplerden dolayı ödeme yapılmadığı için yapılandırılması bozulan borçlulara