English

Sirküler

3478-MASRAF YANSITILMASINDA BELGE DÜZENİ

Sirküler No: 3478 Yansıtma; ticari faaliyet kapsamında bir işlemin yapılmaması, yapılan iş ve işlemlerde bir gelir elde etme veya kar ve zarar beklentisini taşıyacak herhangi bir unsurun bulunmaması, yasal uygulamalar nedeniyle muhatap olunan ya da diğer bir işletme adına ödeme veya tahsilat yapılması durumlarında, yapılan ödeme veya henüz ödeme yapılmamışsa tahakkuk eden bedelin asıl muhatabına

3477-SERBEST BÖLGE İÇERİSİNDE ÜRETİM YAPAN MÜKELLEFLERİN İSTİHDAM ETTİKLERİ PERSONELE ÖDENEN ÜCRETLER

Sirküler No: 3477 Bilindiği üzere, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3’üncü maddesine göre, Serbest Bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini yurt dışına ihraç ettikleri takdirde istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler üzerinden hesaplanan ve muhtasar beyanname ile tahakkuk eden gelir vergisi Yeminli Mali Müşavirlerce verilecek rapor sonrası

3476-KÂR DAĞITIMI HUSUSU

Sirküler No: 3476 Sermaye şirketlerinin pay sahiplerine dağıtacakları kâr, ticaret hukuku ilkelerine göre tespit edilen kârdır. Kâr dağıtım kararının verilebilmesinin ilk koşulu, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda düzenlenmiş bir bilançoya göre kâr elde edilmiş olması ya da önceki yıllar kârından bu amaç için kullanılabilecek yedek akçelerin bulunmasıdır. Sermaye şirketlerinde kâr paylarının ortaklar açısından alacak

3475- ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ, SERBEST BÖLGELER, ENDÜSTRİ BÖLGELERİ, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ, SANAYİ SİTELERİNDE YER ALAN BİNALARIN EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ ŞARTLARI

Sirküler No: 3475 7033 sayılı Kanun ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (m) bendinde yapılan düzenleme ile organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar kiraya verilmemek şartıyla emlak vergisinden daimi olarak muaf tutulmuştur. Düzenlemenin yürürlük tarihi Kanunun yayım tarihi olan 01.07.2017 olarak belirlenmiştir. Konu,

3474-REESKONT İŞLEMLERİNİN UYGULANMASI

Sirküler No: 3474 Reeskont işlemi, vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçların, değerleme günündeki gerçek değerinin bulunması suretiyle bilançoda yapılan bir düzeltme işlemi olarak tanımlanabilmektedir. Senede bağlı alacak ve borçlarını reeskonta tabi tutmak zorunda olanlar bankalar, bankerler ve sigorta şirketleridir. Bunlar dışında kalan ve bilanço esasına göre defter tutan vergi mükellefleri vadesi gelmemiş senede bağlı

3473-DİL EĞİTİMİ ALAN PERSONELİN KURS ÜCRETİNİN ŞİRKET TARAFINDAN KARŞILANMASI İLE İLGİLİ ÖZELGE

Sirküler No: 3473 Dil eğitimi alan personelin kurs ücretinin şirket tarafından karşılanması ile ilgili hususlar GİB’in 12.02.2011 tarihli, B.07.1.GİB.4.41.15.01-KVK-2010/5-13 sayılı özelge’sinde açıklanmıştır.    İlgide kayıtlı özelge talebiniz ile; firmanızın uluslararası faaliyet gösteren bir holding kuruluşu bünyesinde faaliyet gösterdiğini ve ana firma ile koordinasyonda tercih edilen dilin İngilizce olması dolayısıyla Genel Müdürlük tarafından, Türkiye’de kurulu ve yabancı dil

3472-2022 YILI EMLAK VERGİSİNE ESAS OLAN BİNA METREKARE MALİYET BEDELLERİ TESPİT EDİLDİ

Sirküler No: 3472 01.09.2021 tarih ve 31585 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 29 maddesinin (b) bendi gereği, 2022 yılı için binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri 79 Seri No’lu Genel Tebliğ uyarınca yeniden belirlenmiştir. Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Hazine ve Maliye

3471-SERMAYE HAREKETLERİ GENELGESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Sirküler No: 3471 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılık ve Finansman Kuruluşları Genel Müdürlüğü Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğünce, 02/05/2018 tarihinde yürürlüğe giren Sermaye Hareketleri Genelgesinde Hazine ve Maliye Bakanlığının 30.07.2021 tarih ve 460972 sayılı yazıları gereği, yurt dışından kredi alınması başlıklı bölümün döviz geliri olma şartı aranmayan krediler

3470-İHRACAT GENELGESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Sirküler No: 3470 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin (İhracat Bedelleri Hakkında) 2018-32/48 sayılı tebliğin 12’nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak T.C. Merkez Bankası tarafından ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen İhracat Genelgesinde Hazine ve Maliye Bakanlığının 25.08.2021 tarih ve 519861 sayılı yazıları gereği İhracat bedellerinin yurda getirilmesi başlıklı 4’üncü

3469-VADE FARKI VE FİYAT FARKI UYGULAMASI

Sirküler No: 3469 Vade farkı:  Bir mal veya hizmet bedelinin peşin ödenmemesi ve daha sonra ödenmek üzere anlaşılması veya taksitle yapılan satışlarda peşin fiyatına eklenen tutar olarak tanımlanabilir. Diğer bir ifade ile ticari teamüllere göre bedelin ödenmesi gereken tarihten başlayarak fiili ödeme tarihinde mal ve hizmet bedeline ekleme yapılmak suretiyle ulaşılan miktarı ifade etmektedir. Vade