English

Sirküler

3307-KISMİ BÖLÜNME NEDENİYLE SERMAYENİN AZALTILMASINA İLİŞKİN UYGULANMASI GEREKEN HUSUSLAR

Sirküler No: 3307 Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğünün 02.04.2019 tarih ve 17192610-125[ÖZG-15/46]-50973 sayılı özelgesinde; -Şirketin geçmiş dönemlerde dağıtılmamış geçmiş yıl karları, enflasyon düzeltmesi olumlu farkları, olağanüstü yedekler, maddi duran varlık, yeniden değerleme değer artış fonu, maliyet artış fonu ve 5811 sayılı Kanun kapsamında beyan edilen gelirlere/varlıklara ait fonların sermayeye ilave edildiği,

3306-2020 YILINA İLİŞKİN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNDE YER ALAN GEÇİCİ VERGİ VE KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERİN İADESİ BİR AN ÖNCE TALEP EDİLMELİDİR

Sirküler No: 3306 Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2015 ve izleyen vergilendirme dönemlerine yönelik verilen gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde iadesi gereken geçici vergi ve/veya kesinti yoluyla iadesi gereken verginin bulunması halinde, mükelleflerin iade taleplerinin 22/01/2016 tarihinde yayımlanan 99 sıra numaralı Gelir Vergisi Sirküsüne istinaden, Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi (GEKSİS) kullanılmak

3305-VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLER İÇİN %5 VERGİ İNDİRİMİ UYGULANMASI HUSUSU.

Sirküler No: 3305 Gelir vergisi Kanunu’nun mükerrer 121’inci maddesiyle vergisini zamanında ödeyen ve belirtilen diğer şartları taşıyan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’ini, ödenmesi gereken vergiden indirim imkanı getirilmiştir. Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden belirlenen şartları taşıyanların

3304-ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASIYLA İLGİLİ TEBLİĞ

Sirküler No: 3304 03.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7263 sayılı Kanun ile gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanlarının imzalarının, kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza verilerinin merkezi ortak veri tabanındaki sicil dosyasına kaydedileceği hükme bağlanmıştı. Ortak veri tabanlarında imza kaydının bulunmaması halinde ise, imzaya yetkili kişilerin imza beyanlarının

3303-GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ İLE BİLDİRİLEN GELİRLERDEN İNDİRİLECEK GİDERLER

Sirküler No: 3303 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda; Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Gelire dahil olan kazanç ve iratlar 7 (yedi) unsurdan ibaret olup, bu kazanç ve iratların tespitinde gerçek ve safi miktarlar dikkate alınır. Kazanç ve iratların tespiti

3302-2020 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE İRADI SAYILAN GELİRLER VE BEYAN DURUMLARI

Sirküler No: 3302 Aşağıda yazılı gelirler Gelir Vergisi Kanunu’nda Menkul Sermaye İradı olarak sayılmaktadır.  2020 yılında elde edilen gelirlerin beyannameye dahil edilip edilememe durumları belirtilmiştir. A)-Beyan edilmesi gereken gelirler: Her türlü hisse senetlerinin kâr payları (temettü gelirleri), İştirak hisselerinden doğan kazançlar (Limited Şirket ortaklarının, iş ortaklıkları ortaklarının ve komanditerlerin kâr payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar),

3301-DİĞER HİZMETLER İÇİN UYGULANACAK KDV TEVKİFATI KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Sirküler No: 3301 16.02.2021 tarih ve 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 35 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile 01.03.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kısmi tevkifat uygulanacak diğer hizmetler kapsamında değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikle, KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

3300-KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK TESLİM VE HİZMET LİSTESİ

Sirküler No: 3300 16.02.2021 tarih ve 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 35 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile 01.03.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kısmi tevkifat uygulanacak teslim ve hizmet oranlarında değişiklik yapılmıştır. Tevkifata Tabi Teslimler                                                    Uygulanacak Tevkifat Oranı Külçe Metal Teslimi                       

3299-TÜRKİYE’DE YERLEŞİK KİŞİLERİN YURT DIŞINDA SAHİP OLDUĞU ŞİRKETLER İÇİN MART AYI SONUNA KADAR BİLDİRİM YAPILMASI GEREKİR

Sirküler No: 3299 Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın 13’üncü maddesine göre, Türkiye’de yerleşik kişilerin, yurt dışında yatırım yapmak veya ticari faaliyette bulunmak amacıyla şirket kurmaları, ortaklığa katılmaları ve şube açmaları için nakdi sermayeyi bankalar aracılığıyla, ayni sermayeyi ise gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde ihraç etmeleri mümkündür. Ayrıca Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışında irtibat

3298-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Sirküler No: 3298 24.02.2021 tarihli,  31405 sayılı Resmi Gazetede  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ yayımlandı. Tebliğdeki hükümlere göre; 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1 İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan “45.20.08” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı