English

Sirküler

2020 YILINA AİT HARÇLAR KANUNU’NA BAĞLI TARİFELER BELİRLENDİ

Sirküler No: 2849 27/12/2019 tarih ve 30991 (2’nci mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı tarifelerde yer alan maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen mükerrer 138 inci maddesine istinaden, 2020 yılında uygulanmak üzere 84 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği uyarınca belirlenmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2019 yılı için

2020 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI BELİRLENDİ

Sirküler No: 2848 27/12/2019 tarih ve 30991 (2’nci mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun yetki başlıklı 10 uncu maddesine göre (Ⅰ), (Ⅰ/A), (Ⅱ), (Ⅳ) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlar için %12 oranında artırılarak 2020 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları 52 Seri No’lu Genel Tebliği uyarınca yeniden belirlenmiştir. 1/1/2018 tarihinden

KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEK YÖNETİCİLERİNİN MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMASI

Sirküler No: 2847 Kamu yararına çalışan derneklerin halen görevde bulunan yöneticileri 2020 Şubat ayı sonuna kadar Mal Bildirim Beyanlarını yenilemek zorundalar. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun “Mal bildiriminde bulunacaklar” başlıklı 2.inci maddesinin (f) fıkrasında “Siyasi parti genel başkanları, vakıfların idare organlarında görev alanlar, kooperatiflerin ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulun üyeleri

VAKIF YÖNETİCİLERİNİN MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMASI İLE İLGİLİ KURUM DUYURUSU

Sirküler No: 2846 Kurum 24.12.2019 tarihli duyurusunda; 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’nun “Mal Bildiriminde Bulunacaklar” başlıklı 2. maddesi          (f) fıkrasında vakıfların idare organlarında görev alanların mal bildiriminde bulunmak zorunda oldukları belirtilmiş olup, mal bildiriminin ne zaman teslim edileceği hususu madde 6’da açıklanmıştır. Buna göre; Göreve atanmada, Mal varlığında önemli bir

HATALI TEŞVİK KAYITLARI BULUNAN İŞVERENLER GERİYE YÖNELİK TEŞVİK DEĞİŞİKLİK TALEBİNDE BULUNAMAYACAKLAR

Sirküler No: 2845 Kurum 41481264-207.02-E.20662475 Sayılı, Hatalı Teşvik Kayıtları Konulu, 27/12/2019 tarihli GENEL YAZI’sı ile hatalı teşvik kayıtları ile ilgili aşağıdaki açıklamaları yapmıştır. Kurum 04/07/2018 tarih ve 7147668 sayılı Genel Yazısında; 2018/Haziran ayına ait aylık prim ve hizmet belgelerinden başlanmak üzere hata listelerinde yer alan kayıtlar  düzeltilmediği sürece, hata listesinde yer alan kanun numarası ile

2020 YILI EMLAK VERGİ DEĞERLERİNİN TESPİTİ

Sirküler No: 2844 27/12/2019 tarih ve 30991 (2’nci mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 9 ve 19 maddelerinde belirtilen bina, arazi, arsanın 2019 yılında emlak vergi değerlerinin tespitine ilişkin 76 Seri No’lu Genel Tebliği   uyarınca yeniden belirlenmiştir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasında, takdir komisyonlarının dört

2020 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İLK TAKSİTİNİN OCAK AYI İÇERİSİNDE ÖDENMESİ GEREKİR.

Sirküler No: 2843 Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde; motorlu taşıtlar vergisinin, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk etmiş sayılacağı ve her yılın Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödeneceği hüküm altına alınmıştır. 2020 yılı motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitinin Ocak ayı

2020 YILI İNDİRİMLİ ORAN KDV İADE UYGULAMASINDA İADE YAPILAMAYACAK SINIR YENİDEN BELİRLENDİ

Sirküler No: 2842 27/12/2019 tarih ve 30991 (2’nci mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 29 Seri No’lu Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.) bölümünün yedinci paragrafındaki indirimli orana tabi işlemler nedeniyle giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır 2019

2020 YILI İÇİN UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI BELİRLENDİ

Sirküler No: 2841 27/12/2019 tarih ve 30991 (2’nci mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ilişkin 64 Seri No’lu Genel Tebliğ ile 2020 yılında uygulanacak damga vergisi tutarları yeniden değerleme oranı uygulanması suretiyle belirlenmiştir. 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan

İMALAT SANAYİİNE YÖNELİK YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA İNŞAAT İŞLERİNDE KDV İADE UYGULAMASINA İLİŞKİN HATIRLATMA

Sirküler No: 2840 Katma Değer Vergisi Kanununun, geçici 37 Maddesi ile   imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iade edilmesi hükmüne yer verilmiştir. 1)- Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2019 yılında yüklenilen