English

Sirküler

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNDE (SIRA NO :456) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ. (SIRA NO: 511)

Sirküler No: 2776 19/10/2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nin bazı bölümleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Amaç ve Kapsam başlıklı bölümünün birinci paragrafı, Vergi Usul Kanun hükümlerine göre muhataplarına tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemek, şeklinde

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNA ELEKTRONİK ORTAMDA BAŞVURU YAPILMASINA AİT DUYURU

Sirküler No: 2775 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 06.11.2019 tarihinde internet sayfasından yapmış olduğu duyuru ile; 09/07/2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Yönetmelik) ile elektrik piyasasında ön lisans ve lisanslara ilişkin başvuru, sona erdirme, tadil, tesis devri, tüzel kişi birleşme veya bölünme gibi işlem taleplerinin elektronik ortamda

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE UYGULANACAK VERGİ İNDİRİMİ ALACAĞININ ORTAKLIK BORÇLARINA MAHSUBU

Sirküler No: 2774 Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı 22.07.2019 tarih ve 38418978-120[mük121-19/6]-E.244820 sayılı özelgesinde; Avukatlık faaliyetinizden dolayı … Avukatlık Ortaklığı’nın %50 hisseli ortağı olduğunuzu, 2017 yılı vergilendirme dönemi Gelir Vergisi beyannamenizde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121’inci maddesi kapsamında %5 vergi indirimi hakkından yararlandığınızı ve ilgili dönem beyannamenizde 4.762,59 TL vergi indirimi alacağınızın doğduğunu, söz

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN ÜCRETLERİ GELİR VERGİSİ İLE DAMGA VERGİSİNDEN İSTİSNADIR

Sirküler No: 2773 Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinin birinci fıkrasında, “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.” hükmüne yer verilmiştir. Aynı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde ise “Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ. (GENEL TEBLİĞ SERİ NO:28)

Sirküler No: 2772 08/11/2019 tarih ve 30942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 28 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-1.2.2.) İhracat İstisnası bölümünün İstisnanın Şartları başlıklı fıkrasının beşinci paragrafından sonra gelmek üzere paragraf eklenmiştir. Özel fatura onaylamaya yetkili gümrük müdürlüklerine bağlı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU DUYURUSU

Sirküler No: 2771 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 31.10.2019 tarihinde internet sayfasında yapmış olduğu duyuru ile; Elektrik piyasasında faaliyet gösteren (Üretim, İletim, Dağıtım, OSB Dağıtım, OSB Üretim) lisans sahibi tüzel kişiler tarafından Aralık/2019 sonu itibariyle her lisans için ayrı ayrı 2019 yılı Yurt İçi Kaynak Saptama çizelgesinin doldurulup ve şirketi temsile yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanarak, en

DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERE AİT VERİ BİLDİRİMİNİN YAPILMASI

Sirküler No: 2770 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 15 milyon ABD doları döviz cinsinden borcu bulunan firmaların, döviz pozisyonlarını etkileyen işlemlerin Sistemik Risk Veri Takip Sistemi ile izlenmesine karar verilmiştir. Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibariyle 15 milyon ABD

BİRLEŞME NEDENİYLE İŞVERENİ DEĞİŞEN PERSONELİN ÜCRET GELİRİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

Sirküler No: 2769 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğünün 25.09.2019 tarih ve 62030549-120[103-2017/1210]-E.792903 sayılı özelgesinde; … A.Ş. ile … San. ve Tic. Ltd. Şti. nin tasfiyesiz infisah yoluyla tüm aktif ve pasifleri ile birlikte kül halinde devralınmak suretiyle birleştiği, söz konusu birleşme neticesinde personelin de yeni kurulan şirkette çalışmaya

TURİZM PAYI BEYANNAMESİNE İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI

Sirküler No: 2768 02.11.2019 tarih ve 30936 sayılı Resmi Gazete ile 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun gereğince alınacak turizm payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esasları belirleyen Genel Tebliğ yayımlanmıştır. 7183 sayılı Kanun ile ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişiler, aşağıda belirlenen oranlarda hesaplanan turizm

YURT İÇİNDE BULUNAN FİRMAYA FRANCHİSE HİZMETİ İÇİN DÜZENLENECEK FATURA VE KDV BEYAN DÖNEMİ

Sirküler No: 2767 Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğünün 19.07.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14010-3-568 sayılı özelgesinde; … tescilli markanızın diğer işletmelere kullandırılmasına ilişkin verilen franchise hizmetinden elde edilen gelirlerin beyan dönemi hakkında görüş talep edilmiştir. Kurumlar Vergisi Yönünden; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre, kurum kazancı, ticari kazanç niteliği taşıdığı