English

2019 Sirküleri

VAKFIN ÜYELERİNE VERDİĞİ BORÇ PARALARIN VERGİLENDİRİLMESİ

Sirküler No: 2710 Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğünün 19.09.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2011-14001-41-744 sayılı özelgesinde; Vakfınız resmi senedinde belirtilen amaçlar doğrultusunda üyelerinize verdiğiniz borç para karşılığında elde edilen faiz gelirlerinin kurumlar vergisi ve banka sigorta muameleleri vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edilmektedir. KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN 5520 sayılı

SERBEST BÖLGELERDE FAALİYETTE BULUNAN FİRMALARA UYGULANAN İSTİSNA SÜRELERİNE DİKKAT EDİLMELİDİR

Sirküler No: 2709 Serbest bölgeler; Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber, serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak ya da  tüketilmemek kaydıyla konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin ve kambiyo mevzuatının uygulanması bakımından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen ve

ÖRTÜLÜ SERMAYE ÜZERİNDEN ÖDENEN FAİZİN ZARAR EDİLMESİ HALİNDE KAR PAYI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİP DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ

Sirküler No: 2708 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğünün 18.08.2015 tarih ve 62030549-125[12-2013/232]-75338 sayılı özelgesinde; Şirketin 2012 hesap döneminde zarar nedeniyle grup firmasından kullanılan kredinin örtülü sermaye tutarının tespitinde firmaya ödenen faiz tutarlarının ilgili hesap dönemi sonu itibarıyla dağıtılmış kar payı olarak kabul edilip edilmemesi yönünde   görüş talep edilmiştir. 5520 sayılı

EMEKLİ SİGORTALILAR ÜZERİNDEN YARARLANILAN TEŞVİKLER VE ASGARİ ÜCRET DESTEKLERİ İPTAL EDİLİYOR

Sirküler No: 2707 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 51592363-010.07.01-E.9747668 sayılı,  04.07.2019 tarihli ve Sayıştay Raporu konulu  GENEL YAZISI’nda; 5510/4-1(a) (Ücretle çalışanlar) kapsamında emekli olduktan sonra yeniden aynı kapsamda çalışmaya başlayan kişiler için yanlış belge türleri üzerinden aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma verildiğinin tespit edildiği, yapılan incelemelerde 5510/4-1(a) kapsamında emekli olduktan sonra yeniden 5510/4-1(a) kapsamında çalışmaya

BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler No: 2706 16/08/2019 tarih ve 30860 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Banka Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 11/A maddesi değiştirilmiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan değişiklikle; Bankacılık sektöründeki toplam riski talep edilen kredi dahil, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdindeki en güncel bilgilere göre 100 milyon TL ve üzerinde olan bankalar

TARAFLARCA YAPILACAK TÜM SÖZLEŞMELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Sirküler No: 2705 Günümüz koşullarında teknolojinin gelişmesiyle birlikte hukuk kuralları ile mevzuatlarında yeni hukuki normların ortaya koymasını gerekli kılmaktadır. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca oluşturulan bilgi bankası ile Adres Kayıt Sistemi ile Türk Vatandaşları ve Türkiye’de yaşayan yerleşik yabancıların yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin

DERNEĞE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLARIN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN İNDİRİM KONUSU YAPILMASI HUSUSU

Sirküler No: 2704 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğünün 08.12.2016 tarih ve 62030549-125[10-2016/445]-241387 sayılı özelgesinde; Derneğinizin 30/05/2012 tarihi itibarıyla dernek siciline kaydolduğu, 20/11/2013 tarihi itibarıyla da kamuya yararlı dernek statüsü almak üzere başvuruda bulunulduğu ve başvurunuzun yetkili makamlarca incelendiği, derneğinize başvuran hayırseverler tarafından bahse konu kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak

2018 YILINA İLİŞKİN İNDİRİMLİ ORANA TABİ TESLİMLERDEN DOLAYI YILLIK OLARAK TALEP EDİLECEK İADE TUTARININ OCAK-KASIM/ 2019 DÖNEMİ KDV BEYANNAMESİ İLE TALEP EDİLMESİ MÜMKÜNDÜR

Sirküler No: 2703 Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 nci maddesi gereğince %1 ve %8 orana tabi mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükelleflerin, indirimli orana tabi teslimlerinde yüklenilen katma değer vergisinin hesaplanan katma değer vergisini aşması halinde indirim yoluyla giderilemeyen verginin iadesi mümkün bulunmaktadır. Bu şekilde iade talep edilebilmesi için farkın 11.400.- TL’ yi aşması

Kurban Bayramı Tebriği

KURBAN BAYRAMINIZI KUTLAR, SAĞLIK VE MUTLULUKLAR DİLERİZ.     Ş.A. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ORTAK VE ÇALIŞANLARI                                                          

DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERE AİT VERİ BİLDİRİMİNİN YAPILMASI

Sirküler No: 2702 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 15 milyon ABD doları döviz cinsinden borcu bulunan firmaların, döviz pozisyonlarını etkileyen işlemlerin Sistemik Risk Veri Takip Sistemi ile izlenmesine karar verilmiştir. Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibariyle 15 milyon ABD