English

2019 Sirküleri

SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ OLAN VEYA OLMAYAN ÜLKE VATANDAŞLARINDAN ÜLKEMİZDE ÇALIŞMA İZNİ ALARAK ÇALIŞANLARIN 5510-4(B) (BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIKLARI

Sirküler No: 2651 Kurumun 24.04.2019  tarihli,   2019-09 nolu Genelgesinde yapılan açıklamalar kapsamında; Türkiye’de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışması bulunan sözleşmeli veya sözleşmesiz ülke vatandaşı olan yabancı uyruklu kişiler, Türkiye’de ikamet ettikleri sürece 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) (Bağımsız çalışanlar) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır. Bunların vatandaşı bulunduğu ülkede sosyal güvenlik kuruluşlarına

YATIRIM TEŞVİK BELGESİNDE VADE HATIRLATMASI

Sirküler No: 2650 Yatırım teşvik belgesi, sermaye birikimini yatırıma yönlendirmek, üretimde yüksek katma değer sağlamak, teknoloji kullanımını ve yenilenmesini özendirmek, bölgeler arası ekonomik dengesizlikleri gidermek, istihdamı artırmak ve dünya ölçeğinde rekabet gücünü sağlamak için yatırımların ve yatırımcıların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen belge olarak tanımlanabilir. Yatırım teşvik sisteminde; Genel teşvik uygulamaları, bölgesel teşvik uygulamaları, öncelikli

BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİ NİSPETİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler No: 2649 17/06/2019 tarih ve 30804 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1149 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespiti hakkındaki 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir. Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde

HURDAYA ÇIKARILAN TAŞITLAR NEDENİYLE YENİ ARAÇ ALIMINDA UYGULANMAKTA OLAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ MATRAHI VE TUTARLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR

Sirküler No: 2648 15/06/2019 tarih ve 30802 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1148 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDEN GEÇİŞİ YASAK OLAN ARAÇLARA KESİLEN CEZALARIN İADESİ

Sirküler No: 2647 12.06.2019 tarih ve 30799 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7176 sayılı Bazı Kanunlar ile 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 15 inci maddesi ile 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Hizmetleri Hakkında kanuna eklen geçici maddesinde istinaden, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B

TRAFİK SİCİL KAYITLARINDAN SİLİNEN ARAÇLAR NEDENİYLE YENİ ARAÇ ALIMINDA UYGULANMAKTA OLAN ÖTV TUTARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler No: 2646 12.06.2019 tarih ve 30799 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7176 sayılı Bazı Kanunlar ile 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 19 uncu maddesi ile yapılan değişiklikle; 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca, 31/12/2019 tarihine

TİCARET VE SANAYİ ODASI 2019 YILI AİDAT ÖDEMESİNİN HATIRLATMASI

Sirküler No: 2645 Bilindiği üzere, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 24 üncü maddesinde; ticaret borsaları ile ticaret ve sanayi odalarına kayıt olmak zorunda olan tacirler kayıt oldukları odaya kayıt sırasında kayıt ücreti ve her yıl için ise yıllık aidat ödemek zorundadırlar. Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam

2018 YILINDA KULLANILAN YEVMİYE DEFTERİNİN HAZİRAN 2019 AYI SONUNA KADAR KAPANIŞ ONAYININ YAPTIRILMASI GEREKİR

Sirküler No: 2644 Türk Ticaret Kanunu’nun 64/3 üncü maddesinde, fiziki ortamda tutulan yevmiye defterinin kapanış onayının, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayın sonuna kadar notere yaptırılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre 2018 yılında kullanılan yevmiye defterinin 30 Haziran 2019 tarihine kadar kapanış onayının yaptırılması gerekmektedir. Kapanış onayının belirlenen sürede yaptırılmaması halinde, Türk Ticaret Kanunu’nun 562/1-c maddesi gereği

SWAP İŞLEMLERİNDE DEĞERLEME

Sirküler No: 2643 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğünün 26.10.2017 tarih ve 64597866-105[258]-20314 sayılı özelgesinde; Şirketinizin 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında bölgesel teşviklerden yararlandığı ve yatırımlarını yurt dışından döviz cinsinden uzun vadeli kredilerle finanse ettiği, bahse konu döviz kredilerinin kullanımı ile eş zamanlı olarak kredinin kullanıldığı banka ya da başka bir

AMORTİSMANA TABİ CANLI HAYVAN SATIŞ KARININ YENİLEME FONUNA ALINMASI

Sirküler No: 2642 Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğünün 29.01.2015 tarih ve 95133703-105[328-2014/12]-15 sayılı özelgesinde; Aktifte kayıtlı bulunan amortismana tabi süt veren canlı hayvanların satışından elde edilen karın yenileme fonunda takip edilip edilemeyeceği, takip edilebilmesi durumunda ise yeni alınan veya üreme yoluyla şirket aktifine giren canlı hayvanların amortisman tutarlarından mahsup edilip edilemeyeceği hususunda