English

2019 Sirküleri

BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARIN ESNAF AHİLİK SANDIĞI SİGORTALILIK PRİM ÖDEME ZORUNLULUKLARI 01.01.2020 TARİHİNDE BAŞLIYOR

Sirküler No: 2804 08.03.2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6824 sayılı Kanun  “BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” ‘un MADDE 9‘u ile           4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa ek madde 6 (Esnaf Ahilik Sandığı) eklenmişti. Söz konusu madde kapsamında;  İsteğe bağlı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERBİS’ E KAYIT SÜRESİ 31.12.2019 TARİHİNDE SONA ERİYOR

Sirküler No: 2803 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre; kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler bu Kanun kapsamındadır. Kayıt yükümlülüğü 31.12.2019’ de sona eren veri sorumluları: – Yurtdışında yerleşik

EMLAK VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sirküler No: 2802 07/12/2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa Değerli Konut Vergisi başlıklı maddeler eklenmiştir. Verginin Konusu; Türkiye sınırları içinde bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce

FİRMALAR TARAFINDAN RESMİ KURUM VEYA FİRMALARA VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARIN TAKİBİ GEREKİR

Sirküler No: 2801 Günümüz koşullarında ticari işlemlerin farklılaşması ve kapsamın genişlemesi ile teminat mektupları önem kazanmıştır. Hukukumuzda teminat mektupları bir garanti sözleşmesi olarak kabul edilmektedir. Faaliyetlerin büyümesi ile borçlu tarafın yükümlülüklerinin sözleşmeye uygun olarak yerine getirilmemesinden kaynaklanan zararların üçüncü bir kişi veya kurum tarafından karşılanması yönünde bir güvence verilmesi ihtiyacını doğurmaktadır. Garanti sözleşmesi olarak kabul

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ KANUNU

Sirküler No: 2800 07/12/2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Dijital hizmetlerden elde edilen hasılatın vergilendirilmesi sağlamak üzere yeni getirilen bir vergi türü olduğu verginin konusu, beyanı, oranı, istisna ve muafiyetlerine yönelik düzenleme yapılmıştır. Verginin

İŞYERİNDEN AYRILAN KİŞİLERE VERİLEN VEKALETNAMELERİN İPTALİ

Sirküler No: 2799 Vekaletname, bir kimsenin başka bir kimseyi belirli bir durumlarda kendi adına hareket edebilmesi için yetkilendirildiğine ait yazılı bir belge olarak tanımlanabilmektedir. Vekaletname genel veya sınırlı yetkili olabilir. Borçlar kanununa göre vekaletname iki taraflı bir sözleşme olarak tanımlanmakta, Borçlar Kanunu’nun 386’ ıncı maddesi vekalet bir sözleşme olup, vekil sözleşme uyarınca kendisine yükletilen işin

YENİ GAYRİMENKUL ALINMASI, SATILMASI VEYA GAYRİMENKULLERİN NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ NEDENİYLE EMLAK VERGİSİ BİLDİRİMİNİN YAPILMASI UNUTULMAMALIDIR

Sirküler No: 2798 2019 yılı içerisinde; Yeni bir gayrimenkul (bina, arsa, arazi) alınması veya mevcut gayrimenkulün satılması, Yeni bina inşa edilmesi, Mevcut binanın yıkılarak arsa haline dönüştürülmesi, Binanın kullanılış tarzının tamamen değiştirilmesi (örneğin; konut olarak kullanılan binanın tamamının veya bir kısmının işyerine dönüştürülmesi, Tarlanın arsaya dönüşmesi, Birleşme, bölünme, trampa, yola terk gibi nedenlerle arsanın parsel

2020 YILINDA DEFTER BERAT YÜKLEME SÜRELERİNDE TERCİH HAKKI BULUNMAKTADIR

Sirküler No: 2797 19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan e-Defter Uygulaması Sıra No:3  Genel Tebliğ ile berat dosyalarını alma sürelerinde tercih hakkı  tanınmıştır. e-Defter uygulamasına dâhil olma zorunluluğu bulunan mükelleflerden; isteyen mükellefler, her hesap dönemine ilişkin ilk ayda (hesap dönemi içinde işe başlayanlarda işe başlanılan ayda), tercihlerini e-Defter uygulaması aracılığıyla elektronik ortamda bildirmeleri

CARİ HESAP BANKA VE DİĞER BORÇ ALACAK MUTABAKATLARININ YAPILMASI

Sirküler No: 2796 Türk Ticaret Kanunu’nun 89. maddesine göre, iki kişinin herhangi bir hukuki sebep ve ilişkiden doğan alacakların ayrı ayrı istemek yerine hesabın kesilmesinden sonra artan tutarı isteyebileceklerine ilişkin sözleşme, cari hesap sözleşmesi olarak tanımlanmıştır. Firmalar arası alacak ve borç bakiyelerinin birbirlerini tutup tutmadığını karşılaştırıp belgeye dayandırılması işleminin yapılması gerekmektedir. Cari hesap kaydı tutan

DERNEK VE VAKIFLAR İLE BUNLARA BAĞLI İKTİSADİ İŞLETMELER TARAFINDAN TUTULACAK DEFTERLER

Sirküler No: 2795 Gerçek ve tüzel kişi tacirler tarafından fiziki veya elektronik ortamda tutulacak ticari defterlerin kayıt zamanı onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ ile belirlenmiştir. Ticaret şirketleri ile aynı amaca ulaşmak için ticari bir işletme işleten vakıflar, dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine