English

2019 Sirküleri

REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANI İLE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR

Sirküler No: 2743 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Yayımlanan Tebliğde, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında 11.10.2019 tarihinden geçerli olmak üzere reeskont işlemlerinde uygulanacak, İskonto faiz oranı yıllık %17.25  Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yıllık: %18.25  Olarak belirlenmiştir. Ayrıca bir hususu hatırlatmak istiyoruz. Grup şirketleri birbirlerine, ortaklarına veya ortaklar birbirlerine borç verdiğinde kanunlarımıza göre

MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 2019/1) YAYIMLANDI

Sirküler No: 2742 03.10.2019 tarihli, 30907 sayılı Resmi Gazetede MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 2019/1) ile yapılan açıklamalar aşağıdadır. 1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan aşağıdaki listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler bu Tebliğin

TÜRKİYE’DEKİ MERKEZ ADRESİNDEN SERBEST BÖLGELERDEKİ ŞUBEYE YAPILAN SATIŞLAR İÇİN DÜZENLENEN FATURALARDA KAR MARJINA DİKKAT EDİLMELİDİR

Sirküler No: 2741 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla getirilmiş teşvik düzenlemesidir. 06.02.2004 tarihi itibarıyla Serbest Bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları, Avrupa Birliğine

İSTİRAHATLİ OLDUĞU DÖNEMLERDE SİGORTALILIKLARI SONA EREN KİŞİLERİN GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALIP, ALAMAYACAKLARI

Sirküler No: 2740 Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 96597630-010.07.01-E.11144299 Sayı, Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları Konulu, 31.07.2019 tarihli GENEL YAZISI’nda istirahatlı olduğu dönemlerde sigortalılıkları sona eren kişilerin geçici iş göremezlik ödeneği alıp, almayacakları ile ilgili hususlar aşağıda açıklanmıştır. 2016/21 sayılı Genelgenin “6.10.Sigortalılığın Sona Ermesi” başlıklı bölümünde, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası bakımından sigortalılığın hangi hallerde

MAHKEMECE TAPU İPTALİNE KARAR VERİLEN TAŞINMAZ İÇİN ELDE EDİLEN KAZANCIN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASINDAN FAYDALANMASI

Sirküler No: 2739 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 10.09.2019 tarih ve 62030549-125[5/1-e-2018/389]-E.737682 sayılı özelgesinde; Şirketin her türlü züccaciye emtiasının ithalat, ihracat ve ticaretini yaptığı .…tarihinde bir arsanın 1/4 hissesini … TL bedel karşılığında alınarak tapuya tescil işleminin yaptırıldığı ve aktifine kaydedildiği, … tarihinde söz konusu arsanın 3/4 hissesine sahip diğer mal sahiplerinin … mahkemesine tapu iptali ve

İŞ KAZASI İNCELEMELERİNDE YETKİ VE GEÇİÇİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Sirküler No: 2738 Kısa vadeli sigorta kolları uygulamalarından olan iş kazasının tespiti ve soruşturulması süreçleri ile istirahatli olan sigortalılara ödenen geçici iş göremezlik ödeneğine esas çalışılmadığına dair bildirime ilişkin 29.09.2016 tarihli, 2016/21 sayılı Genelgesinde yapılan değişiklikler Kurumun 23.09.2019 tarihli, 2019/20 nolu genelgesinde aşağıda açıklanmıştır. 1-) İŞ KAZASI İNCELEMELERİ.  İş Kazası Tespit Komisyonunca, sigortalının maruz kaldığı

SERBEST BÖLGEDE AR-GE FAALİYETİ İÇİN KİRALANAN BİNANIN KİRA BEDELİ İLE ÖZEL MALİYETE AİT GİDERLERİN AR-GE İNDİRİMİNE KONU EDİLMESİ HUSUSU

Sirküler No: 2737 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 11.04.2014 tarih ve 62030549-125[10-2013/282]-873 sayılı özelgesinde; Şirketin … Serbest Bölgesindeki şubesinde Ar-Ge faaliyetinde bulunduğu, Ar-Ge faaliyetlerine  kuruluş çalışmaları süren Ar-Ge merkezinde devam edileceği, Ar-Ge merkezi olarak kullanılacak binanın kiralandığı ve aynı zamanda faaliyetlerin yürütülmesi için özel maliyet bedeli mahiyetinde harcamalar yapılacağı belirtilmiş olup Ar-Ge merkezi için yapılacak kira

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:507) İLE GÜVENLİ MOBİL ÖDEME VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ YOLUYLA ELEKTRONİK BELGE DÜZENLENMESİNE AİT USUL VE ESASLAR BELİRLENMİŞTİR

Sirküler No: 2736 Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 242 nci maddesi ile, mükellef ve meslek grupları itibariyle elektronik defter, belge ve kayıtların oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik ortamda tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen defter ve

AMME ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANI YENİDEN BELİRLENDİ

Sirküler No: 2735 02/10/2019 tarih ve 30906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1592 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2 olarak belirlenmiştir. Bilgilerinize sunarız. Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KDV ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Sirküler No: 2734 02/10/2019 tarih ve 30906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1594 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Ekli ”Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararla; 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine ilişkin karara ekli