English

2019 Sirküleri

SGK İŞVERENLERİN ŞUBAT İLA NİSAN 2019 AYLARINDAKİ İLAVE İSTİHDAMLARIYLA İLGİLİ ÜCRET, PRİM DESTEĞİ GENELGESİNİ YAYIMLADI

Sirküler No: 2578 Kurum 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi uyarınca ücret, prim desteği ile ilgili genelgesini “GENELGE 2019/7” 21.03.2019 tarihinde yayımlanmıştır. Genelge kapsamında; 1-) 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrasında öngörülen ücret ve prim desteğinden yararlanılabilmesi için;  Sigortalı yönünden; a) 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınmış olması, b) Türkiye

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TESLİMİNDE KDV ORANI YENİDEN BELİRLENDİ

Sirküler No: 2577 22/03/2019 tarih ve 30722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 28 inci maddesi gereğince; Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’a ekli (Ⅰ) sayılı listenin

GELİR VERGİSİ, KATMA DEĞER VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ VE MUHTASAR BEYANNAME VERME SÜRELERİ UZATILMIŞTIR

Sirküler No: 2576 Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 114 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 25 Mart 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Mart 2019 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır. Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin

BAZI MALLARA UYGULANAN KDV, ÖTV VE TAPU HARCINDA İNDİRİM SÜRESİ UZATILDI.

Sirküler No: 2575 21/03/2019 tarih ve 30721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 843 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile, Bazı Bakanlar Kurulu Kararı ile Cumhurbaşkanı Kararlarında değişiklik yapılmasına dair ekli kararın yürürlüğe konulmasına 492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (4) sayılı tarifenin Ⅰ Tapu İşlemleri başlıklı bölümün 20/a fıkrası,3065 sayılı KDV Kanunu’nun 28 ve 29 uncu maddeleri ile 4760

TAZMİNAT ÖDEMELERİNDE GELİR VERGİSİ İSTİSNA UYGULANMASI

Sirküler No: 2574 15.03.2019 tarih ve 30715 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:306) ile 7162 sayılı Kanunun 2.inci maddesi kapsamında 193 sayılı Kanunun tazminat ve yardımlarda gelir vergisi istisnasını düzenleyen 25.inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “1. Ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlar ile

KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK MAKUL GÜVENCE VEREN DENETİM RAPORU.

Sirküler No: 2573 16.02.2019 tarih ve 30688 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacak denetim sonucu düzenlenecek rapora ilişkin Kurul Kararı ile; Denetim Standartları Dairesi  Başkanlığının 11.02.2019 tarihli müzakeresine istinaden yapılan değerlendirmelerde 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun konkordato talebine eklenecek belgeleri

TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE MART AYI SONUNA KADAR YAPILMASI GEREKENLER

Sirküler No: 2572 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim ve limited şirketlerde mart ayı sonuna kadar yapılması gerekenler; – GENEL KURUL YAPILMASI Genel kurulların faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde, yani en geç 31.03.2019 tarihine kadar yapılması gerekir. Genel kurulların bu süre içinde yapılmaması halinde Kanunda cezai bir yaptırım öngörülmediğinden uygulamada bu tarihten

KONUT KAPICILIĞI İŞYERLERİ KOLAY İŞVERENLİK KAPSAMINA ALINDI

Sirküler No: 2571 Kurum 05.03.2019 tarih ve 2019/6 nolu Genelgesi ile konut kapıcılığı işyerlerinden kolay işverenlik kapsamına olacak/geçiş yapacaklar ile ilgili hususları aşağıda belirtmiştir. Konut kapıcılığı işyeri kapsamında olanlar Konut kapıcılığı, 03.03.2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Konut Kapıcıları Yönetmeliğinde tanımlanmıştır. İlgili Yönetmelik kapsamında konut kapıcısı; “Ana taşınmazın bakımı, korunması, küçük çaptaki onarımı,

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Sirküler No: 2570 28/02/2019 tarih ve 30700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 798 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir. -15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın Öncelikli yatırım konuları başlıklı 17’ nci maddesinin (t) ve(v) bentlerinde

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLER İÇİN ARANAN ŞARTLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler No: 2569 15.03.2019 tarih ve 30715 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 307 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 301 Seri No’lu Genel Tebliğin 4.1. bölümünün sonuna fıkra eklenmiştir. Yapılan değişiklikle; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 7162 sayılı Kanunla değişik mükerrer 121 inci maddesine göre, 2018 yılına ilişkin olup 2019 yılında