English

2019 Sirküleri

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sirküler No: 2490 18/01/2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. –3065 sayılı Kanunun Araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları ve yatırımlarda istisna başlıklı (13/1-j)

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ, İŞLENMESİ, MUHAFAZA VE İMHA EDİLMESİ

Sirküler No: 2489 6698 Sayılı Kişisel Veri Kanunun 1 inci maddesinde kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ve Anayasa’da öngörülen başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlükleri korumak olduğu belirtilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8 inci maddesinde de ‘Herkes özel hayatına, aile hayatına, konuta ve haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.’ Hükmüne yer

ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNE İLİŞKİN PTT TARAFINDAN YAPILAN DUYURU

Sirküler No: 2488 PTT A.Ş. tarafından Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi uygulamasına ilişkin yapılan 17 Ocak 2019 tarihli duyuruda; “PTT A.Ş. tarafından kurulan ve işletilen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi Projesi 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla devreye alınmıştır.  Kanun kapsamında adres oluşturulması için gerekli bilgiler; İlgili kamu kurum veya kuruluşundan, Mahallî idareler bakımından İçişleri Bakanlığından, İlgili kamu

İHRAÇ KAYITLI SATIŞI YAPILACAK MALIN SATICININ SANAYİ SİCİL BELGESİNDE MUTLAKA YAZILI OLMASI GEREKİR

Sirküler No: 2487 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğünün 15.11.2018 tarih ve 39044742-130[Özelge]-E.1023443 sayılı özelgesinde; “Şirketin sahip olduğu sanayi sicil belgesinde belirtilen üretim konusu ürünler içerisinde yer almayan malların ihraç kaydıyla teslime konu edilip edilmeyeceği hususunda görüş talep edilmiştir. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 maddesinde ticari, sınai, zirai faaliyet ve

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE BİRİKEN PARALARIN SÜRESİNDE ALINMAMASI DURUMUNDA HAZİNEYE KALMASI

Sirküler No: 2486 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 27.12.2018 tarih ve 30638 Sayılı Resmi Gazete yayımlanmış olup, bu yönetmelik ile 09.11.2012 tarihli ve 28462 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğinin 26.ıncı maddesinden sonra gelmek üzere Madde 26/A ile eklenen    “Hak sahiplerince aranmayan paralar”la ilgili hususlar aşağıdadır.  1-) Emeklilik

7143 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ İKİNCİ MADDESİ KAPSAMINDA SGK BORÇ YAPILANDIRMASI BOZULANLAR İLE İLGİLİ GENELGESİNİ YAYIMLADI

Sirküler No: 2485 28.12.2018 tarihli, 30639 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7159 sayılı Kanunun 11.inci maddesi ile 7143 sayılı Kanuna Geçici 2.inci madde ile eklenen hususları 11.01.2019 tarih ve 2476 nolu sirkümüzde açıklamıştık.  Kurum uygulama ile ilgili hususları 11.01.2019 tarihli 2019/01 nolu Genelgesinde açıklamıştır. Genelge kapsamında;  2018 yılı Mart ayı ve öncesi dönemlere ilişkin borçlar için 7143

KATMA DEĞER VERGİSİ LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEME

Sirküler No: 2484 19.12.2018 tarih ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 475 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile; Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair kararın yürürlüğe konulmasına 3065 sayılı kanunun 28 inci maddesi uyarınca karar verilmiştir.  24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve

KÂR PAYI AVANSININ DAĞITIM ŞARTLARI HUSUSU

Sirküler No: 2483 05.01.2019 tarih ve 30642 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair yayımlanan Tebliğ ile; Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğin Kâr payı avansı dağıtım şartları başlıklı 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.  (1) Şirketlerin kâr payı avansı dağıtabilmeleri için, şirket genel kurulunca

ÖTV KANUNU’NA EKLİ (Ⅲ) SAYILI LİSTENİN (B) CETVELİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Sirküler No: 2482 05.01.2019 tarih ve 30642 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 554 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oran ve tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi kanununa ekli (Ⅲ) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı bazı malların vergi oranları ile asgari

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sirküler No: 2481 31/12/2018 tarih ve 30642 sayılı (3 üncü mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan 7338 Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun sayılı bazı maddelerindeki istisna tutarları ile matrah dilim tutarlarının 2019 yılı için yeniden değerleme oranında artırılmasına dair 50 Seri No’lu Veraset ve İntikal Vergisi Genel Tebliğ ile tespit edilmiştir. 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi