English

2020 Sirküleri

TRANSİT TİCARET KAPSAMINDA ELDE EDİLEN GELİRİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE BELGE DÜZENLENMESİ HUSUSU

Sirküler No: 3117 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğünün 08.05.2020 tarih ve 11395140-105[VUK-1-21427]-E.356164 sayılı özelgesinde; Yurt dışından alınan malları yurt içine girmeden (millileşmeden) gümrük antreposundan başka bir ülkeye ihraç edildiğinden bahisle transit ihracat kapsamında yapılan işin niteliğine göre alınan ve satılan malların Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre BA/BS formlarına dahil edilip edilmeyeceği,

ALT YÜKLENİCİYE YAPTIRILAN SERVİS TAŞIMACILIĞI İŞİNDE KDV ORANI

Sirküler No: 3116 İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğünün 17.09.2020 tarih ve 21152195-130[3130]-E.266329 sayılı özelgesinde; Yolcu taşıma kooperatifi tarafından alt yüklenicilere yaptırılan servis taşımacılığı işinde uygulanacak KDV oranının 31.07.2020 tarihinden yayımlanan aynı tarihte yürürlüğe giren 2812 sayılı Cumhurbaşkanı kararı uyarınca yolcu taşımacılığı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda görüş talep edilmektedir. Bilindiği

TAHSİL EDİLMEYEN ALACAKLARIN GİDER OLARAK İNDİRİMİ İLE DEĞERSİZ ALACAK KAYDI

Sirküler No: 3115 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğünün 08.05.2020 tarih ve 11395140-105[VUK-1-22885]-E.356138 sayılı özelgesinde; Şirketin yönetim organının tüm yetkilerinin, … Sulh Ceza Hakimliğinin … kararı ile … Üretim A.Ş. ve … San. Tic. A.Ş.’nin yönetim organlarının tüm yetkilerinin ise … Sulh Ceza Hakimliğinin … kararı ile kayyıma (TMSF tarafından atanan) devredildiği,

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNDE YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER

Sirküler No: 3114 20.08.2020 tarihli ve 31229 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararı ile yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararda birçok yatırım konusuna sağlanan devlet desteklerinin daha sade, anlaşılır ve etkin olması hedeflenmiştir. Bu çerçevede; Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi (SEGE) 2017 çalışması sonucu oluşan illerin gelişmişlik düzeyi sınıflandırması tablosuna göre bölgelerde değişiklik olmuştur. 10 ilimizin

YABANCI YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNİN DEĞERLEMESİ

Sirküler No: 3113 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğünün 28.04.2020 tarih ve 64597866-105[279]-E.11147 sayılı özelgesinde; Şirketin aktifinde yer alan yurt dışında kurulmuş olan yatırım fonları katılma belgelerini dönem sonlarında alış bedeli ile değerleyip değerleyemeyeceği hususunda görüş talep edilmektedir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun; 258’inci maddesinde, Değerleme, vergi matrahlarının hesaplanması ile ilgili iktisadi

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN KÂR DAĞITIMINDAKİ KISITLAMA SÜRESİ UZATILDI

Sirküler No: 3112 Bilindiği üzere 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na geçici 13’üncü madde ile; Sermaye şirketlerinde, 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına 30/9/2020 tarihine kadar karar verilebileceği, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN RAPORLARIN HAZIRLANMASI VE İBRAZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ SÜRESİ BELİRLENDİ

Sirküler No: 3111 Bilindiği üzere Kurumlar Vergisi Kanununun 13’ üncü maddesinde, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır. 25/02/2020 tarih ve 31050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2151

FİRMALAR ADINA YAPILAN ELEKTRONİK TEBLİĞİN TAKİBİ HUSUSU

Sirküler No: 3110 Elektronik Tebligat (E-Tebligat); tebligatı yapan birim tarafından düzenlenen ve Vergi Usul Kanun hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin E-Tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir. Bu tebliğ fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurmaktadır. Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, E-Tebligat başvurusunu gerçek kişiler için GİB İnteraktif

SERMAYE HAREKETLERİ GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler No: 3109 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılık ve Finansman Kuruluşları Genel Müdürlüğü Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğünce, 02/05/2018 tarihinde yürürlüğe giren Sermaye Hareketleri Genelgesinde Hazine ve Maliye Bakanlığının 26.08.2020 tarih ve 470196 sayı, 04.09.2020 tarih ve 495108 sayılı yazıları gereği, 16,16/A maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikle; Genelgenin

TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN 2020/TEMMUZ AYINDA YÜRÜRLÜĞE GİREN KİRA HÜKÜMLERİ

Sirküler No: 3108 6217 sayılı Kanun’un geçici 2. maddesi uyarınca, kiracısının tacir veya tüzel kişi olduğu işyeri kira sözleşmelerinde Türk Borçlar Kanununun kiracıyı koruyan dokuz maddesinin yürürlüğü sekiz yıl süre ile ertelenmiş ve 01 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Erteleme öngören 6217 sayılı Kanunun geçici 2. Maddesine göre; “Kiracının Türk Ticaret Kanununda tacir olarak sayılan kişiler