English

2020 Sirküleri

50’DEN AZ ÇALIŞANI OLAN AZ TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞYERLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU 01.07.2020 TARİHİ İTİBARİ İLE BAŞLADI

Sirküler No: 3051 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işyerleri az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere üç sınıfa ayrılmıştır. İşyerlerine tehlike sınıflarına göre kademeli olarak iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırma yükümlülüğü getirilmiş ve tehlikeli ve çok tehlikeli olan işyerleri bu yükümlülüklerini ilgili yıllarda yerine getirilerek uygulama

ŞİRKET ORTAĞININ AR-GE TEŞVİKİNDEN YARARLANMASI

Sirküler No: 3050 Denizli Vergi Dairesi Başkanlığının 21.01.2020 tarih ve 51421814-120[61-2017-72]-5837 sayılı özelgesinde; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında fiili çalışma sonucu firma ortağına ödenen ücretin damga vergisi ve gelir vergisinden istisna olup olmadığı ve verilen ücretin tamamının gider olarak yazılıp yazılmayacağı hususunda görüş talep edilmektedir. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu yönünden; 193 sayılı

YURT DIŞI İŞTİRAK KAZANCININ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sirküler No: 3049 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğünün 18.03.2020 tarih ve 62030549-125[5-2019/406]-E.308436 sayılı özelgesinde, Şirketin Almanya’da mukim …şirketinin %100 ortağı olduğu, yine Almanya’da adi ortaklık statüsündeki…’nin %53,69 hissesini elinde bulundurduğunu, … şirketi tarafından kar dağıtımı kararı alındığında, brüt temettü tutarı üzerinden Almanya vergi mevzuatına göre %26,375 stopaj yapıldığı, stopaj sonrası

KIDEM TAZMİNATI TAVANI İLE VERGİDEN İSTİSNA ÇOCUK YARDIM TUTARLARI BELLİ OLDU

Sirküler No: 3048 01.07.2020 – 31.12.2020 dönemi arası geçerli olmak üzere; 1-) Kıdem tazminatı tavanı DÖNEMİ TUTARI (TL) 01.07.2020 – 31.12.2020 7.117,17  2-) Vergiden istisna çocuk yardımı tutarları   Dönem 0 – 6 Yaş Grubunda           Yer  Alan Çocuklara  İlişkin Çocuk Zammı (TL) Daha Büyük Çocuklara İlişkin Çocuk Zammı (TL) 01.07.2020 – 31.12.2020 77,23 38,62 olarak belirlenmiştir.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI SÜRESİ İLE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ SÜRESİ BİR AY UZATILDI

Sirküler No: 3047 30.06.2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazetedeki Cumhurbaşkanı Kararı ile 17.04.2020 tarihli, 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7244 sayılı Kanunun aşağıdaki maddesindeki süreler bir ay daha uzatıldı. MADDE 9 – 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 10 – Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş

TEKNOKENT BÜNYESİNDE ÜRETİLEN PROJENİN İNTERNET SİTESİ ARACILIĞIYLA SATIŞINDA İSTİSNA UYGULAMASI

Sirküler No: 3046 Trabzon Vergi Dairesi başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğünün 20.01.2020 tarih ve 26468226-125[ÖZG-2-2018]-E.4280 sayılı özelgesinde; … Üniversitesi Teknokent bünyesinde … Projenin ürünü olan, internet sitesi aracılığı ile nihai tüketicilere gayrimenkul sektöründeki verileri sağlayan ve karar destek süreçlerini hızlandırmak amacıyla “… Raporu” hazırlayıp satışının yapıldığı, söz konusu internet sitesinden elde edilen kazancın kurumlar vergisi

DEVİR OLAN ŞİRKETİN GEÇMİŞ YIL ZARARLARI İLE NAKDİ SERMAYE ARTIŞINDAN KAYNAKLANAN FAİZ İNDİRİMİNİN MAHSUBU

Sirküler No: 3045 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğünün 01.10.2019 tarih ve 62030549-125[19-2018/324]-E.809602 sayılı özelgesinde; Gayrimenkul projelerine danışmanlık, her türlü inşaat taahhüt işleri, gayrimenkul alım, satım ve kiralama faaliyeti ile iştigal eden şirketin … A.Ş. ile tüm aktif ve pasifleri devralmak suretiyle birleştiği belirtilerek münfesih …A.Ş.’nin geçmiş yıllar zararları

YURT DIŞI MUKİMİ FİRMA TARAFINDAN VERİLEN HİZMETE AİT BEDELİN ÖDEMESİNDE VERGİ KESİNTİSİ YAPILMASI HUSUSU

Sirküler No: 3044 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğünün 05.05.2020 tarih ve 62030549-125[30-2018/4]-E.352679 sayılı özelgesinde; İktisadi işletmesi bulunmayan dernek adına yayımlanan İngilizce bir dergi için üyeler tarafından hazırlanan makalelerin, İngiltere merkezli bir yayıncı kuruluş tarafından şekilsel olarak düzenlenip dernek adına internet ortamında yayımlandığı ve bu derginin kağıt ortamında basımının

CARİ HESAP BANKA VE DİĞER BORÇ ALACAK MUTABAKATLARININ YAPILMASI

Sirküler No: 3043 Türk Ticaret Kanunu’nun 89. maddesine göre, iki kişinin herhangi bir hukuki sebep ve ilişkiden doğan alacakların ayrı ayrı istemek yerine hesabın kesilmesinden sonra artan tutarı isteyebileceklerine ilişkin sözleşme, cari hesap sözleşmesi olarak tanımlanmıştır. Firmalar arası alacak ve borç bakiyelerinin birbirlerini tutup tutmadığını karşılaştırıp belgeye dayandırılması işleminin yapılması gerekmektedir. Cari hesap kaydı tutan

GELİRİN TOPLANMASI VE BEYANI

Sirküler No: 3042 İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğünün 20.04.2020 tarih ve 84098128-120.03.05.08[61-2019/12]-E.134499 sayılı özelgesinde; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında bölgede faaliyet gösteren bir işverenden ücret geliri ve huzur hakkı, bölge dışında faaliyet gösteren bir işverenden sadece ücret geliri elde eden, her iki işverenden almış olunan ücret toplamının Gelir Vergisi