English

2020 Sirküleri

İŞVERENİN İŞÇİYİ İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARMASI SÜRESİ UZATILDI

Sirküler No: 3214 4857 sayılı İş Kanunun işverenin işçiyi işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izne çıkarması ile ilgili maddesi aşağıdadır.  Geçici Madde 10 –   Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer

01.01.2021 TARİHİNDEN İTİBAREN GELİR VERGİSİ MATRAH DİLİMLERİ ARTIRILDI

Sirküler No: 3213 Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesine esas olan tarife, 2021 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 24.000 TL’ye kadar %15   53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası %20   130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL,   (Ücret gelirlerinde 190.000 TL’nin   53.000 TL’si için 9.400 TL), fazlası    %27

2021 YILI İÇİN ASGARİ ÜCRET TUTARI BELİRLENDİ

Sirküler No: 3212 30.12.2020 tarih ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 28.12.2020 tarih ve Karar No: 2020/1 ile alınan Kararında; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39’uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 522’nci maddesi gereğince, iş sözleşme ile çalışan ve bu kanun

YENİ YIL TEBRİĞİ

YENİ YILINIZI KUTLAR, SAĞLIK VE MUTLULUKLAR DİLERİZ.     Ş.A. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ORTAK VE ÇALIŞANLARI

7256 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDAKİ KANUNUN MÜRACAAT SÜRESİ UZATILMIŞTIR

Sirküler No: 3211 17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 11.11.2020 tarih ve 7256 sayılı Kanun ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yürürlüğe girmiş olduğu hususu 19.11.2020 tarih ve 3158 sayılı sirkümüz ile duyurulmuştu. 30.12.2020 tarih ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3343 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile,

İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA TEBLİĞ (İHRACAT: 2017/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Sirküler No: 3210 26.12.2020 tarih ve 31346 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat 2020/17) ile, 2017/4 sayılı Tebliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi Müracaatların değerlendirilmesi ve belge düzenlenmesi başlıklı 7’nci maddesinde

TÜRK TİCARET KANUNUNUN 376. MADDESİNİN UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sirküler No: 3209 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 26.12.2020 tarih 31346 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Buna göre Tebliğ’de yapılan değişiklikler: – Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının karşılıksız kalması durumu aşağıdaki şekilde daha net

ÖTV KANUNU’NA EKLİ (Ⅲ) SAYILI LİSTENİN (B) CETVELİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Sirküler No: 3208 25.12.2020 tarih ve 31345 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3328 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oran ve tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12’nci maddesi gereğince karar verilmiştir. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi kanununa ekli (Ⅲ) sayılı listenin (B) cetvelinde

FİLM GÖSTERİMLERİNDE EĞLENCE VERGİ ORANI YENİDEN BELİRLENDİ

Sirküler No: 3207 23/12/2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3320 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile, Belediye Gelirleri kanunun 21’inci maddesinde yer alan eğlence vergi si nispetleri ile ilgili 09.12.1997 tarihli ve 97/10349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli kararın yürürlüğe konulmasına, Kanunun 96’ncı maddesinin (C) fıkrası gereğince karar verilmiştir. Söz

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA VERGİ KESİNTİSİ NİSPETİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Sirküler No: 3206 31/07/2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2813 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin 5 numaralı bendinde yer alan tevkifat nispetlerinde, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15’inci maddesinde yer alan vergi kesintisi oranında değişiklik yapıldığı hususu 04.08.2020 tarih ve 3078 sayılı sirkümüz ile duyurulmuştu. 23/12/2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi