English

2020 Sirküleri

YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK

Sirküler No: 2859 Yurt dışı hizmet borçlanması ile ilgili hususlar 18.09.2019 tarih ve 2728 nolu  sirkümüzde açıklanmıştır. Kurum 2019/16 sayılı Genelgenin “4.2. 1/8/2019 (Hariç) Tarihinden Önceki Borçlanmalar” başlıklı bölümünün 2019/21 nolu Genelgesinde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 4.2. 1/8/2019 (Hariç) Tarihinden Önceki Borçlanmalar. 1/8/2019 (hariç) tarihinden önce borçlanma talebinde bulunanlardan tebliğ edilen borçlanma tutarını yasal süresi içerisinde

KUYUMCULUK, SARRAFLIK VE MÜCEVHERATÇILIK FAALİYETİNDE BULUNANLARDA FATURA DÜZENLEME HADDİ BELİRLENDİ

Sirküler No: 2858 04/01/2020 tarih ve 30998 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257’nci maddesiyle Hazine Maliye Bakanlığına verilen yetkiye istinaden, aynı Kanunun 232’nci maddesinde fatura düzenleme haddini meslek grupları itibariyle değiştirilmesine ilişkin 514 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile belirlenmiştir. Yapılan düzenleme ile, Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK BAŞLATMA VE SONLANDIRMA E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK

Sirküler No: 2857 Kurumun 69053920-201.01.99-E.19044441 Sayılı,   E-Devlet Üzerinden Başvuruların Alınması ve Program Değişiklikleri Konulu, 04.12.2019 tarihli GENEL YAZISI’nda aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (Hizmet akdine dayalı olarak çalışan) bendi kapsamında ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalıların kalan sürelerini isteğe bağlı sigorta kapsamında tamamlama yönündeki taleplerinin e-devlet üzerinden

2019 YILINA İLİŞKİN İNDİRİMLİ ORANA TABİ TESLİMLERDEN DOLAYI YILLIK OLARAK TALEP EDİLECEK İADE TUTARININ OCAK/ 2020 DÖNEMİ KDV BEYANNAMESİ İLE TALEP EDİLMESİ MÜMKÜNDÜR

Sirküler No: 2856 Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 nci maddesi gereğince %1 ve %8 orana tabi mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükelleflerin, indirimli orana tabi teslimlerinde yüklenilen katma değer vergisinin hesaplanan katma değer vergisini aşması halinde indirim yoluyla giderilemeyen verginin iadesi mümkün bulunmaktadır. Bu şekilde iade talep edilebilmesi için farkın 14.100.- TL’ yı aşması

GRUP ŞİRKETLERİNE VERİLEN HİZMETLERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Sirküler No: 2855 Günümüzde holding veya grup şirketlerin, grubun diğer şirketlerine aşağıdaki gibi hizmetlerin verildiği görülmektedir. 1-) Bir grup şirkette sigortalı olarak çalışan işçilerin işvereninin emir ve talimatı doğrultusunda diğer grup şirketlerinin de aşağıda belirtilen işlerini yapabilmektedir. a-) Tahsilat işlemleri, (Bankaya para yatırması, para çekmesi gibi) b-) Temizlik işleri, çay ve kahve hizmetleri, c-) Tamir

2020 YILINDA UYGULANMAK ÜZERE VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA TUTARLARI BELİRLENDİ

Sirküler No: 2854 27/12/2019 tarih ve 30991 sayılı (2’nci mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan 7338 Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun sayılı bazı maddelerindeki istisna tutarları ile matrah dilim tutarlarının 2019 yılı için yeniden değerleme oranında artırılmasına dair 51 Seri No’lu Veraset ve İntikal Vergisi Genel Tebliğ ile tespit edilmiştir. 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun

E-DEFTER BERATLARININ YÜKLENEBİLME TERCİHİNE İLİŞKİN DUYURU

Sirküler No: 2853 3 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği uyarınca oluşturulacak e-Defter beratlarının aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yükleme imkânı getirilmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 16.01.2020 tarihinde bu konuda yapılan açıklama ile; Geçici vergi dönemleri bazında berat yükleme tercihinde bulunmak isteyen mükelleflerin, mali mühür veya elektronik imza ile e-Defter uygulamasına giriş yapıp “Bilgi Güncelle”

ELEKTRONİK ORTAMDA MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN GÖNDERİLMESİ HUSUSU.

Sirküler No: 2852 Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 122 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu sirküsinde; 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar tarafından Sosyal Güvenlik

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÖDEMESİ İLE İLGİLİ ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR

Sirküler No: 2851 Asgari geçim indirimi 04.12.2007 tarih ve 26720 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, uygulama ile ilgili açıklama ve düzenlemeler 265 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ’nde açıklamıştır. Tebliğ’deki hükümler kapsamında;  1-) Birden Fazla İşverenden Ücret Alan Ücretliye Asgari Geçim İndirimi Tutarının Ödenmesi. Ücretlinin aynı zamanda birden fazla işverenden ücret alması halinde, asgari geçim

2020 YILINDA MOBİL TELEFON ABONELİĞİNDE ÖDENECEK ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ YENİDEN BELİRLENDİ

Sirküler No: 2850 27/12/2019 tarih ve 30991 (2’nci mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun Özel İletişim Vergisi başlıklı 39 maddesinin üçüncü fıkrasındaki maktu tutar 2019 yılı için yeniden değerleme oranında artırılmasına dair 18 Seri No’lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliğ ile karar verilmiştir. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39 uncu maddesinin