English

2021 Sirküleri

3252-2021 YILINDA MOBİL TELEFON ABONELİĞİNDE ÖDENECEK ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ YENİDEN BELİRLENDİ

Sirküler No: 3252 29/12/2020 tarih ve 31349(mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun Özel İletişim Vergisi başlıklı 39 maddesinin üçüncü fıkrasındaki maktu tutar 2020 yılı için yeniden değerleme oranında artırılmasına dair 19 Seri No’lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliğ ile karar verilmiştir. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında,

3251-MALUL VE ENGELLİLER TARAFINDAN SAHİP OLUNACAK TAŞITLARDA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İSTİSNASINA AİT ÜST LİMİT YENİDEN BELİRLENDİ

Sirküler No: 3251 29/12/2020 tarih ve 31249 sayılı (mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (Ⅱ) sayılı Liste Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 8 Seri Nolu Tebliğ ile değişiklik yapılmıştır. Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/C/1.2.1) ve (II/C/1.3) bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan malul ve engellilerin kullanımına mahsus

3250-BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR 31.12.2021 TARİHİNE KADAR SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANABİLECEK

Sirküler No: 3250 23.01.2021 tarihli 31373 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 3432 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 28.02.2012 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki karara geçici 77.inci madde ile düzenleme yapılmıştır. Söz konusu karar ile; 1-) 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki bağımsız çalışanlar,  2-) 5510 sayılı Kanunun 60-1/g maddesi kapsamındaki başka bir ülkede sağlık sigortasından

3249-BANKALARIN ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU ÇEK TUTARI YENİDEN BELİRLENDİ

Sirküler No: 3249 25.01.2021 tarih ve 31375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ’de (2010/2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2021/1) ile tutarlarda değişiklik yapılmıştır. Tebliğin 4’üncü maddesine göre, muhatap banka tarafından ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her

3248-SADECE KAĞIT ORTAMINDA DÜZENLENEN FATURALAR FORM BA/BS BİLDİRİMİNE KONU EDİLECEKTİR

Sirküler No: 3248 25.01.2021 tarih ve 31375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 523 Sıra No’lu Tebliğ ile elektronik olarak düzenlenen belgelerin bidirimine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Yapılan değişiklikle; Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba

3247-FAALİYETLERİ DURDURULAN İŞYERLERİNE İLİŞKİN MÜCBİR SEBEP HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANDIRILMASI HUSUSU

Sirküler No: 3247 25.01.2021 tarih ve 31375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu(524 Sıra No’lu)  Genel Tebliği ile Koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin olarak İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler itibarıyla Vergi Usul Kanunu uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mücbir

3246-DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT:2020/18)

Sirküler No: 3246 31.12.2020 tarih ve 31351 (5.mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticaret Bakanlığı tarafından Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde değişiklik yapılmasına dair (İhracat:2020/18) Tebliğ ile dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları başlıklı geçici 36’ncı madde eklenmiştir. “Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları” 1-) Dünya genelinde yaşanan yeni koronavirüs (Covid 19)

3245-2021 YILINA İLİŞKİN ÇEVRE KANUNUNA AYKIRILIK HAKKINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI YENİDEN BELİRLENDİ

Sirküler No: 3245 31.12.2020 tarih ve 31351 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezalarına ilişkin Tebliğ (Tebliğ No:2020/53) ile yeniden belirlenmiştir.   5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesi uyarınca idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için tespit ve ilân

3244-İMALAT SANAYİİNE YÖNELİK YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA İNŞAAT İŞLERİNDE KDV İADE UYGULAMASINA İLİŞKİN HATIRLATMA

Sirküler No: 3244 Katma Değer Vergisi Kanununun, geçici 37 maddesi ile   imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iade edilmesi hükmüne yer verilmiştir. 1)- Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2020 yılında yüklenilen

3243-2021 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI BELİRLENDİ.

Sirküler No: 3243 29/12/2020 tarih ve 31349 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun yetki başlıklı 10 uncu maddesine göre (Ⅰ), (Ⅰ/A), (Ⅱ), (Ⅳ) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlar için %9,11 oranında artırılarak 2021 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları 53 Seri No’lu Genel Tebliği uyarınca yeniden belirlenmiştir. 01/01/2018 tarihinden (bu