English

2021 Sirküleri

3542-2022 YILINDA MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARINA UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ

Sirküler No: 3542 09/12/2021 tarih ve 31684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4892 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile, motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin kararın yürürlüğe konulmasına 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10’uncu maddesi gereğince karar verilmiştir. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5,6, ve Geçici 8’inci maddelerinde yer alan (Ⅰ), (Ⅰ/A), (Ⅱ) ve

3541-TASFİYE SÜRESİ 6 AYDAN 3 AYA İNDİRİLDİ

Sirküler No: 3541 6 Kasım 2021 tarih ve 31651 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 7341 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Yapan Kanun”) ile anonim ve limited şirketlerde tasfiye süresi kısaltıldı. Şirketin tasfiye sürecine girebilmesi için yapılan genel kurul kararının tescili

3540-AKTİFE KAYITLI TAŞITIN ÇALINMASI VEYA KAYBOLMASI HALİNDE VERGİLENDİRME İŞLEMİ

Sirküler No: 3540 Bilindiği üzere Vergi Usul Kanununda; yangın, deprem ve su basması gibi afetler yüzünden veyahut bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak gibi haller neticesinde iktisadı kıymetlerinde önemli bir azalış vaki olan emtia ile maliyetlerinin hesaplanması mutat olmayan hurdalar ve döküntüler, üstüpü, deşe ve ıskartalar emsal bedeli ile değerleneceği hüküm altına alınmıştır. Esas olarak kıymeti

3539-SERBEST BÖLGELERDE FAALİYETTE BULUNAN FİRMALARA UYGULANAN İSTİSNA SÜRELERİNE DİKKAT EDİLMELİDİR.

Sirküler No: 3539 Serbest bölgeler; Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber, serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak ya da  tüketilmemek kaydıyla konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin ve kambiyo mevzuatının uygulanması bakımından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen ve

3538-01.01.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN ASGARİ ÜCRET TUTARI ARTIRILDI

Sirküler No: 3538 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücretin günlük (brüt) tutarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 16.12.2021 tarih ve 2021/21 sayılı kararına göre aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.    01.01.2022- 31.12.2022 Günlük (Brüt TL) Aylık (Brüt TL) 166,80 5.004,- Asgari ücret günlük brüt olarak belirlendiğinden asgari ücretle çalışanların ücretler hesaplamaları (iş sözleşmelerinde ücretin aylık değil,

3537-İŞ KAZASI GEÇİREN İŞÇİYE YAPILAN PARA YARDIMININ VERGİLENDİRİLMESİ HAKKINDA ÖZELGE

Sirküler No: 3537 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı)’nın 62030549-120[94-2020/140]-434540 sayılı, İş kazası geçiren işçiye yapılan para yardımının vergilendirilmesi hk. konulu, 03.06.2021 tarihli özelge’si ile  işyerinde 07/01/2020 tarihinde meydana gelen kazada yaralanan işçinin hastaneden iş göremezlik raporu aldığı, söz konusu rapora istinaden uzun süre çalışamayacağı, çalışamadığı süre boyunca yasal olarak iş göremezlik ödeneği alacağı,

3536-İŞCİ ADINA ÖDENEN ÇALIŞMA İZİN HARÇLARININ GİDER YAZILIP YAZILAMAYACAĞI İLE ÜCRET BORDROSUNA DAHİL EDİLİP EDİLEMEYECEĞİNE İLİŞKİN ÖZELGE

Sirküler No: 3536 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı)’nın 11395140-105[VUK-1-22089]-812164 Sayılı, İşci adına ödenen çalışma izin harçlarının gider yazılması hk. Konulu ve 04.11.2020 tarihli özelgesi ile şirketin özel eğitim kurumu olduğu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından çalışma izni alarak işçi çalıştırdığı, çalışma izin harçlarının şirket tarafından karşılandığı ve harç dekontlarında çalışma izni alınan

3535-İŞKUR ARA VERDİĞİ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINI YENİDEN BAŞLATMA KARARI ALDI

Sirküler No: 3535 T.C.Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın    E-93417974-203.01-00010015511 sayılı, Kurs ve Programlar Hakkında Konulu, 05.11.2021 tarihli yazısı ile; 1-) Daha önce sözleşmesi imzalanan ancak henüz fiili olarak başlatılmamış işbaşı eğitim programları ile, 2-) 05.11.2021 tarihi ve sonrasında yeni sözleşme imzalanarak başlatılacak işbaşı eğitim programlarında; istihdam yükümlülüğüne ilişkin süreleri 60

3534-SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK TEBLİGAT İŞLEMLERİ GENELGESİNİ YAYIMLADI

Sirküler No: 3534 Sosyal Güvenlik Kurumu Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligat İşlemleri ile ilgili 2021/38 nolu genelgesini yayımladı. Genelge kapsamında; Elektronik Tebligat Adresi Almak Zorunda Olan Muhataplar. a-) 01.10.2021 tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (Ücretle çalışan) bendine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştırmaya başlayıp yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 01.10.2021 tarihi ve sonrasında

3533-AYNI ANDA BİRDEN FAZLA İŞVEREN TARAFINDAN ÇALIŞTIRILANLARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ

Sirküler No: 3533 5510 sayılı Kanun’un 4.üncü maddesinin birinci fıkrası (a) (Ücretle çalışanlar) bendinde “Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar… sigortalı sayılırlar,” denilmektedir. Kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere birden fazla işveren tarafından çalıştırılmanın önünde yasal bir engel olmadığı gibi, sigortalının birden fazla işyerinde çalışması durumunda her işyerinde kendisi adına prim ödenmesi