English

2021 Sirküleri

3342-VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Sirküler No: 3342 20.04.2021 tarih ve 31460 sayılı Resmi Gazete’de Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:4) yayımlanmıştır. Tebliğin Gelirin harcama şekli başlıklı 1.5. maddesinin ikinci paragrafında yapılan değişiklikle; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Mali Kolaylıklar başlıklı 56’ncı madde kapsamındaki vakıfların ise münhasıran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi

3341-ÖDEMELERDE KRİPTO VARLIKLARIN KULLANILMAMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler No: 3341 16.04.2021 tarih ve 31456 sayılı Resmi Gazete’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan yönetmelikle, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; Ödemelerde: -Kripto varlık, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal

3340-FİRMALAR TARAFINDAN İŞYERİNDE ÇALIŞAN PERSONELE YAPILAN ERZAK YARDIMI

Sirküler No: 3340 Firmalarca, çalışan hizmet erbabına yapılan erzak yardımının ayın olarak sağlanan bir menfaat şeklinde değerlendirilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan yardımların KDV dahil tutarı net ücret olarak nitelendirilip brütleştirilerek bordroya dahil edilmek suretiyle vergilendirilmesi gerekmektedir. Ödenen KDV’ nin de ayrıca indirim konusu yapılmaması gerektiği malumdur. Diğer taraftan, ayın olarak sağlanan menfaatlerin SGK primine tabi

3339-HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN MKK’YA BİLDİRİLMESİ

Sirküler No: 3339 Hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ye (“MKK”) bildirilmesi ve kayıt altına alınmasına ilişkin usul ve esasları ve bu kapsamda alınacak ücretleri belirleyen  “Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ” (“Tebliğ”), 06.04.2021 tarihli ve 31446 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

3338-ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR VE AVANTAJLARI

Sirküler No: 3338 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile limited şirketler için anonim şirketlerinkine benzer hükümler    getirilmiştir. Bu benzerliklerin dışında farklılık teşkil eden hususlar aşağıda başlıklar halinde belirtilmiştir.   ANONİM LİMİTED Asgari Sermaye 50.000,-TL    asgari    sermaye                    ile kurulur. 10.000,-TL    asgari                    sermaye                    ile kurulur. Ortak Sayısı Tek    kişi    ile    kurulabilir.         Ortak sayısında bir sınırlama yoktur. Tek

3337-YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNE GÖRE İNŞA EDİLECEK BİNALARDA VERGİLENDİRME VE BELGE DÜZENLENMESİ HUSUSU

Sirküler No: 3337 Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğünün 28.05.2014 tarih ve 45404237-130[I.13.201]-170 sayılı özelgesi aşağıda özetlenmiştir. Bilindiği üzere Türk Medeni Kanunu’na göre üst hakkı, başkasına ait bir taşınmaz üzerindeki yapının maliki olma yetkisi veren bir irtifak hakkı olarak tanımlanmıştır. Taşınmaz malikinin, üçüncü kişi lehine arazinin altında veya üstünde yapı yapmak veya

3336-SGK İŞTEN AYRILIŞ KODLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler No: 3336 SGK işten ayrılış “29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” kodunda yaşanan sorunlar nedeniyle 2021/9 nolu Genelge’sini yayımlamıştır. Genelge kapsamında;  SGK 22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgesinin birinci kısım altıncı bölümde yer alan “2.1- İşten ayrılış nedeni” alt başlığındaki işten ayrılış nedenleri tablosundaki         “29- İşveren tarafından işçinin

3335-MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

Sirküler No: 3335 09.04.2021 tarihli, 31449 sayılı Resmi Gazetede MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 2021/1) yayımlandı. Tebliğ ile; Belge zorunluluğu 1-) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve ekteki listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler

3334-TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

Sirküler No: 3334 07/04/2021 tarih ve 31447 sayılı Resmi Gazete’de, Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlanmıştır. Yapılan değişiklikle; Yönetmeliğin 2’nci madde kapsamında yer alan, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca yapılan vergi incelemelerine dayanılarak tarh edilecek ve Bakanlık Vergi Dairelerinin tarha yetkili olduğu bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin olarak kesilecek

3333-ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Sirküler No: 3333 01/04/2021 tarih ve 31441 sayılı Resmi Gazete’de Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği’nde (Sıra No:1) değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayımlanmıştır. Yapılan değişiklikle; Tebliğin, amaç ve kapsam başlıklı 1’inci maddesi Ticaret Bakanlığınca ve Bakanlığın görev alanı kapsamında olan il ve ilçe tüketici hakem heyetlerince düzenlenen ve muhataplarına 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile 6183 sayılı Amme