English

Yayınlar

Anonim şirket ortak ve kanuni temsilcilerinin amme borcundan sorumluluğu

Amme alacağından ötürü anonim şirketlerde sadece kanuni temsilcilerin sorumluluğu söz konusudur. Limited şirketlerde olduğu gibi ortakların sorumluluğu bulunmamaktadır. 11.09.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: A Sıra No: 5 Tahsilat Genel Tebliği ile anonim şirket kanuni temsilcilerinin tespitine ve amme alacağından doğan sorumluluklarına ilişkin önemli açıklamalar yapılmıştır. 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35 inci maddesi uyarınca anonim

Anonim şirketlerde pay senedi bastırılması

Anonim şirketlerin çok büyük çoğunluğunda pay senetlerinin basılı olmadığı bilinmektedir. Ancak pay senedi gibi işlem gören İLMÜHABERLERİ olabilir. İlmühaberde yoksa çok büyük bir risk içerisinde demektir. Türk Ticaret Kanunu’na göre; BEDELİ TAMAMEN ÖDENEN HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİ İÇİN BEDELLERİNİN TAMAMEN ÖDENDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 3 AY İÇİNDE PAY SENETLERİNİN yönetim kurulunca BASTIRILIP, PAY SAHİPLERİNE DAĞITILMASI ZORUNLUDUR.

Elektronik defter uygulaması

1.1.2014 tarihi itibariyle E-FATURA kapsamına giren firmaların ELEKTRONİK ORTAMDA DEFTER TUTMA mecburiyetleride bulunmaktadır. 26.11.2013 tarih ve 67 sayılı Vergi Usul Kanunu  sirküleri ile elektronik defter uygulamasına ilişkin aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir. 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3.1. bölümünde yer alan zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin, elektronik defter uygulamasına 2014 takvim yılı (Elektronik defter

Emlak vergisine esas alınacak arsa m² fiyatlarını biliyor musunuz?

Bina, arsa ve arazilerin emlâk vergisinin hesaplanmasına esas alınan arsa ve arazi metrekare değerleri Vergi Usul Kanununun mükerrer 49’ uncu maddesi gereğince dört yılda bir takdir komisyonları tarafından takdir edilmekte,  komisyon kararları ilgili daire, kurum, meslek odaları ile mahalle ve köy muhtarlıklarına tebliğ edilmektedir. Muhtarlıklarda, mahalle oturanlarının ve işyeri sahiplerinin öğrenmesi için ilan etmektedir. 2014-2017

Limited şirketlerin amme borcundan sorumluluğu ve limited şirketlerde hisse devri

LİMİTED ŞİRKETLERİN AMME BORCUNDAN SORUMLULUĞU  Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun uyarınca limited şirket hakkında yapılan takip sonucu, şirketten  tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından ortakların ve kanuni temsilcilerin sorumlulukları doğacaktır. Buna göre; – Limited şirket ortakları hakkında yapılacak takip, 35 inci madde hükümlerine göre sermaye hisseleri oranında; – Kanuni

Ücretli (sigortalı) ve aynı zamanda işveren (bağ-kurlu) olanların dikkatine

Ücretli çalışan kişilerin sigortalılıkları devam ederken aynı zamanda şirket ortağı, yönetim kurulu üyesi ortak olması veya gerçek kişi olarak müstakil bir işinin olması durumunda bazı ince noktaların gözden kaçırılması sonucu yıllar sonra sigortalılıklarının iptali ile karşılaşılması söz konusu olmaktadır. Bu sebeple iki çeşit sigortalılığı söz konusu olanların aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde durumlarını gözden geçirmelerini önemle tavsiye

Sonradan beyan edilen, tarh edilen KDV ve sorumlu sıfatıyla ödenen KDV ile ÖTV’ nin indirilememesi

KDV’ nin indirilememesi; – Katma Değer Vergisi Kanununun 29/1 inci maddesinde, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi ile ithal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen KDV yi

Organize Sanayi Bölgeleri alt yapı tesislerine ait katılım payı ödemeleri gider yazılabilir mi?

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 20’nci maddesine göre bölgedeki katılımcıların alt yapı ve arıtma tesislerini, bölge yapmak ve yönetmeliğe uygun usul ve esaslara göre de paylaştırmak zorundadır. Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri bölge sınırları içersindeki KATILIMCILARI (bina veya arsa sahiplerine) herhangi bir mal veya hizmet verdiği takdirde fatura ile sattığının bedelini alma hakkı bulunmaktadır. Aynı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının nakdi sermaye artırımına ilişkin açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından anonim ve limited şirketlerin sermaye artırımı işlemlerinde ve özellikle Türk Ticaret Kanununun 462 nci maddesinin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklama yapılmıştır. 1-) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 12 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca halka açık veya halka açılmak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna başvuran anonim şirketler, bilançolarında sermayeye eklenmesine

Genel kurulun devredilemez görev ve yetkileri

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİNİN 30. MADDESİNDE YAZILI GENEL KURULUN DEVREDİLEMEZ  GÖREV VE YETKİLERİNİ hatırlatmak istiyorum. (1) a) Esas sözleşmenin değiştirilmesi. b) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görevden alınması ile ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi ve ibraları hakkında karar verilmesi. c) Kanunda öngörülen istisnalar dışında