English

Yayınlar

Gelir vergisi kanununda neler değişiyor?

Değerli okurlar, uzun zamandan beri kamuoyunda değişikliğinden söz edilen Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yapılacak değişiklikleri içeren tasarı nihayet Bakanlar Kurulunda imzaya açıldı. Bende, yapılmak istenilen değişiklikleri bir nebze inceleyerek sizlerle paylaşmak istedim. Gelir ve kazançlar üzerinden alınan vergilerin, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu olmak üzere iki ayrı kanunda düzenlenmiş olması; indirim, istisna ve bazı

Organize Sanayi Bölgelerinde Vergi ve Denetim

Bölgemizde yayın hayatına başlayan SİNERJİ adlı derginin güzel ve faydalı haberlerle bölgenin gelişimine, tanınmasına, katılımcıların iletişimine çok katkısının olacağına inanıyorum. Karar verenleri, yazanları ve arka cephede emeği geçenleri kutluyorum. Köşemde, Vergi Kanunları, Türk Ticaret Kanunu, İş ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilgili değişiklikleri ve dikkat edilecek önemli konuları sizlerle paylaşacağım. Dergimizin

Türk Ticaret Kanunu kapsamında bazı önemli konuların yürürlük tarihleri

Bilindiği üzere, Türk Ticaret Kanunu esas itibariyle 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Daha sonra yapılan değişikliklerle birlikte belirlenen önemli konuların yürürlük tarihleri ilan edilmiştir. Önemli bazı konuları tarih sırasıyla hatırlatmak isterim. 01.01.2013 – TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMAYA BAŞLANMASI Bakanlar Kurulunca belirlenen bağımsız denetime tabi şirketlerin (23 Ocak 2013 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan) münferit ve konsolide finansal

Kimler mal bildiriminde bulunması gerekir ?

3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümlerine göre kimlerin mal bildiriminde bulunacakları hüküm altına alınmıştır. Genellikle seçimle iş başına gelen kamu görevlileri ile devlet memurlarının mal bildiriminde bulunma zorunluluğu olduğu bilinmekle beraber, vakıfların idare organlarında görev alanlar, kooperatiflerin ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulun üyeleri ve genel müdürleri, yeminli mali müşavirler, kamu

Grup şirketler arasında nakil olan personele ait kıdem tazminatı uygulaması

Grup veya holdinge bağlı bir şirkette çalışan personelin ihtiyaca göre diğer bağlı diğer şirketlere nakil edilmesine sık sık rastlanmaktadır. Uygulama, yöneticilerinin isteği üzerine (A) şirketinden herhangi bir ay sonu ayrılan kişinin ertesi ayın birinci günü grubun diğer şirketinde işe başlaması şeklinde yürütülmektedir. Böyle bir durumda 2 alternatif söz konudur: I-) Ayrıldığı şirkette İş Kanununa göre

Ticari defterler, kilit personel, serbest meslek erbabının belge düzeni

Buttim Gazetesinin Değerli Okurları Bu sayımızda müşavirlik büromuza sıkça gelen sorular sebebiyle önemli olduğuna ve çok sayıda firmayı ilgilendirdiğine inanmadığım birkaç konuyu paylaşacağım. TİCARİ DEFTERLER ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULABİLECEKTİR. Bilindiği üzere, 6215 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesi ile değiştirilen, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun “Defter Tutma Mükellefiyeti” başlıklı 66 ncı maddesinin

Patent, faydalı model, marka, lisans, yazılım ve teknik bilginin (know-how) aktifleştirilmesi ve amortismana tabi tutulması

Ülkemizde patent üzerindeki haklar 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile korunmaktadır. Patent, sahibine buluşu başkalarının izinsiz kullanmasını engelleme ve buluşu ekonomik açıdan değerlendirme hakkını sağlar. Patent ile sahibine buluşla ilgili tekel hakkı tanınmaktadır. Patent hakkı, sahibine maddi ve manevi menfaatler sağlar. Patentli bir buluş hakkının sadece patent sahibine ait olması nedeniyle izinsiz olarak üretilmesi, satılması,

Şirketler gümrük ve ticaret bakanlığınca denetlenebilecektir

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ticaret şirketlerinin (anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit, kooperatif, kollektif ve komandit şirketleri) denetime tabi işlemelerin belirlenmesi ve bu işlemlerin denetlenmesine ilişkin “Ticaret Şirketlerinin Gümrük Ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir. Denetime Konu İşlemler; a) Kuruluş işlemleri, b) Ticaret siciline tescil ve ilan işlemleri, c)

Eski model taşıtların hurdaya çıkartılmasında süre uzatıldı

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 41 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile yapılan düzenleme gereğince, 1990 veya daha eski kayıt ve tescilli olan araçlar 31/12/2014 tarihine kadar hurdaya çıkartılabilecek,  28/2/2009 tarihi itibariyle 2000 ve daha eski model taşıtlardan mevcut olmayan veya motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olan taşıtlarında belli şartlar dahilinde kayıtları silinebilecektir. Her iki

Bireysel emeklilik sistemi değişti

“6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunla, bireysel emeklilik sisteminde daha önce uygulanmakta olan vergi indiriminden vazgeçilerek devlet katkısı getirilmektedir. Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yapılan değişiklikle sigortanın Türkiye’de