English

Yayınlar

Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve Gider Pusulası

Değerli BUSİAD’ lılar Bu sayımızda, büromuza çok sayıda soru gelen iki konuyu özetlemek istiyorum. Birincisi yaz ayları sebebiyle SENELİK İZİNLER hakkındadır. YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI VE İZİN SÜRELERİ: Çalışanlara verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi ve yaşına bakılarak belirlenmektedir. İş Kanunu’nun 53’üncü maddesine göre işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak

KDV tevkifatı değişti

Katma Değer Vergisi ile ilgili 117 Seri No.lu Tebliğde KDV TEVKİFATI konusundaki değişiklikleri ilan edilmiştir. Özet bilgileri sizlere aktarıyorum. TAM TEVKİFAT UYGULAMASI; Aşağıda belirtilen hizmetler tam tevkifat kapsamındadır. Tam tevkifat kapsamındaki işlemler; – İkametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’ de bulunmayanlar tarafından     yapılan işlemler, – Serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler,

Mükellef bilgileri bildirimi

Gelişen teknoloji süreci içerisinde tüm bilgiler elektronik sistem içerisine toplanırken vergi mükelleflerine ait yine bazı bilgilerinde bu sisteme dahil edilme zorunluluğu getirilmiştir. Bildirimde hangi bilgilerin verileceği Maliye Bakanlığınca yayımlanan 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlendi. Tebliğle getirilen bildirim zorunluluğuna ait yükümlülükler şöyledir. 1-) Mükellef Bilgileri Bildirimini, bildirim verme süresinin başladığı gün

Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulmuş Bir İştirakin Satışından Doğan Zararın İndirilmesi

I-GİRİŞ Bilindiği üzere, 2003 yılı öncesinde ülkemizde uzun yıllar hüküm süren yüksek enflasyon, çok çeşitli tahribatlarının yanında, mali tabloları da  bozmuş ve mali tabloların gerçek durumu yansıtmaktan uzaklaşmasına yol açmıştı. Vergilemenin, enflasyon etkisinden arındırılarak gerçekleştirilmesi önemli bu ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştı. Resmi Gazetenin 30/12/2003 tarih ve 25332 sayılı nüshasında yayımlanan 5024 sayılı kanunla Vergi Usul Kanununa eklenen

Önemli mali konular

Müşavirliğini yaptığımız şirketlerden mali konularda devamlı sorular gelmektedir. Bu sayımızda bunların arasından önemli olan birkaçını da sizlerle paylaşmak istedim. İŞYERİ EĞİTİM HARCAMALARININ GİDER KABUL EDİLİP EDİLMEMESİ: Şirketler, çeşitli nedenlerle çalışanlarına farklı alanlarda eğitim aldırmaktadırlar. Alınan eğitimlerin gider yazılıp yazılmayacağı hususu bu sirkümüzün konusunu oluşturmaktadır. Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin 1. bendinde, ticari kazancın

Yıllık izin defteri

İşyerlerinde yıllık izinlerin genelde yaz aylarında kullanıldığı yaygın bir uygulamadır. İzin kullananların YILLIK İZİN DEFTERİNE kaydı ve imzasının alınması İş Kanunu hükümlerindendir. Bu konuyu hatırlatmak maksadıyla İş Kanununun yıllık izinle iligli hükümlerinin özetini sunuyorum. İş Kanununun 53’üncü maddesinde düzenlenen yıllık izne hak kazanabilmek için; 1. İşçinin, İş Kanununun 1’inci maddesi kapsamına giren bir işyerinde çalışıyor

İşverence ödenen şahıs özel sağlık ve bireysel emeklilik sigorta primleri gider yazılabilir mi?

Bu konuda bazı tereddütlerin bulunması sebebiyle hem ŞAHIS ÖZEL SAĞLIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTA PRİMLERİNİN gider yazılma şartlarını hatırlatmak istiyorum. 1-) İşverence  Ödenen  Şahıs  Özel Sağlık Sigorta  Primi  ve  Bireysel  Emeklilik  Katkı  Paylarının Sosyal Sigorta Primine, Gelir ve Damga Vergisine Tabi Tutulması: a) Şahıs Özel Sağlık Sigorta Primleri (SGK Açısından): İşverenler tarafından ödenen ve aylık

Bazı alacakların yeniden yapılanması

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Torba Yasa) 25.02.2011 tarihli mükerrer resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bir çok kanunda değişiklik yapan bu yeni kanunun çok sayıda vergi mükellefini ilgilendiren borç ve ticari defterini konu alan hükümleri özetle

2011 yılında veraset ve intikal vergisi

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesine göre; “Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset tarikiyle veya her hangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer bir şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisine tabidir. Aynı Kanunun 2’nci maddesinin (d) fıkrasında ise, “İvazsız intikal” tabiri; hibe yoluyla veya

Prime tabi olan ve olmayan kazançlar

Değerli okuyucularım; Bu sayımızda çalışanlara ücret ve ücret benzeri ödemelerden hangilerinin sigorta primine tabi olduğu hakkında bilgiler aktarmak istedim. Sigorta müfettişlerinin teftişlerinde sigorta primine tabi olduğu halde prim ödenmemesi sebebiyle prim ve gecikme faizleri ile karşılaşılmaktadır. 5510 sayılı Kanun’un 80 nci maddesinde hizmet akdiyle çalışan sigortalıların prime esas kazançları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.  a) Prime Esas