English

Aylık Arşiv: Mayıs 2009

İlan ve reklam vergisi

Sirküler No: 809 Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, ilan ve reklam vergisine tabidir. Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit tabela, yazı ve resim gibi  tüm sabit ilan ve reklamlar, motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan, cadde, sokak

Kat mülkiyetine geçme mecburiyeti

Sirküler No: 808 28.11.2007 tarihinde yayımlanan 5711 Sayılı Kanuna göre YAPILARI TAMAMLANMIŞ KAT İRTİFAKLI TAŞINMAZLAR İÇİN KAT MÜLKİYETİNE ÇEVRİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR. 28 Kasım 2007 tarihinden sonra tamamlanmış kat irtifaklı gayrimenkulde, yapı kullanma izin belgesi alındığı tarihten itibaren 1 YIL, 28 Kasım 2007 tarihinden önce kurulmuş ve üzerindeki yapılar tamamlanıp yapı kullanma belgesi alınmış bulunanlarda en

Şirket çalışanlarının iş seyahatlerinde yeme, içme gibi harcamalarının belgelendirilmesi

Sirküler No: 804 Personelin iş seyahatlerinde yaptıkları yeme, içme gibi harcamalarının gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi ve katma değer vergilerinin indirim konusu yapılabilmesi için bedeli ne olursa olsun mutlaka fatura ile belgelendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, Gelir İdaresi Başkanlığı’nca verilmiş olan bir özelgede; “Firmanın pazarlama ve satış departmanlarında çalışan elemanlarının şehir içi

Kanuni defterlere yapılacak gider kayıtlarında dönemsellik ilkesi

Sirküler No: 801 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 19. maddesinde; vergi alacağı, vergiyi doğuran olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar hükmüne yer verilmiştir. Giderler açısından vergilendirmede dönemsellik ilkesi esastır. Bir gider ilgili döneminde gideri yazılabilir. Birden fazla dönemi ilgilendirmesi halinde cari yılda sadece o döneme isabet eden tutar gider yazılabilir. Örneğin;2008 yılında yapılan