English

Aylık Arşiv: Nisan 2010

Bedeli tahsil edilmeyecek olan malların tesliminde faturaya yazılacak bedel

Sirküler No: 942 Bedelsiz mal konusu piyasada yanlış yorumlanarak, yanlış işlemler yapılmasına sebep olmaktadır. Ticari şirketler arasında bedelsiz mal alış-verişi olamaz. (Eşantiyon, numune hariç) Aksi durum Vergi Usul Kanununa aykırıdır. Şöyle ki; – Vergi Usul Kanununun 230’ uncu maddesinde fatura üzerinde bulunması gereken asgari bilgilerin arasında; “4-) Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı”

Hangi hallerde şüpheli alacak karşılığı ayrılabilir?

Sirküler No: 941 Şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılmasına ilişkin hükümler 213 sayılı VUK’ nun 323’üncü maddesinde hüküm altına alınmıştır. Bir alacağın şüpheli alacak sayılarak karşılık ayrılabilmesi için gerekli şartlar aşağıdaki gibidir;  –  Alacağın tahakkuk etmiş olması ve hasılat (gelir) yazılması, – Bilanço usulünde defter tutulmuş olması, – Alacağın ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve sürdürülmesi ile

Personelin bordrosunda kayıtlı olduğu işte çalışmayıp başka işyerinde çalıştırılması

Sirküler No: 939 Sigortalının Başka Bir İşveren Tarafından Kayıt Altına Alınmadan Çalıştırılması; Bir personelin bordrosunda kayıtlı olduğu işyeri dışında grup içi veya grup dışı başka işyerinde çalıştığının (4857 Sayılı İş Kanunu’nun 7 nci maddesinde belirtilen geçici iş ilişkisi, 13 ncü maddesinde belirtilen kısmi ve tam süreli iş sözleşmesi ve 14 ncü maddesinde belirtilen çağrı üzerine

Kontrol edilen yabancı kurum kazancı

Sirküler No: 934 Tam mükellef gerçek kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı olarak ayrı ayrı ya da birlikte sermayesinin veya kar payının ya da oy kullanma hakkının en az % 50 sine sahip olmak suretiyle kontrol ettikleri yurt dışı iştiraklerinin kurum kazançları, dağıtılsın veya dağıtılmasın; – İştirakin toplam gayrisafi hasılatının %25 veya fazlasının faaliyet ile

Kurumlar vergisi beyannamesi ile ilgili hatırlatmalar

Sirküler No: 932 Bilindiği üzere 2009 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin 1-25 (25 Nisan 2010 gününün tatile rastlaması nedeniyle 26 Nisan 2010 mesai saati sonuna kadar) tarihleri arasında verilmesi ve tahakkuk eden verginin de 30 Nisan 2010 Cuma günü mesai saati sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. 2009 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin düzenlenmesi ile ilgili bazı

Konut teslimlerinde net alanın hesaplanması

Sirküler No: 930 Net alanı 150 m2 ye kadar konut teslimleri 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile 01.01.1998 tarihinden itibaren %1 oranında katma değer vergisine (KDV) tabi tutulmaktadır. 150 m2 ve üzerindeki konutların teslimi ise Katma Değer Vergisi Kanunu’ na göre %18 oranında vergiye tabidir.  Net alanı 150 m2’ ye kadar konutların tesliminde KDV

Damga vergisinde nüsha ve suret kavramları

Sirküler No: 928 Damga Vergisi Kanununun  5 inci maddesinde, bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshasının ayrı ayrı aynı miktar veya nispette damga vergisine tabi olduğu; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “IV- Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün 3 numaralı fıkrasında, tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi

Döviz cinsinden alınan çeklerin ciro edilmesi halinde oluşan kur farkı üzerinden KDV hesaplanması gerektiği

Sirküler No: 926 KDV Kanununun 24/c maddesinde; vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler KDV matrahına dahil olduğu hüküm altına alınmıştır. Buna göre, teslim ve hizmet işlemlerine ait faturada ayrıca gösterilen vade farkları matraha dahil edilecek ve işlemin tabi olduğu

Yurt dışındaki dar mükellef kurumlara yapılan ödemeler

Sirküler No: 925 Vergi Dairesi Başkanlıklarınca mükelleflere gönderilen yazılar ile yurt dışındaki dar mükelleflere yapılan ödemelere ait bilgiler istenerek, Kurumlar Vergisi Kanununun 30’ uncu maddesi gereğince vergi kesintisi, Katma Değer Vergisi Kanununun 9’ uncu maddesi gereğince de sorumlu sıfatıyla KDV beyan edilip edilmediğinin kontrolü yapılmaktadır. Müşavirliğimizce yurt dışındaki dar mükelleflere yapılacak ödemelerle ilgili açıklamalara 14.01.2010

Faturaların elektronik ortamda düzenlenmesi, gönderilmesi ve alınması

Sirküler No: 924 Faturanın, elektronik belge olarak düzenlenmesi, müşteriye elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin yapılan düzenlemelere 397 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer verilmiştir. Tebliğde düzenlenen e-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Mal veya hizmet satışı dolayısıyla fatura düzenlemek zorunda