English

Aylık Arşiv: Haziran 2010

Tanıtım broşürü, katalog, numune, vs. gönderilmesi halinde mutlaka sevk irsaliyesi düzenlenmesi gereklidir

Sirküler No: 960 Bazı firmalardan müşavirliğimize gönderilen ceza ihbarnameleri ve eki tutanakların tetkikinde; firmaların, üretimini yaptığı ürünlerin tanıtımı amacıyla gönderdikleri tanıtım broşürü, katalog, numune, eşantiyon, hediye, vs. için sevk irsaliyesi düzenlenmediğinden denetim elemanlarınca da bu hususun tutanakla tespit edildiği, düzenlenen tutanaklara istinaden de bağlı oldukları vergi dairelerince özel usulsüzlük cezası kesildiği gözlenmiştir. Bilindiği üzere Vergi

İthalatta oluşan kur farklarının KDV matrahına dahil olması

Sirküler No: 957 Katma Değer Vergisi Kanununun 21’inci maddesine göre ithalatta katma değer vergisi matrahına; 1- İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri, 2-