English

Aylık Arşiv: Temmuz 2010

İşgücü temin hizmetlerinde KDV tevkifatının kapsamı

Sirküler No: 976 İşgücü Temin Hizmetlerinin Kapsamı ; Tevkifat uygulaması kapsamına giren işgücü temin hizmetleri, mal veya hizmet üretimine ilişkin olarak ihtiyaç duyulan işgücünün, hizmet akdi ile işletmeye bağlı hizmet erbabı çalıştırılmak yerine, alt işverenlerden veya bu konuda faaliyette bulunan diğer kurum, kuruluş ve organizasyonlardan satın alınması şeklinde ortaya çıkmaktadır.  Bu tür hizmetler, alt işverenlerden

Amortisman listesine yeni eklenen iktisadi kıymetlere ilişkin uygulama usul ve esasları

Sirküler No: 975 Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesinde 5024 sayılı Kanunla5 yapılan değişiklikle, amortisman oranlarının iktisadî kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı’ nca belirleneceği hükme bağlanmıştır. Bu hükme istinaden belirlenen oranlar, iktisadî kıymetlerin kullanıldıkları yerler itibariyle 333, 339, 365 ve 389 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ekindeki listelerde gösterilmiş ve uygulamayla

120-320 hesapların aynı anda kullanılması

Sirküler No: 974 120-320 hesaplarının uygulanması ile ilgili gelen soruların artması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması düşünülmüştür. Tek düzen hesap planı gereği işletmeler ticari faaliyetleri çerçevesinde; Senetsiz mal ve hizmet satışlarından dolayı alacak tutarlarını 120-Alıcılar hesabında, senetsiz mal ve hizmet alımlarından dolayı borç tutarlarını ise  320-Satıcılar hesabında izlemektedirler. Bir işletme başka bir işletmeye sadece mal sattığında

Gayrimenkul satışlarında KDV uygulaması

Sirküler No: 971 Müzayede Yoluyla Yapılan Taşınmaz Satışları; İcra daireleri, mahkeme satış memurlukları, belediyeler ve diğer kamu veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından müzayede yoluyla yapılan taşınmaz (konut veya daire, işyeri, arsa, arazi) satışları ile taşınmaz niteliğini haiz diğer mal ve hakların satışı KDV Kanununun 1/3-d maddesine göre KDV ye tabidir. Müzayede yoluyla satılan net

İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi

Sirküler No: 970 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 57 Sıra No’ lu Katma Değer Vergisi Sirküleri ile yüklenilen katma değer vergisinin hangi hallerde indirim konusu yapılamayacağı konusunda aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir. Vergiye Tabi Olmayan İşlemlere İlişkin Yüklenilen KDV; KDV Kanununun 1/1 maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim

Finansal kiralama ile alınan sabit kıymetlere ait devir faturası gelince yapılacak muhasebe kayıtları hakkında

Sirküler No: 964 Finansal kiralama ile satın alınan sabit kıymetlerde mülkiyetin devri kira süresi sonunda kesilen düşük bedelli faturası ile gerçekleşmektedir. Bu nedenle yapılan bu finansal kiralama işlemlerinde devir faturası kesilene kadar varlığın mülkiyeti finansal kiralama şirketine ait olduğu için söz konusu varlığın kullanım hakkı 260 – Haklar Hesabında muhasebeleştirilmekte ve varlığın faydalı ömrü dikkate

Yurt dışı birim, marka ve tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu geçtiğimiz aylarda 2010/6 sayılı tebliği yayımlayarak, şirketlerin yurtdışında ürünlerinin ve tanıtımının yapılmasını sağlamak  amacıyla tanıtım, marka işyeri giderlerinin bir kısmını destekleyeceğini duyurmuştur. Bu destekler için müracaatların az olduğu bilgisine dayanarak konuyu duyurmak istedim. BİRİM KİRA GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ; 1) Türkiye’deki ana şirket doğrudan birim açabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya