English

Aylık Arşiv: Eylül 2010

Elektrik, su ve telefon faturalarında yer alan gecikme zamları gider olarak kaydedilebilir

Sirküler No: 991 Kurumlar Vergisi Kanununun 6/2’ inci maddesinde; safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanacağı, Gelir Vergisi Kanununun 90’ ıncı maddesinde de, gelir vergisi ile diğer şahsi vergiler ve her ne şekilde olursa olsun vergi cezaları ve para cezaları, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar,

Alınan depozitoların iadesinde karşılaşılan sorunlar

Sirküler No: 989 Gerçek ve tüzel kişiler kendi adlarına kayıtlı gayrimenkulleri kiraya verirken DEPOZİTO almakta, gayrimenkullerin tahliyesinden sonrada alınan depozitolar kiracılara iade edilmektedir. Kiralama haricinde başka ticari icaplar sebebiylede NAKİT TEMİNAT DEPOZİTO gibi emanet ödemeler yapılmaktadır. Bazı kiracılar tarafından döviz bazında da olsa ödenen depozitonun günümüz koşullarına göre değerlenerek iadesi talep edilmekte ve bu konuda

Yurt dışı birim, marka ve tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi

Sirküler No: 988 18 Ağustos 2010 tarih ve 27676 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan tebliğle, sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile işbirliği kuruluşlarına verilecek  “yurt dışı birim,  marka ve tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin hususlar yeniden belirlenmiştir. Birim kira giderlerinin desteklenmesi;  1) Türkiye’deki ana şirket doğrudan birim açabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya

Örtülü sermaye, borç/öz sermaye oranı ve ilişkili kişi

Sirküler No: 985 Son günlerde müşavirliğimize gelen sorulardan dolayı aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. Örtülü Sermaye; Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları her türlü borcun, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılmaktadır. İşletmede