English

Aylık Arşiv: Aralık 2010

İvazsız (bedelsiz) intikaller veraset ve intikal vergisine tabidir

Sirküler No: 1016 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinde; “Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset tarikiyle veya her hangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer bir şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisine tabidir. Hükmüne yer verildikten sonra, Aynı Kanunun 2’nci maddesinin (d) fıkrasında ise,

İndirimli kurumlar vergisi uygulaması

Sirküler No: 1014  Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinde; “(1) Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Hazine Müsteşarlığı tarafından

Dönem sonlarında tahakkuk ettirilecek kredi faizlerinin kaydı

Sirküler No: 1013 Dönem sonlarında tahakkuk ettirilecek kredi faizlerinin kayıt edileceği alacak hesapla ilgili gelen sorular üzerine aşağıdaki açıklamaNIN yapılmasına gerek duyulmuştur. İşletmelerde kullanılan ancak değerleme günü itibariyle henüz vadesi gelmemiş kredilere ilişkin cari vergilendirme dönemi içinde kalan vade kısmına Vergi Usul Kanunu’nun 285. madde hükmü gereğince faiz hesaplanması, kredinin kullanma yerine göre de YATIRIM

2010 yılında şüpheli hale gelen alacaklar için yıl sonuna kadar karşılık ayrılması unutulmamalıdır

Sirküler No: 1004 213 sayılı VUK’nun 323’üncü maddesinde şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılmasına ilişkin hükme yer verilmiştir. Bir alacağın şüpheli alacak sayılarak karşılık ayrılabilmesi için gerekli şartlar kanun maddesinde belirtilmiştir. ALACAK İÇİN ŞÜPHELİ HALE DÜŞEN YIL KARŞILIK AYRILABİLİR. Daha açık bir ifade ile 2010 yılında mahkeme veya icra takibine başlanmış bir alacak için dönemsellik ilkesine