English

Aylık Arşiv: Haziran 2011

İşyeri eğitim harcamalarının gider kabul edilip edilmemesi

Sirküler No: 1070 Şirketler, çeşitli nedenlerle çalışanlarına farklı alanlarda eğitim aldırmaktadırlar. Alınan eğitimlerin gider yazılıp yazılmayacağı hususu bu sirkümüzün konusunu oluşturmaktadır. Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin 1. bendinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin, gayrisafi kazançtan indirilebileceği hükme bağlanmıştır. Madde metninden de anlaşılacağı üzere, eğitim hizmeti kapsamında yapılan

Defter ve belgelerin saklanması

Sirküler No: 1069 * 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre; defter tutmak zorunda olanlar  ile defter tutma mecburiyetinde olmayanlar tuttukları, kullandıkları veya almaya mecbur oldukları; – Defterleri, – Alış ve satış faturalarını, – Sevk irsaliyelerini, – Fatura yerine geçen parekende satış fişlerini, makinalı kasaların kayıt rulolarını, giriş ve yolcu taşıma biletlerini, gider pusulası ve müstahsil