English

Aylık Arşiv: Eylül 2011

Serbest meslek erbabının müşteriden yol, otel v.s. giderleri karşılığı aldığı bedellerin faturalandırılması

Sirküler No: 1101 Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde; “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmıyan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır. “, Aynı Kanunun serbest