English

Aylık Arşiv: Nisan 2012

Mukimlik belgesinin alınması unutulmamalıdır

Sirküler No: 1219  28.01.2010 tarih ve 909 No.lu Sirkülerlerimizle mukimlik belgesi, mukimlik belgesi için yapılacak başvurularda istenen bilgi ve belgelere ilişkin hususlar açıklanmış, anlaşmaya taraf diğer ülkede yerleşik olanların Türkiye’de elde ettikleri kazanç veya iratların ilgili anlaşma çerçevesinde vergiye tabi tutulabilmesi için de kendi ülkelerinin yetkili makamlarından mukimlik belgesi almaları ve bu belgenin aslı ile

KDV tevkifatı değişti

Katma Değer Vergisi ile ilgili 117 Seri No.lu Tebliğde KDV TEVKİFATI konusundaki değişiklikleri ilan edilmiştir. Özet bilgileri sizlere aktarıyorum. TAM TEVKİFAT UYGULAMASI; Aşağıda belirtilen hizmetler tam tevkifat kapsamındadır. Tam tevkifat kapsamındaki işlemler; – İkametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’ de bulunmayanlar tarafından     yapılan işlemler, – Serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler,

Kurumlar vergisi beyannamesi ile ilgili hatırlatmalar

Sirküler No: 1211 Bilindiği üzere 2011 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin 1-25 Nisan 2012  tarihleri arasında verilmesi ve tahakkuk eden verginin de 30 Nisan 2012 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. 2011 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin düzenlenmesi ile ilgili bazı önemli hususları hatırlatmak istiyoruz. 1-) 2011 yılında işletmeden çekilen enflasyon düzeltme farklarının