English

Aylık Arşiv: Mayıs 2012

Katma değer vergisi tevkifatlarının süresinde beyanı gerekir

Sirküler No: 1232 KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile açıklanmıştır. Söz konusu tebliğliğin 1.2.1. bölümünde;  “………. işleme ait fatura veya benzeri belge izleyen ay içinde düzenlense dahi sorumlu sıfatıyla beyan, işlemin vuku bulduğu dönemin beyan süresi içinde

Kat maliklerinin anagayrimenkulün genel giderlerine katılma borcu

Sirküler No: 1231 Kat maliklerinden her biri, aralarında aksine yazılı bir anlaşma olmadıkça; a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler

İş kanunu kapsamında anlaşmalı kreşe işveren tarafından fatura karşılığında yapılan ödemelerin ücret olup olmadığı

Sirküler No: 1229 İş Kanunu kapsamında bulunan işyerlerinde bayan personeline verilmesi gereken kreş hizmetinin anlaşma yapılan kreşlerden satın alınması, hizmet bedelini fatura karşılığında ilgili kreşin banka hesabına yatırılması, fatura karşılığı yapılan ödemelerin personel açısından ücret sayılıp sayılmayacağı gelen sorulara cevabımız aşağıdadır. 4857 sayılı İş Kanununun 88 inci maddesi gereğince düzenlenen Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma