English

Aylık Arşiv: Temmuz 2012

İhbar tazminatının hesaplanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar

Sirküler No: 1262 Belirsiz süreli iş sözleşmelerinde işçi ve işverenler arasında anlaşmazlık konusu olan tutarlardan birisi de ihbar tazminatıdır. 4857 sayılı İş Kanununun 17’inci maddesinin son fıkrasında göre İhbar tazminatı hesaplanırken işçinin temel günlük ücretine ek olarak, işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve kanundan doğan menfaatlerin giydirilmiş günlük (İkramiye, prim, yakacak

Firmalarca çalışan hizmet erbabına yapılan erzak yardımı

Sirküler No: 1260 Firmalarca, çalışan hizmet erbabına yapılan erzak yardımının ayın olarak sağlanan bir menfaat şeklinde değerlendirilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan yardımların KDV dahil tutarı net ücret olarak nitelendirilip brütleştirilerek bordroya dahil edilmek suretiyle vergilendirilmesi gerekmektedir. Ödenen KDV’nin de ayrıca indirim konusu yapılmaması gerektiği malumdur. Diğer taraftan, ayın olarak sağlanan menfaatlerin SGK primine tabi tutulmaması

Şirketlerce verilen iftar yemeklerinin gider kaydedilip kaydedilemeyeceği

Sirküler No: 1259 Firmalarca “Ramazan Ayı” münasebetiyle verilen iftar yemeklerinin gider kaydedilip kaydedilemeyeceği konusunda aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Yapılan bir harcamanın ticari kazancın tespitinde gider konusu yapılabilmesi için; – BU GİDERİN TİCARİ KAZANCIN ELDE EDİLMESİ İÇİN YAPILMASI, – YAPILAN GİDER TİCARİ KAZANCIN ELDE EDİLMESİ VE İDAMESİ İLE DOĞRUDAN İLGİLİ OLMASI GEREKMEKTEDİR. Firmalarca iftar yemeğinin;

Şehirlerarası veya uluslararası yolcu taşımacılığı işi ile uğraşanların elektronik ortamda bilet ve yolcu listesi düzenlenmesi

Sirküler No: 1257 Maliye Bakanlığınca yayımlanan 415 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile; kara ve deniz yolu ile şehirlerarası veya uluslararası yolcu taşımacılığı işi ile iştigâl eden mükelleflerin, elektronik ortamda bilet ve yolcu listesi düzenlemeleri, düzenledikleri elektronik biletleri yolcularına iletmeleri ve bu vesikaları muhafaza ve ibraz etmelerine ilişkin usul ve esaslara ilişkin açıklamalara

Bireysel emeklilik katkı payları ile sigorta primlerinin ücret ve beyanname üzerinden indirilmesinde değişiklik

Sirküler No: 1256 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanuna göre yukarıdaki katkı payları ve sigorta prim ödeme uygulamaları 2012 yılı sonuna kadar aynen devam edecektir. Yeni uygulamalar aşağıdaki gibi olacaktır. 1- GVK’nın

İşverenlerin ibraname düzenleme usul ve esasları

Sirküler No: 1253 İbraname,  işçi  işveren  ilişkilerinde  işçinin  işverenden  olan  tüm  alacağını  aldığını  ve  onu  geçmişe dönük  olarak  ibra  ettiğini  gösteren  bir  belgedir.   İbraname konusuna,  İş Kanunu’nun 32 maddesinin 6’ıncı fıkrasında;  “İş sözleşmelerinin sona ermesinde,  işçinin ücreti ile sözleşme ve Kanun’dan doğan para ile ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur” hükmü ile dolaylı da