English

Aylık Arşiv: Ağustos 2012

Kıdem tazminat karşılıkları ve uygulaması

Sirküler No: 1280-1 Uzun süredir tartışılan kıdem tazminatı fonu düzenlenmesine ilişkin çalışmaların bekletilmeye alındığını medyadan öğrenmiş bulunmaktayız. Kıdem tazimatı İş Kanunu’ na göre aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışma süresinin dolması halinde 1475 sayılı İş Kanunun 14.ncü maddesinde sayılan şartlarda çalışana ödenmektedir. Kıdem tazminatının ödenmesiyle ilgili 591 no.lu sirkümüzde detay bilgilere yer

Eski model taşıtların hurdaya çıkartılmasında süre uzatıldı

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 41 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile yapılan düzenleme gereğince, 1990 veya daha eski kayıt ve tescilli olan araçlar 31/12/2014 tarihine kadar hurdaya çıkartılabilecek,  28/2/2009 tarihi itibariyle 2000 ve daha eski model taşıtlardan mevcut olmayan veya motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olan taşıtlarında belli şartlar dahilinde kayıtları silinebilecektir. Her iki

Bireysel emeklilik sistemi değişti

“6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunla, bireysel emeklilik sisteminde daha önce uygulanmakta olan vergi indiriminden vazgeçilerek devlet katkısı getirilmektedir. Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yapılan değişiklikle sigortanın Türkiye’de

Yönetim kurulu toplantı ve karar yeter sayısı

Sirküler No: 1276 Eski TTK’da yönetim kurulu kararları, üyelerin en az yarısından bir fazlasının toplanması ve toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınıyordu. Yeni TTK’ya göre yönetim kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanıp, kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alacaktır. Bu hüküm, esas sözleşme ile ağırlaştırılabilir ancak hafifletilemez. Konuyu örneklemek gerekirse, 5 kişiden oluşan

Kar payı avansı dağıtımı

Sirküler No: 1275 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kar payı avansı dağıtılmasına ilişkin usul ve esaslara ilişkin “Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ” 09 Ağustos 2012 tarih ve 28379 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu tebliğle yapılan açıklamalar bu sirkülerlerimizin konusunu oluşturmaktadır. Kar payı avansı dağıtım şartları; Sermaye Piyasası

İşverenin evinde çalışan hizmetlinin işyerinde sigortalı gösterilmesi

Sirküler No: 1274 Kişilerin evlerinde ev, bahçe ve küçük çocuklarının bakımı için dadı ve/veya temizlik ve/veya yemek işleri ve/veya bahçıvanlık ve/veya kapıcılık için hizmetli çalıştırıldıkları bilinmektedir. İş Kanuna Göre Ev Hizmetlerinde Çalışanların Durumu: 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 4’üncü maddesi “İstisnalar” başlığı adı altında ev hizmetlerinde çalışanlar için İş Kanunu hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir. Ev hizmetlerinde çalışanın

İşyerlerinde gösterilen usulen (sahte) sigortalılık ve sakıncaları

Sirküler No: 1273 Kişilerin çeşitli işyerlerinde fiilen çalışmadan hatır için tedavi ve emekli olabilmesi maksadıyla usulen (Sahte) 5510 sayılı Kanun’un 4/a (Ücretle çalışan) maddesi kapsamında aşağıdaki şekillerde sigortalı gösterildiklerini basında okurduk. 1- İşyerlerinde fiilen çalışmayan kişilerin, çalışıyormuş gibi gösterilmesi, 2- 5510 sayılı Kanun’un 4/b (Bağımsız çalışanlar) kapsamında sigortalı olanların erken emekli olmak için kendilerinin ortak

Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu

Sirküler No: 1272 SERMAYENİN KAYBI, BORCA BATIK OLMA DURUMU Anonim ve limited şirketlerde, – Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının        zarar sebebiyle karşılıksız kaldığının anlaşılması halinde, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırmaya ve kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunmaya zorunludur. Bu önlemler, sermaye artırımı, iştiraklerin satışı, pazarlama sisteminin değiştirilmesi ya

Özel maliyet bedelleri

Sirküler No: 1269 Vergi Usul Kanunu’nun 272. maddesinin 3. fıkrasında, gayrimenkuller kira ile tutulmuş ise, kiracı tarafından gayrimenkulleri genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak maksadıyla  yapılan giderlerin özel maliyet bedeli olarak değerlendirilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. Mükellefler kiraladıkları iktisadi kıymetlerin normal bakım, onarım ve temizleme giderleri dışındaki harcamalarını aktifte “özel maliyet bedeli” hesabında göstermek

İhalelerde özellik arz eden bir hususu hatırlatmak istiyoruz

Sirküler No: 1267 Kamu kuruluşları tarafından ihale edilen mal alımlarında; ihaleye iştirak edecek gerçek veya tüzel kişiler tarafından Kamu İhale Kurulunca yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan “Standart Formların” da düzenlenerek ilgili ihale komisyonuna verilmesi gerekmektedir. Söz konusu standart formlardan bir tanesi de “Standart Form-KİK026.1/M” kodlu “Bilanço Bilgileri Tablosu” dur. Söz konusu