English

Aylık Arşiv: Eylül 2012

Kıdem tazminatı karşılıkları ve uygulaması

Sirküler No: 1292 Uzun süredir tartışılan kıdem tazminatı fonu düzenlenmesine ilişkin çalışmaların bekletilmeye alındığını medyadan öğrenmiş bulunmaktayız. Kıdem tazminatı İş Kanunu’na göre aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışma süresinin dolması halinde 1475 sayılı İş Kanunun 14.ncü maddesinde sayılan şartlarda çalışana ödenmektedir. Kıdem tazminatının ödenmesiyle ilgili 591 no.lu sirkümüzde detay bilgilere yer verildiğinden

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre A.Ş. ve Ltd. Şirketlerde Kar Dağıtımı ve Yedek Akçeler

Sirküler No: 1290 Şirketlerde her pay sahibi, kanun ve esas sözleşme hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış net dönem karına, payı oranında katılma hakkına sahiptir. (TTK.Md.507) Kar payı ancak net dönem karından ve serbest yedek akçelerden dağıtılabilir. Kar payı avansı 09 Ağustos 2012 tarih ve 28379 sayılı resmi gazetedeki, Kar Payı Avans Dağıtımı Hakkında Tebliğdeki

Gelir vergisi kanununda esnaf muaflığı ile ilgili yapılan düzenlemeler

Sirküler No: 1288 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü ve 7 nci maddeleri ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu ve 46 ncı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olduğu ve kaybolmaya yüz tuttuğu belirlenen,el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk,

Finansman gider kısıtlaması

Sirküler No: 1285 6322 sayılı Kanunun 6’ncı maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41’inci maddesinin birinci fıkrasının mülga (9) numaralı bendinde yeniden yapılan düzenlenme ile; Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı

Anonim şirketlerde elektronik ortamda yapılacak genel kurullar

Sirküler No: 1284 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre anonim şirket genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’ de “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak