English

Aylık Arşiv: Kasım 2012

01.01.2013 tarihinden itibaren münferit ve konsolide finansal tablolarını TMS düzenlemelerine uygun olarak çıkaracak şirketler

Sirküler No: 1311 17.11. 2011 tarih ve 28470 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14.11.2012 tarih ve (01/7) sayılı Kararı uyarınca aşağıda belirtilenler 01.01.2013 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine ilişkin münferit ve konsolide finansal tablolarını, TMS düzenlemelerine uygun olarak çıkaracaklardır. 1-) 660 sayılı KHK’ de belirtilen kamu yararını

ÖTV’de indirimli vergi uygulamalarından kaynaklanan vergi farklılaştırılmasının alıcılara iade yöntemi ile uygulanması

Sirküler No: 1310 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1, 2 ve 3 üncü maddelerinde, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, imalatçılar tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi tutarlarının indirimli uygulanmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu Kararnamede düzenlenen indirimli

Amortisman listelerinin kontrolü ve listelere “liste sıra numaralarının” yazılması

Sirküler No: 1308 Bilindiği üzere, Vergi Usul  Kanununun 313 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269’uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi

Şirketler gümrük ve ticaret bakanlığınca denetlenebilecektir

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ticaret şirketlerinin (anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit, kooperatif, kollektif ve komandit şirketleri) denetime tabi işlemelerin belirlenmesi ve bu işlemlerin denetlenmesine ilişkin “Ticaret Şirketlerinin Gümrük Ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir. Denetime Konu İşlemler; a) Kuruluş işlemleri, b) Ticaret siciline tescil ve ilan işlemleri, c)

Ölçeklerine göre işletmeler

Sirküler No: 1307 “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 04 Kasım 2012 tarih ve 28457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğe göre, küçük ve orta büyüklükteki işletme (KOBİ); “İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri

Halka açık olmayan şirketlerde kayıtlı sermaye sistemi

Sirküler No: 1303 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre halka açık olmayan anonim şirketlerin kayıtlı sermaye sistemini kabul etmelerine, bu sisteme geçmelerine ilişkin usul ve esasları  belirleyen “Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” 19 Ekim 2012 tarih ve 28446 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kayıtlı sermaye; şirketlerin,