English

Aylık Arşiv: Aralık 2012

Ticari defterler, kilit personel, serbest meslek erbabının belge düzeni

Buttim Gazetesinin Değerli Okurları Bu sayımızda müşavirlik büromuza sıkça gelen sorular sebebiyle önemli olduğuna ve çok sayıda firmayı ilgilendirdiğine inanmadığım birkaç konuyu paylaşacağım. TİCARİ DEFTERLER ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULABİLECEKTİR. Bilindiği üzere, 6215 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesi ile değiştirilen, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun “Defter Tutma Mükellefiyeti” başlıklı 66 ncı maddesinin

Anonim şirketlerin limited şirketlerden farkları ve avantajları

Sirküler No: 1316 Yeni Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte limited şirketlerin anonim şirketlere yakın hale getirildiği, benzer düzenlemelere sıkça yer verildiği görülmektedir. Bu benzerliklerin dışında farklılık teşkil eden hususlar aşağıda başlıklar halinde belirtilmiştir. Şöyle ki; – Asgari sermaye; Anonim şirketlerde asgari sermaye tutarı 50.000.-TL, limited şirketlerde 10.000,-TL olacaktır. – Kayıtlı sermaye; Anonim şirketler,

Patent, faydalı model, marka, lisans, yazılım ve teknik bilginin (know-how) aktifleştirilmesi ve amortismana tabi tutulması

Ülkemizde patent üzerindeki haklar 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile korunmaktadır. Patent, sahibine buluşu başkalarının izinsiz kullanmasını engelleme ve buluşu ekonomik açıdan değerlendirme hakkını sağlar. Patent ile sahibine buluşla ilgili tekel hakkı tanınmaktadır. Patent hakkı, sahibine maddi ve manevi menfaatler sağlar. Patentli bir buluş hakkının sadece patent sahibine ait olması nedeniyle izinsiz olarak üretilmesi, satılması,

Anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları, bakanlık temsilcilerinin katılacağı genel kurullar ve iç yönerge

Sirküler No: 1314 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre anonim şirket genel kurul toplantılarında uygulanacak usul ve esasları, bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu olan toplantıları, iç yönergede bulunacak asgari unsurları belirleyen “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” 28 Kasım 2012 tarih

Yasal defterlerin noter tasdikleri

Sirküler No: 1313 2013 takvim yılında kullanılacak defterlerin tasdik süresi 31.12.2012 tarihinde sona ermektedir. Vergi Usul Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine aşağıda belirtilen defterlerin tasdiki zorunludur. –  Yevmiye defteri, –  Defter- i kebir –  Envanter defteri, –  İmalat defteri (7/A yöntemine göre tutulmuyorsa), – Damga vergisi defteri (Anonim şirketler ile ihtiyari