English

Aylık Arşiv: Şubat 2013

2013 / Ocak dönemine ilişkin Ba ve Bs Formlarının bildirim süresi uzatıldı

Sirküler No: 1370 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 27.02.2013 tarih ve 60 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 2013/Ocak dönemine ilişkin Ba ve Bs Formlarının bildirim süresi 04 Mart 2013 Pazartesi günü saat 24:00’ e kadar uzatılmıştır. Bilgilerinize sunarız. Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…

Şirketler topluluğunda bağlı şirketin bağlılık raporunu mart ayı sonuna kadar hazırlama yükümlülüğü

Sirküler No: 1368 Hakim şirkete doğrudan ya da dolaylı olarak bağlı bulunan şirketler “ŞİRKETLER TOPLULUĞU” nu oluşturur. Bir ticaret şirketi (anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, kollektif, komandit, teşebbüs) diğer ticaret şirketinin oy haklarının çoğunluğuna veya yönetim organında karar alabilecek çoğunluğa sahipse, bu şirket HAKİM; diğeri BAĞLI ŞİRKETTİR. Bu şirketlerden en az birinin merkezinin

Muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı

Sirküler No: 1369 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 87 No.lu Gelir Vergisi Sirkülerleri ile; 23 Şubat 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile       24 Şubat 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 26 Şubat 2013 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır. Bilgilerinize sunarız.  Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Esas sözleşmelerde yapılması zaruri ve ihtiyari unsurlar-2

Sirküler No: 1367 12/02/2013 tarih, 1360 numaralı sirkülerimize ek olarak TTK’na uyum çerçevesinde anonim şirketlerin esas sözleşmeleri, limited şirketlerin ise şirket sözleşmelerindeki kar dağıtımına ilişkin maddenin yeniden düzenlenmesi gerekir. Şöyle ki; Eski TTK’nunda %5 oranında 1. temettünün (kar payının) ayrılma zorunluluğu varken, dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunda bir netlik yoktu. Şirketler, yasal zorunluluk gereği kar payını ayırıyor;

Emekli olduktan sonra bağımsız çalışanlara ait sosyal güvenlik destek primlerinde ödeme şekli

Sirküler No: 1366 10/01/2013 tarihli ve 6385 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 19/01/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, 5510 sayılı Kanuna  “Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması” başlığını taşıyan Geçici 46 ncı madde ile “5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi

SGK prim borçlarının ilan edilmesi

Sirküler No: 1365 6183 sayılı Kanun uyarınca yapılan borç tebliğlerinin ilan tahtasına asılması, ilan yoluyla yapılması ile Türkiye genelinde yayın yapan gazetelerde ilan edilmesine ilişkin parasal limitlerde uyulması gereken hususlarda değişiklik ile ilgili Kurum tarafından 2013/07 nolu genelge yayınlandı. Genelgeye göre: 6183 sayılı Kanun uyarınca yürütülen işlemlerden dolayı tebliğe konu borç tutarının (borç aslı ile

Yabancı uyrukluların çalışma izinleri ve sigortalılıkları

Sirküler No: 1364 Yabancıların çalışma izinleri ve sigortalılıkları ile ilgili gelen sorulara karşılık cevabımız aşağıdadır. Yabancıların çalışma izinleri ve sigortalılıkları ile ilgili SGK tarafından 2011-43 nolu genelge yayınlanmıştır. Genelgeye göre, 1. Çalışma İzin Belgeleri: 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun gereğince, Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da  çok  taraflı  sözleşmelerde  aksi  öngörülmedikçe,  yabancıların   Türkiye’de  

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranları, SGDP yapılandırılması ve liseyi bitiren öğrencilerinin prim ödememeleri

Sirküler No: 1363 6385 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 19.01.2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı. Önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir. 1-KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM ORANI:  6385 sayılı Kanun’un 9.uncu maddesiyle 5510 sayılı Kanunun 81.inci maddesinin birinci fıkrasının           (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “c)

Sendikalar kanunundaki önemli değişiklikler

Sirküler No: 1361 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 07.11.2012 tarih 28460 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylelikle, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu bir araya getirilmiştir. Bu Kanun ile; – İşkolu sayısı 28’den 20’ye düşürülmüştür. – Sendika üyeliği yaşı 16’dan 15’e indirilmiştir. –

2012 yılı dördüncü geçici vergi dönemine ait beyanname verme süresi uzatıldı

Sirküler No: 1362 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 86 Sıra Numaralı Gelir Vergisi Sirküleri ile; 2012 yılı Ekim-Aralık dönemine ilişkin dördüncü üç aylık geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 18 Şubat 2013 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. Beyan edilen geçici verginin 18 Şubat 2013 Pazartesi günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir. Bilgilerinize sunarız.  Ş.A. Yeminli Mali