English

Aylık Arşiv: Mart 2013

Yevmiye defterleri ve yönetim kurulu karar defteri kapanış tasdiklerine ilişkin sürelerde değişiklik yapıldı

Sirküler No: 1387  6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun;  64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, “Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılır.” 90 ıncı maddesi ile de değişikliğin yürürlük tarihine ilişkin aşağıdaki

Türkiye’ de yerleşik kişilerin yurt dışında sahip olduğu şirket, ortaklık ve şubeleri hakkında bilgi formu

Sirküler No: 1386 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’ in (Tebliğ No: 2008-32/34) 10 uncu maddesinde; 1-) Türkiye’de yerleşik kişiler, yurt dışında şirket kurmak, mevcut şirketlere ortak olmak veya şube açmak için yaptıkları ilk nakdi ve/veya ayni  sermaye ihracını müteakip üç ay içerisinde, Müsteşarlığın internet adresinde yer alan (EK-1) yurt dışına

15 yıl ve 3600 gününü dolduranlara ödenen kıdem tazminatı ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar

Sirküler No: 1383 Gelen sorular üzerine 15 yıl ve 3600 gününü dolduranlara ödenen kıdem tazminatı ile ilgili hususlarda aşağıdaki açıklamaları yapma gereği duyduk. 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinin 1. fıkrasına 5 numaralı bent gereğince, yaşlılık aylığına hak kazanmak için 506 sayılı Kanun’un 60 ve geçici 81. maddelerinde öngörülen prim ödeme gün sayısı ile sigortalılık

Yıllık gelir vergisi ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı

Sirküler No: 1384 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 24.03.2013 tarih ve 88 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri ile;  1-) 2012 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 29 Mart 2013 Cuma günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. 2-) 24 Mart 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Şubat/2013 dönemine ait Katma Değer Vergisi

2012 yılı defterlerinin kapanış tasdiki unutulmamalıdır

Sirküler No: 1381 Türk Ticaret Kanununun 64/3.maddesinde, yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayının, izleyen faaliyet döneminin üçüncü ayının sonuna kadar notere yaptırılması gerektiği hüküm altına alınmış, Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 11/4’üncü maddesinde de, limited şirketlerin ayrıca müdürler kurulu karar defteri tutmaları halinde bu defterinde hem açılış hem de kapanış onayına tabi tutulacağı

Şirketler topluluğu hakim ve bağlı şirket

Sirküler No: 1380 Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesini hatırlatmak istiyoruz. (1) a) Bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketinin, doğrudan veya dolaylı olarak;  1. Oy haklarının çoğunluğuna sahipse veya  2. Şirket sözleşmesi uyarınca, yönetim organında karar alabilecek çoğunluğu oluşturan sayıda üyenin seçimini sağlayabilmek hakkını haizse veya  3. Kendi oy hakları yanında, bir sözleşmeye dayanarak,

Limited şirketlerde genel kurul toplantılarının mart ayı sonuna kadar yapılması gerekir

Sirküler No: 1379 Limited şirket genel kurul toplantılarında, TTK’ nın 617. maddesine göre toplantıya çağrı, azlığın çağrı ve öneri hakkı, gündem, öneriler, çağrısız genel kurul, hazırlık önlemleri, tutanak, yetkisiz katılma konularında anonim şirketlere ilişkin hükümler (Bakanlık temsilcisine ilişkin olanlar hariç) kıyas yoluyla uygulanabilecektir. Bu doğrultuda, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin

Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesinde usul ve esaslar

Sirküler No: 1378 Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesi ile ilgili olarak 23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine göre gerekli açıklamalar 1345 No.lu sirkülerimizde yapılmıştır. 12 Mart 2013 tarih ve 28585 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 28.02.2013 tarih ve 75935942-050.01.04-[01/05] No.lu Kararı

Yıllık transfer fiyatlandırması raporunun bir an önce hazırlanması gerekir

Sirküler No: 1377 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na kayıtlı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptığı yurt içi ve yurt dışı işlemleri ile diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptığı yurt dışı işlemlere ilişkin olarak kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresine kadar “YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU” hazırlamaları ve bu süre sona

Katma değer vergisi tevkifatında yapılan değişiklikler

Sirküler No: 1376 26.02.2013 tarih 28571 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 122 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile KDV tevkifatı konusunda yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır. 1-) 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (3.3.2) bölümünde yapılan değişiklik ile “kurşun ürünlerinin” teslimi de tevkifat kapsamına alınmıştır. 2-) Bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından,