English

Aylık Arşiv: Nisan 2013

Kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı

Sirküler No: 1400 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 28 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Sirkülerleri ile; 25 Nisan 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 29 Nisan 2013 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri 30 Nisan 2013 Salı günü

Ölüm yardımı

Sirküler No: 1399 Şirketler, çalışanlarının eş ve çocuklarının vefat etmesi halinde çalışana, çalışanın vefat etmesi halinde eş ve çocuklarına ÖLÜM YARDIMI yapılabilmektedir. Bu yardımın gider yazılıp yazılamayacağı ile vergi kesintisine tabi olup olmadığı hakkında gelen sorular sebebiyle, bu sirkülerimizle konuyu açıklama gereği duyulmuştur. 1-) Gelir Vergisi Kanununun 25/1’ inci maddesine göre, ÇALIŞAN PERSONELİN EŞ VE

Türk Ticaret Kanunu kapsamında bazı önemli konuların yürürlük tarihleri

Bilindiği üzere, Türk Ticaret Kanunu esas itibariyle 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Daha sonra yapılan değişikliklerle birlikte belirlenen önemli konuların yürürlük tarihleri ilan edilmiştir. Önemli bazı konuları tarih sırasıyla hatırlatmak isterim. 01.01.2013 – TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMAYA BAŞLANMASI Bakanlar Kurulunca belirlenen bağımsız denetime tabi şirketlerin (23 Ocak 2013 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan) münferit ve konsolide finansal

Kimler mal bildiriminde bulunması gerekir ?

3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümlerine göre kimlerin mal bildiriminde bulunacakları hüküm altına alınmıştır. Genellikle seçimle iş başına gelen kamu görevlileri ile devlet memurlarının mal bildiriminde bulunma zorunluluğu olduğu bilinmekle beraber, vakıfların idare organlarında görev alanlar, kooperatiflerin ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulun üyeleri ve genel müdürleri, yeminli mali müşavirler, kamu

Gümrük ve ticaret bakanlığının nakdi sermaye artırımına ilişkin açıklaması

Sirküler No: 1398 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 25.01.2013 tarih ve 548 no ve 67300147.431.04 sayılı Genelgeleri ile anonim ve limited şirketlerin sermaye artırımı işlemlerinde ve özellikle Türk Ticaret Kanununun 462 nci maddesinin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklama yapılmıştır. 1-) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 12 nci maddesinin altıncı

Tarımsal faaliyette bulunanların prim borçlarının sattıkları tarımsal ürün bedellerinden kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilmesi

Sirküler No: 1397 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının  (b) bendinin (4) (Tarımsal faaliyetlerde bulunanlar) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olanların prim borçlarını, sattıkları tarımsal ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek şartıyla ve prim borçlarına mahsuben kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilmesine ilişkin

İstirahatli sigortalıların çalışılmadığına dair bilidirimin yapılması

Sirküler No: 1396 12.05.2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de değişiklik yapılmasına ilişkin 02.03.2013 tarih ve 28575 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik

Bankalarca kesinti yoluyla ödenen vergiler ile Ar-Ge indirimine ilişkin bilgilerin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmesi

Sirküler No: 1395 İnternet ortamında verilecek olan 2012 yılı kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde Gelir İdaresi Başkanlığınca bazı düzenlemeler yapılmıştır. Beyannamenin düzenlenmesinde aşağıdaki hususların göz önünde bulundurulması gerekir. 1-) 2012 takvim yılına ilişkin bankalardan elde edilen faizlere ilişkin kesilen vergilerin her banka şubesi için aylık olarak girilmesi gerekmektedir. Beyanname üzerinde bu bölümlere açılan kulakçıklarla; ilgili banka

Kurumlar vergisi beyannamesi ile ilgili hatırlatmalar

Sirküler No: 1393 Bilindiği üzere 2012 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin 1-25 Nisan 2013  tarihleri arasında verilmesi ve tahakkuk eden verginin de 30 Nisan 2013 Salı günü mesai saati sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. 2012 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin düzenlenmesi ile ilgili bazı önemli hususları hatırlatmak istiyoruz. 1-) 2012 yılında işletmeden çekilen enflasyon düzeltme farklarının

Emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam, veraset ve intikal vergilerinin 1’inci taksitlerinin Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gerekir

Sirküler No: 1394 2013 yılına ilişkin tahakkuk eden; – Emlak vergisi,  – Çevre temizlik vergisi,  – İlan ve reklam vergisinin 1’ inci taksiti ile,  – Veraset ve intikal vergisinin 2013 yılı 1 inci taksitinin  31 Mayıs 2013 Cuma günü mesai saati sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.  Ödeme yapılmadan önce; yeni bir gayrimenkul (bina, arsa, arazi) alınması