English

Aylık Arşiv: Mayıs 2013

Genel kurul karar nisapları

Sirküler No: 1411 Türk Ticaret Kanununa göre şirketlerin 1.7.2013 tarihine kadar esas sözleşmelerinin yeni kanuna intibakı için bazı maddelerinin değiştirilmesi gerekmektedir. Bunun hazırlığı için yayınladığımız GENEL KURUL REHBERİNİ daha evvel muhasebe müdürlerine göndermiştik. Genel kurul hazırlıklarına başlanılan bugünlerde genel kurul gündemine konulacak maddelere uygulanacak KARAR NİSAPLARINI hatırlatmak istiyoruz. ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ YAPILMASIYLA İLGİLİ

Genel kurulun devredilemez görev ve yetkileri

Sirküler No: 1410 ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİNİN 30. MADDESİNDE YAZILI GENEL KURULUN DEVREDİLEMEZ  GÖREV VE YETKİLERİNİ hatırlatmak istiyoruz. (1) a) Esas sözleşmenin değiştirilmesi. b) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görevden alınması ile ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi ve ibraları hakkında karar verilmesi. c)

Yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat bürolarının faaliyetleri ile ilgili bilgilerin 31 Mayıs’ a kadar bildirilmesi gerekir

Sirküler No: 1409 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uyarınca yayınlanan Uygulama Yönetmeliği hükümleri gereğince; –  Şirket ve şubelerin sermaye ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri içeren, Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu (Ek-1)’ nun, bilanço ve gelir tablosu ile birlikte her yıl Mayıs ayı sonuna kadar, – Sermaye hesabına yapılan ödemelere ilişkin bilgileri içeren, Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Mükellef bilgileri bildiriminin Mayıs ayı sonuna kadar verilmesi gerekir

Sirküler No: 1408 20.01.2012 tarih ve 28179 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Mükellef Bilgileri Bildiriminin, elektronik ortamda verilmesi zorunluluğu getirilmiş, söz konusu tebliğe ilişkin açıklamalarımıza 25.01.2012 tarih ve 1178 No.lu sirkülerlerimizde yer verilmiştir. Tebliğde yer alan açıklamalara göre bildirimin 31 Mayıs 2013 tarihine kadar verilmesi gerekmektedir.

Ocak-Mart/2013 dönemine ilişkin birinci üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı

Sirküler No: 1407 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 13.05.2013 tarih ve 89 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri ile; 14 Mayıs 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 17 Mayıs 2013 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır. Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle, mükelleflerin beyan ettikleri

Vadeli çeklerde reeskont uygulaması

Sirküler No: 1406 5838 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanuna ilave edilen geçici 2 nci maddede “31.12.2009 tarihine kadar, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.” hükmüne yer verilmiştir. Mezkûr hükme yönelik olarak mükelleflerin, geçici bir süre ile sınırlı olarak

Vergi levhalarının 31 Mayıs 2013 tarihine kadar yazdırılması gerekir

Sirküler No: 1404 Vergi levhasının elektronik ortamda alınması, e-vergi levhası sorgulaması, elektronik ortamda vergi kimlik numarası doğrulama ve vergi levhası doğrulama hizmetlerine ilişkin düzenlemelerin  yer aldığı 408 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 27 Mayıs 2011 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, konuya ilişkin detaylı açıklamalarımıza 27 Mayıs 2011 tarih ve 1066 Sıra Numaralı

Sigortalıların geçici iş göremezlik ödemelerini e-devlet şifreleri ile öğrenmeleri

Sirküler No: 1405 Kurum tarafından yapılan 25.04.2013 tarihli duyuru gereğince, Sigortalıların ödenekleri hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için, Sosyal Güvenlik Kurumu ünitelerine gitmelerine  gerek kalmaksızın, postanelere başvurarak alacakları e-devlet şifresi ile internet ortamında www.türkiye.gov.tr adresinden giriş yaparak, ekrana gelen sayfada E-Hizmetler-Sosyal Güvenlik Kurumu- 4/A ve 4/B İş Göremezlik Ödemesi Görme linkinden ödeneklerinin MOSİP sistemine ya da

Finansman gider kısıtlaması

Sirküler No: 1402 6322 sayılı Kanunun 6’ ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 41’ inci maddesinin 9’ uncu bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, “Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında

Birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işlerinde vergi kesintisi

Sirküler No: 1403 Gelir Vergisi Kanununun 42’ nci maddesinde; “Birden fazla takvim yılına sirayet eden  inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir. Mükellefler bu madde kapsamına giren hallerde her inşaat ve onarma