English

Aylık Arşiv: Mayıs 2013

2012 yılı kesin mizan bildirimlerinin verilme süresi, 2013 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı

Sirküler No: 1401 KONU: 1-) KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN VERİLMESİ GEREKEN 2012 YILI KESİN MİZAN BİLDİRİMLERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILMIŞTIR Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 65 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerleri ile; Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 30.04.2013 tarihine kadar verilmesi gereken 2012 dönemine ilişkin Kesin Mizan bildirimlerinin verilme süresi 10 Mayıs 2013 tarihi saat 24:00’ e