English

Aylık Arşiv: Haziran 2013

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanma mecburiyetine ilişkin açıklamalar

Sirküler No: 1418 15 O6.2013 tarih ve 28678 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti ve onaylanmasına dair usul ve esaslara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 1-) Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar, temel olarak Basit/Bilgisayar Bağlantılı ve

Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı ile avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yeniden belirlenmiştir

Sirküler No: 1417 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nca yayımlanan tebliğde, 21 Haziran 2013 tarihinden geçerli olmak üzere, reeskont  işlemlerinde uygulanacak, İskonto faiz oranı : %9,50 Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı : %11 Olarak belirlenmiştir. Bu tebliğ vesilesiyle bir hususu hatırlatmak istiyoruz. Grup şirketi veya ortaklar birbirine borç verdiğinde kanunlarımıza göre emsal oranda faiz almak zorunda olduğu

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının nakdi sermaye artırımına ilişkin açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından anonim ve limited şirketlerin sermaye artırımı işlemlerinde ve özellikle Türk Ticaret Kanununun 462 nci maddesinin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklama yapılmıştır. 1-) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 12 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca halka açık veya halka açılmak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna başvuran anonim şirketler, bilançolarında sermayeye eklenmesine

Genel kurulun devredilemez görev ve yetkileri

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİNİN 30. MADDESİNDE YAZILI GENEL KURULUN DEVREDİLEMEZ  GÖREV VE YETKİLERİNİ hatırlatmak istiyorum. (1) a) Esas sözleşmenin değiştirilmesi. b) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görevden alınması ile ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi ve ibraları hakkında karar verilmesi. c) Kanunda öngörülen istisnalar dışında

Denetime tabi sermaye şirketlerinin internet sitesi açmaları

Sirküler No: 1416 6102 sayılı Kanunun 397 nci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen denetime tabi sermaye şirketleri tarafından açılacak internet sitelerinde ilan edilecek ve erişime açık tutulacak asgari içeriğe, denetime tabi sermaye şirketleri ile Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcıların yapacakları işlemlere ve bu işlemlerden kaynaklanan yükümlülüklere ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik 01.07.2013 tarihinden itibaren yürürlüğü

Gelir vergisi kanununda neler değişiyor?

Değerli okurlar, uzun zamandan beri kamuoyunda değişikliğinden söz edilen Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yapılacak değişiklikleri içeren tasarı nihayet Bakanlar Kurulunda imzaya açıldı. Bende, yapılmak istenilen değişiklikleri bir nebze inceleyerek sizlerle paylaşmak istedim. Gelir ve kazançlar üzerinden alınan vergilerin, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu olmak üzere iki ayrı kanunda düzenlenmiş olması; indirim, istisna ve bazı

Yevmiye defteri ve yönetim kurulu karar defteri kapanış onayı

Sirküler No: 1415 Yevmiye defteri ve yönetim kurulu karar defteri kapanış tasdikine ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ 06.06.2013 tarih ve 28669 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Tebliğe göre:  19.12.2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 15 – (1) Kapanış onayı yapılacak defterlerin onay

Mutabakat yapılmadan önce düzenlenen ba-bs formları inceleme nedeni olabilir

Sirküler No: 1414 Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan risk analiz incelemeleri sırasında özellikle oto kontrol sistemi amacıyla firmaların birbirlerinden aldıkları mal ve hizmetler için vermiş oldukları Ba-Bs formları karşılaştırılmakta farklar bulunması halinde incelemeye sevk edilmektedirler. Firmaların gereksiz inceleme süreciyle karşı karşıya kalmamaları için Ba-Bs formlarını düzenlemeden önce mal veya hizmet alım-satımında bulundukları firmalarla ay sonlarında mutlaka

Organize Sanayi Bölgelerinde Vergi ve Denetim

Bölgemizde yayın hayatına başlayan SİNERJİ adlı derginin güzel ve faydalı haberlerle bölgenin gelişimine, tanınmasına, katılımcıların iletişimine çok katkısının olacağına inanıyorum. Karar verenleri, yazanları ve arka cephede emeği geçenleri kutluyorum. Köşemde, Vergi Kanunları, Türk Ticaret Kanunu, İş ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilgili değişiklikleri ve dikkat edilecek önemli konuları sizlerle paylaşacağım. Dergimizin

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

Sirküler No: 1413 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte söz konusu kanunun 30’uncu maddesi gereğince çıkarılması gereken yönetmeliklerden biri olan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğe göre;  İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri: 1) İşveren, çalışanlarına asgari yönetmelik ekindeki