English

Aylık Arşiv: Ağustos 2013

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile sağlık ve güvenlik hizmetlerinin desteklenmesinde süre uzatıldı

Sirküler No: 1444 6495 sayılı “BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” kanun 02.08.2013 tarih ve 28726 sayılı gazetede yayımlandı. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının    (a) bendinde yer alan;  “İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri” ile “İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi” maddeleri ile ilgili süreler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 1-

Gebe veya emziren kadınların çalıştırılma şartlarıyla emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarının kurulması

Sirküler No: 1443 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında kadın çalışanı olan  işverenlerin; gebe, yeni doğum yapmış veya emziren çalışanın işyerlerindeki sağlık ve güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesini destekleyecek önlemlerin alınması ve bu çalışanların hangi dönemlerde ne gibi işlerde çalıştırılmalarının yasak olduğunu, çalıştırılabileceği işlerde hangi şart ve usullere uyulacağını, emzirme odalarının veya çocuk bakım

Sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri, kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılma koşulları

Sirküler No: 1442 1-  İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin nitelikleri, belgelendirilmeleri, eğitimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelik 20.07.2013 tarih ve

Çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmaları, kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri

Sirküler No: 1441 KONU:  1- Çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmaları.  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerinde çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle işitme ile ilgili risklerden korunmaları için asgari gereklilikleri belirleyen “ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK” yönetmelik 28.07.2013 tarih ve 28721 sayılı Resmi

İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri

Sirküler No: 1440 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren işyeri bina ve eklentilerinde bulunması gereken asgari sağlık ve güvenlik şartlarını belirleyen (İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK) yönetmelik 17 Temmuz 2013 tarih ve 28710 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Uygulanacak Asgari Sağlık Ve Güvenlik

6486 sayılı kanunda öngörülen sigorta prim teşvikleri

Sirküler No: 1439 6486 sayılı Kanunda öngörülen sigorta prim teşvikleri ile ilgili Kurum tarafından 22.07.2013 tarih ve 2013-30 nolu genelge yayınlandı. Genelgeye göre uygulanacak teşvikler aşağıda açıklanmıştır.  1- İŞVERENLERCE YURTDIŞINA GÖTÜRÜLEN/GÖNDERİLEN SİGORTALILAR İÇİN UYGULANACAK İŞVEREN HİSSESİ SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ:  5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine göre; genel sağlık sigortası prim oranının

İthal edilen mallarla ilgili satıcı firma tarafından düzenlenen “credit note” ile yapılan indirimlerle ilgili KDV düzeltmesi

Sirküler No: 1435 Yurt dışı satıcı firmalar tarafından,  piyasada oluşan bir takım şartlar göz önünde bulundurularak fiili ithalat tarihinden sonra Türkiye’ deki alıcı firma adına düzenlenen “credit note” larda, “Discount (iskonto) – Sales Support (Satış Destek) vb.” adlar altında indirim yapılabilmektedir. Yapılan indirimle ilgili olarak Katma Değer Vergisi Kanununun 35’ inci maddesi gereğince söz konusu

Kur farklarının kaydı

Sirküler No: 1437 Gelen sorular üzerine, işletmelerin yabancı para cinsinden olan işlemlerinde oluşan kur farklarının muhasebe kayıtlarını hatırlatmak istiyoruz. FİNANSMAN GİDERLERİ: İşletme faaliyetlerinin aksatmadan yürütülebilmesi amacıyla borçlanılan tutarlarla (Borçlanma) ilgili faiz, kur farkları, komisyon ve benzeri giderler bu hesapta izlenmektedir. İşletmelerin finansmanında kullanılan yabancı kaynakların başlıcası banka kredileridir. Yabancı kaynak finansman giderleri olan faiz, kur

Nisan – Haziran / 2013 dönemine ilişkin ikinci üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı

Sirküler No: 1438 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 05.08.2013 tarih ve 90 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri ile; 14 Ağustos 2013 günü sonuna kadar verilmesi gereken gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve 17 Ağustos 2013 günü sonuna kadar olan ödeme süresi, 19 Ağustos  2013 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. Bilgilerinize sunarız. Ş.A.

Yıllık ücretli izin hakkı, izin süreleri ve izin defteri

Sirküler No: 1436 Çalışanlara verilecek yıllık ücretli izin sürelerini hatırlatmak istiyoruz. İş Kanununun 53’üncü maddesine göre işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere aşağıda belirtilen yıllık ücretli izinler verilir. İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi; a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş