English

Aylık Arşiv: Eylül 2013

Bağımsız çalışanların (işverenler) prim oranında değişiklik.

Sirküler No: 1451 6385 sayılı Kanun’un 9.uncu maddesiyle 5510 sayılı Kanunun 81.inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  “c) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. Bu primin tamamını işveren öder. Bu oranı %1,5 oranına düşürmeye ya da %2,5 oranına artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.” Madde 01.09.2013 tarihinden geçerli olmak

İş güvenliğinde sağlık ve güvenlik işaretleri

Sirküler No:1450 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki tüm işyerlerinde kullanılacak sağlık ve güvenlik işaretlerinin uygulanması ile ilgili asgari gereklilikleri belirlemek üzere Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği 11.09.2013 tarih ve 28762 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı.   Yönetmelik Hükümleri: a) Diğer bir mevzuatla özel olarak atıfta bulunulmadıkça; tehlikeli maddelerin, preparatların, ürünlerin veya malzemelerin piyasaya

İş güvenliği ile ilgili hususlar

Sirküler No:1449 1- ÇALIŞANLARIN TİTREŞİM İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARI.  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerinde çalışanların  mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak için asgari gereklilikleri   belirleyen “ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK” yönetmelik 22.08.2013 tarih ve 28743 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı. 2- GEÇİCİ VEYA BELİRLİ

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranında değişiklik

Sirküler No:1448 6385 sayılı Kanun’un 9.uncu maddesiyle 5510 sayılı Kanunun 81.inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “c) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. Bu primin tamamını işveren öder. Bu oranı %1,5 oranına düşürmeye ya da %2,5 oranına artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.” Madde 01.09.2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe

Ortaklar tarafından şirketten zamanaşımı süresinde talep edilmeyen kar payları hakkında

Sirküler No:1447 Ticari hayatın gelişmesi ile birlikte şirketlerin küçük oranda sahip ortakları olabilmektedir. Genellikle kar dağıtımı yapan şirketlerin bazılarında bu küçük kar paylarının ortaklar tarafından müracaat edilerek talep edilmediği görülmektedir. 2038 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilât ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun uyarınca kar payları dağıtıma başlandıktan itibaren 5 yıl içinde

Serbest bölgelerde yer alan sabit kıymetlerin satışı ve serbest bölgede faaliyet gösteren şirketin aldığı destek hakkında

Sirküler No:1446 1-) SERBEST BÖLGELERDE YER ALAN BİNA, MAKİNE TESİS VE DEMİRBAŞIN SATIŞINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN SERBEST BÖLGE KAZANÇ İSTİSNASINA DAHİL EDİLMESİ MÜMKÜNDÜR. 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a)  bendinde de serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları Avrupa Birliğine tam üyeliğin

Borçlanmanın geri alınması, e-devlet üzerinden bildirim ve eksik gün bildirimi

Sirküler No:1445 1- SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN BORÇLANMANIN GERİ ALINMASI.  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.08.2013 tarih ve 28742 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Yönetmeliğin 12/d maddesiyle borçlanmanın iadesi ile ilgili aşağıdaki değişiklik yapılmıştır. “5510 sayılı  Kanunun 41 inci maddesine göre yapılan borçlanmalarda aylık bağlanmamış olması şartıyla Kuruma yazıyla müracaat edilmesi halinde borçlanmadan vazgeçilebilir. 

Organize Sanayi Bölgeleri alt yapı tesislerine ait katılım payı ödemeleri gider yazılabilir mi?

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 20’nci maddesine göre bölgedeki katılımcıların alt yapı ve arıtma tesislerini, bölge yapmak ve yönetmeliğe uygun usul ve esaslara göre de paylaştırmak zorundadır. Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri bölge sınırları içersindeki KATILIMCILARI (bina veya arsa sahiplerine) herhangi bir mal veya hizmet verdiği takdirde fatura ile sattığının bedelini alma hakkı bulunmaktadır. Aynı