English

Aylık Arşiv: Kasım 2013

2014 Yılında e-fatura / e-defter uygulamasına geçecek firmalarda defter tasdikleri

Sirküler No: 1475 E-Defter uygulamasına geçiş için öncelikle e-fatura uygulaması için başvuru ve onay sürecinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Akabinde yapılacak diğer bir başvuru ile de e-defter uygulamasına başlanacaktır. E-Defter uygulamasına başlanılabilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı’na yapılan başvurunun onaylanması şarttır. Başvuru onaylanıncaya kadar kağıt ortamındaki defterlerin tasdik ettirilmesi ve kullanılması mecburiyeti devam etmektedir. Özetle, E-FATURA kapsamına

4/(a) ve (b) kapsamındaki sigortalıların geçici iş göremezlik ödemelerini e-devlet şifreleri ile öğrenmeleri

Sirküler No:1474 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (Hizmet akdiyle çalışanlar) ve (b) (Bağımsız çalışanlar) bentleri kapsamındaki sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneklerinin bankaya yatırılıp yatırılmadığı ya da MOSİP (Muhasebe) sistemine aktarılıp aktarılmadığı hususlarında Kurum tarafından 22.11.2013 tarihinde duyuru yapılmıştır. Duyuru gereğince, Sigortalıların ödenekleri hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için, Kurum ünitelerine gitmelerine gerek kalmaksızın,

Arsanız için takdir olunan m² birim değerini mutlaka kontrol ediniz

Sirküler No: 1473 Bina, arsa ve arazilerin emlâk vergisinin hesaplanmasına esas alınan arsa ve arazi metrekare değerleri Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 49’uncu maddesi gereğince dört yılda bir takdir komisyonları tarafından takdir edilmekte,  komisyon kararları ilgili daire, kurum, meslek odaları ile mahalle ve köy muhtarlıklarına tebliğ edilmektedir. Muhtarlıklarda, mahalle oturanlarının ve işyeri sahiplerinin öğrenmesi için ilan

Limited şirketlerin amme borcundan sorumluluğu ve limited şirketlerde hisse devri

LİMİTED ŞİRKETLERİN AMME BORCUNDAN SORUMLULUĞU  Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun uyarınca limited şirket hakkında yapılan takip sonucu, şirketten  tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından ortakların ve kanuni temsilcilerin sorumlulukları doğacaktır. Buna göre; – Limited şirket ortakları hakkında yapılacak takip, 35 inci madde hükümlerine göre sermaye hisseleri oranında; – Kanuni

2013 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı

Sirküler No: 1472  19 Kasım 2013 tarih ve 28826 sayılı  Resmi Gazete’ de yayımlanan 430 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; 2013 yılı için yeniden değerleme oranı %3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2013 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. Bilgilerinize sunarız. Ş.A. Yeminli

TTK’na göre 01 Ocak 2014 tarihine kadar yapılması gereken düzenlemeler

Sirküler No: 1471 Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde (resmi kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmalar, V.U.K.’ unda düzenlenen fatura, irsaliye, gider pusulası gibi); – Tacirin sicil numarası, – Ticaret ünvanı, – İşletmenin merkezi, – İnternet sitesinin adresi (1345 sayılı sirkülerimizde açıklanan denetime tabi sermaye şirketleri için geçerlidir) gösterilmesi

Limited şirketlerin amme borcundan sorumluluğu

Sirküler No: 1470 11.09.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:A Sıra No: 5 Tahsilat Genel Tebliği ile limited şirket kanuni temsilcilerinin tespitine ve amme alacağından doğan sorumluluklarına ilişkin önemli açıklamalar yapılmıştır. 6183 sayılı Kanun uyarınca limited şirket hakkında yapılan takip sonucu, şirketten  tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından ortakların ve kanuni

Limited şirketlerde hisse devri

Sirküler No: 1469 11.09.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: A Sıra No: 5 Tahsilat Genel Tebliği ile limited şirketlerde ortaklık pay devrinin ne zaman gerçekleştiğine ilişkin önemli açıklamalar yapılmıştır. TTK’nun 595. maddesinde ortaklık payının devri düzenlenmiş ve madde hükmüne göre ortaklık payının devri ve devir borcunu doğuran işlemlerin yazılı şekilde yapılacağı ve tarafların imzalarının noterce

Doğalgaz dağıtım şirketlerinin aldıkları güvence bedellerinin değerlemelerinin hangi değerleme ölçüsü ile yapılacağı

Sirküler No: 1468 Doğalgaz dağıtım lisansı kapsamında, doğalgaz dağıtımı yapan şirketlerin Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 39’ uncu maddesindeki hüküm çerçevesinde alacaklarını garanti altına almak üzere, abonelik anlaşmasının imzalanması sırasında abonelerden güvence bedeli aldıkları ve sözleşmenin iptali halinde alınan güvence bedellerinin TUİK’ in aylık TÜFE artış oranına göre güncelleştirilerek abonelere iade edildiği, alınan

YTB kapsamında alınan makina ve teçhizat teslimleri nedeniyle oluşan kur farkında KDV hesaplanmayacaktır

Sirküler No: 1467 Yatırım teşvik belgesi kapsamında dövize endeksli olarak satın alınan makine teçhizat teslimleri nedeniyle; teslimden önce verilen avansların ve teslimden sonra yapılan ödemelere ilişkin lehte veya aleyhte oluşan farklarının katma değer vergisine tabi olup olmadığı konusunda, Gelir İdaresi Başkanlığınca verilen 30.01.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.24-368 sayılı özelgede; Avans mahiyetindeki ödemeler bir teslim veya hizmetin