English

Aylık Arşiv: Kasım 2013

Yurt dışından posta ya da hızlı kargo ile ticari mal getirtilmesi

Sirküler No:1466 Bazı işletme sahipleri veya yetkilileri yurt dışından gelirken işletmelerinde kullanılmak üzere ticari mal olarak tanımlanabilecek nitelikte alet, edevat veya çeşitli makine parçalarını beraberinde getirmekte veya bunları posta veya hızlı kargo taşımacılığı ile getirtmektedirler. Bilindiği üzere, Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, gümrük kıymeti gönderim başına toplam

İade hakkı doğuran işlemlerde talepler standart hale getirilen dilekçe ile internet vergi dairesine verilecektir

Sirküler No: 1465  Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 429 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01.11.2013 tarihinden itibaren iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben yapılacak iade talepleri, Gelir İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda,  Tebliğ ekindeki standart dilekçeler kullanılmak suretiyle yapılacağı belirtilmiştir. İade talep dilekçeleri, internet vergi dairesi şifresi kullanılmak suretiyle mükellefler

Çeşitli giderler adı altında avukatlara yapılan ödemelerin serbest meslek makbuzu ile belgelendirilmesi ve vergi kesintisi

Sirküler No: 1464 Avukatların faaliyette bulundukları yerleşim yerleri dışındaki il ve ilçelerde görülmekte olan davalarla ilgili yapmış oldukları ulaşım, konaklama ve yeme içme gibi harcamalarını, harcama cetveli adı altında düzenledikleri bir belgeye ekleyerek bu belge ile müvekkil şirketlerden tahsil etmek istedikleri gözlenmiştir. Gelir Vergisi Kanununun serbest meslek kazancının tespiti başlıklı 67’ nci maddesinde;  “Serbest meslek

Dar mükelleflere sonradan yapılan fark ödemelerde vergi kesintisi ve sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanması gerekir

Sirküler No: 1463 Gelir Vergisi Kanununun 94 ve Kurumlar Vergisi Kanununun 30’ uncu maddelerinde, dar mükellef gerçek ve tüzel kişilerin elde ettikleri kazanç ve iratlardan hangilerinin vergi kesintisine tabi tutulacağı tek tek sayılmıştır. Söz konusu madde hükümlerine göre kesintiye tabi tutulanlardan serbest meslek kazançları ile ticari veya zirai kazanca tabi olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz,

Analık istirahat raporları ve meslek hastalığı bildirimi

Sirküler No:1462 Kurumla sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından analık sigortasından düzenlenen istirahat raporları için onay şartı aranmayacağına dair Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.10.2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini 08.10.2013 tarih ve 1454 no.lu sirkümüzle duyurmuştuk.  Kurum tarafından konu ile ilgili 2013/35 no.lu genelge de yayınlandı. Kurumla