English

Aylık Arşiv: Aralık 2013

Sosyal güvenlik sözleşmeleri uygulamaları

Sirküler No: 1482 Ülkemizin akdettiği sosyal güvenlik sözleşmelerine/anlaşmalarına göre yürütülen işlemler 28.11.2013 tarihi itibariyle Kurum tarafından yayınlanan 2013/39 sayılı Genelge uyarınca aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir. 1- BİR YILDAN AZ SÜRELER. Ülkemizde geçen sigortalı çalışma süresi; a) Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Hırvatistan, Kanada, Kebek, Lüksemburg ve Romanya uygulamalarında 1 yıldan, b) Azerbaycan, Bosna Hersek, Danimarka,

SGK prim borçlarının Katma Değer Vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesinde değişiklik

Sirküler No: 1481 01.09.2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliğinin Madde 6 “PRİM BORÇLARININ KATMA DEĞER VERGİSİ İADE ALACAĞINDAN MAHSUP SURETİYLE ÖDENMESİ” başlıklı açıklaması 28.11.2013 tarih ve 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 1- Prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesinin talep

Elektronik defter uygulamasına geçiş süreci ile ilgili açıklamalar

Sirküler No: 1480 26.11.2013 tarih ve 67 sayılı Vergi Usul Kanunu  sirküleri ile elektronik defter uygulamasına ilişkin aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir. 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3.1. bölümünde yer alan zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin, elektronik defter uygulamasına 2014 takvim yılı (Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 1/9/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test

2013 yılında şüpheli hale gelen alacaklar için karşılık ayrılması unutulmamalıdır

Sirküler No: 1479 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 323’ üncü maddesinde şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılmasına ilişkin hükme yer verilmiştir. Bir alacağın şüpheli alacak sayılarak karşılık ayrılabilmesi için gerekli şartlar kanun maddesinde belirtilmiş olup, konuya ilişkin açıklamalarımıza da 1004 Sıra No.lu Sirkülerlerimizde yer verilmiştir. Söz konusu sirkülerlerimizdeki açıklamalarda dikkate alınarak 2013 yılında şüpheli hale gelen

Yeni gayrimenkul alınması, satılması veya niteliğinin değişmesi nedeniyle emlak vergisi bildiriminin yapılması unutulmamalıdır

Sirküler No: 1478  2013 yılı içerisinde; – Yeni bir gayrimenkul (bina, arsa, arazi) alınması veya mevcut gayrimenkulün satılması, – Yeni bina inşa edilmesi, – Mevcut binanın yıkılarak arsa haline dönüştürülmesi, – Binanın kullanılış tarzının tamamen değiştirilmesi (örneğin; konut olarak kullanılan binanın tamamının veya bir kısmının işyerine dönüştürülmesi, – Tarlanın arsaya dönüşmesi, – Birleşme, bölünme, trampa,

KDV oranlarında yapılan değişiklikler

Sirküler No: 1477 01.12.2013 tarih ve 28838 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı mal ve hizmetlerin Katma Değer Vergisi oranlarında değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler aşağıda sunulmuştur. 1-) Canlı kümes hayvanlarının tesliminde %1 olarak uygulanmakta olan KDV oranı  %8’ e çıkartılmıştır. 2-) Elektronik ortamda satışı yapılan gazete ve dergilerde KDV

Yasal defterlerin noter tasdikleri

Sirküler No: 1476 2014 takvim yılında kullanılacak defterlerin tasdik süresi 31.12.2013 tarihinde sona ermektedir. Vergi Usul Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği aşağıda belirtilen defterlerin tasdiki zorunludur. – Yevmiye defteri, – Defteri kebir – Envanter defteri, – İmalat defteri (7/A yöntemine göre tutulmuyorsa), – Damga vergisi defteri (Anonim şirketler ile ihtiyari