English

Aylık Arşiv: Ocak 2014

Bursa’da merkezi kayıt sistemine (MERSİS) geçilmiştir.

Sirküler: 1508 Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Sicil Müdürlüğü, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ne (MERSİS) Ocak ayı itibariyle geçmiştir. BTSO üyesi şirketlerin MERSİS numarasını http://mersis.gumrukticaret.gov.tr adresine kayıt yaparak öğrenmeleri mümkündür. 1471 ve 1484 numaralı sirkülerlerimizde detaylı olarak açıkladığımız üzere, Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde (fatura, irsaliye,

Anonim şirket ortak ve kanuni temsilcilerinin amme borcundan sorumluluğu

Amme alacağından ötürü anonim şirketlerde sadece kanuni temsilcilerin sorumluluğu söz konusudur. Limited şirketlerde olduğu gibi ortakların sorumluluğu bulunmamaktadır. 11.09.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: A Sıra No: 5 Tahsilat Genel Tebliği ile anonim şirket kanuni temsilcilerinin tespitine ve amme alacağından doğan sorumluluklarına ilişkin önemli açıklamalar yapılmıştır. 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35 inci maddesi uyarınca anonim

Gümrük mevzuatı açısından bazı hususları hatırlatmak istiyoruz.

Sirküler No: 1507 Firmaların yurtdışından ithal ettikleri veya ihraç ettikleri mallar için tanzim olunan gümrük beyannamelerinde, söz konusu mallarla ilgili Türk Gümrük Tarife Cetvelinde belirtilen eşya kodlarına göre belirlenen ve gümrükte ödenecek vergilerin doğruluğu açısından önem arz etmektedir. Bu nedenden dolayı gümrük beyannamesinde belirtilen malların mahiyetine göre güncellenmiş Gümrük Tarife Cetvellerine göre beyan edilmesini aksi

Türkiye’ de ve yurt dışında mukim gerçek ve tüzel kişilerin alacakları mukimlik belgesi

Sirküler No:1506 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile diğer devletler arasında imzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarından faydalanabilmek için ödemeyi yapacak olanın karşı taraftan mukimlik belgesi alması gerektiği anlaşmaların 4’üncü maddelerinde yer almaktadır. Konuya ilişkin 909 ve 1219 No.lu Sirkülerlerimizde de gerekli açıklamalar yapılmıştır. Bu nedenle, yurt dışında mukim gerçek ve tüzel kişilere yapılacak ödemelerde çifte vergilendirmeyi önleme

Anonim şirketlerde pay senedi bastırılması

Anonim şirketlerin çok büyük çoğunluğunda pay senetlerinin basılı olmadığı bilinmektedir. Ancak pay senedi gibi işlem gören İLMÜHABERLERİ olabilir. İlmühaberde yoksa çok büyük bir risk içerisinde demektir. Türk Ticaret Kanunu’na göre; BEDELİ TAMAMEN ÖDENEN HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİ İÇİN BEDELLERİNİN TAMAMEN ÖDENDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 3 AY İÇİNDE PAY SENETLERİNİN yönetim kurulunca BASTIRILIP, PAY SAHİPLERİNE DAĞITILMASI ZORUNLUDUR.

Fazla saatlerde çalışma, özürlü teşviki, SGK ilişiksizlik belgesi

Sirküler No: 1505 1-)  FAZLA SAATLERDE ÇALIŞMADA İŞÇİNİN ONAYININ ALINMASI.  4857 sayılı İş Kanunu’nun 41’inci maddesi ve yönetmeliğin 9.uncu maddesi uyarınca fazla çalışma için her yıl yeniden işçinin yazılı muvafakatinin alınması gerekir. İşçi ile işveren arasında yapılmış olan iş sözleşmesinde “işçi fazla mesai yapmayı kabul eder.” şeklinde bir hükmün olması halinde, sözleşmenin yapıldığı yıl için

Vergiden müstesna çocuk zammı, SGK emzirme ödeneği ve cenaze yardımı tutarı artırıldı

Sirküler No: 1504 1- VERGİDEN MÜSTESNA ÇOCUK ZAMMI TUTARLARI 01.01.2014 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YENİDEN BELİRLENDİ. 01.01.2014 – 31.12.2014 tarihinden itibaren geçerli olan vergiden müstesna çocuk zammı tutarı aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 2- SGK EMZİRME ÖDENEĞİ VE CENAZE YARDIMI TUTARI ARTIRILDI. Sigortalılara verilmekte olan emzirme ödeneği ve cenaze yardımı 2013 yılı enflasyon oranında artırılarak

Binek otomobiller, cep telefonları, alkollü içki ve sigarada özel tüketim vergisi artırılmıştır.

Sirküler No: 1503 1-) BİNEK OTOMOBİLLER, CEP TELEFONLARI, ALKOLLÜ İÇKİ VE SİGARA’ DA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ARTIRILMIŞTIR. Bakanlar Kurulunun 31.12.2013 tarih ve 2013/5761 sayılı Kararı ile bazı mallarda uygulanan ÖTV oranları artırılmıştır. Artırılan tutarlara ilişkin bilgiler şu şekildedir. Cep Telefonları; Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı Listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P numaralı cep telefonlarının her

Anonim şirketlerde pay senedi bastırılması

Sirküler No:1502 Türk Ticaret Kanunu’na göre; BEDELİ TAMAMEN ÖDENEN HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİ İÇİN BEDELLERİNİN TAMAMEN ÖDENDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 3 AY İÇİNDE PAY SENETLERİNİN yönetim kurulunca BASTIRILIP, PAY SAHİPLERİNE DAĞITILMASI ZORUNLUDUR. Bedelleri tamamen ödenmeyen paylar için HAMİLİNE yazılı pay senedi çıkarılamaz. Bu hükme aykırı olarak çıkarılanlar da geçersizdir. Pay senedi bastırılıncaya kadar İLMÜHABER çıkarılabilir. İLMÜHABERLERE,

2014 yılında uygulanacak çevre temizlik vergileri

Sirküler No: 1501 1-) Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi; Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 24 Kuruş, diğer belediyelerde 19 Kuruş olarak hesaplanıp, su faturasına dahil edilerek tahsil edilecektir. Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve