English

Aylık Arşiv: Ocak 2014

Türk Ticaret Kanunu’na göre 2014 yılında yapılması gerekenler

Sirküler No: 1500 Türk Ticaret Kanunu’na göre önemli hususlarla ilgili takvim aşağıdaki belirtilmiştir. 01.01.2014 – TİCARİ BELGELERDE YER ALACAK BİLGİLER Ticari belgelerde yer alması gereken bilgilere 1471 ve 1484 sayılı sirkülerimizde detaylıca yer verilmişti. Buradan tetkik edilebilir. Ayrıca, eski Kanunda da düzenlendiği gibi tescil edilen ticaret unvanının, işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılması

Motorlu taşıt vergileri 2014 yılında aşağıdaki tarifeye göre tahsil edilecektir

Sirküler No: 1499 Bilindiği üzere; her yılın motorlu taşıtlar vergisi, aynı Kanununun 10’ncu maddesi uyarınca bir önceki yıl motorlu taşıt vergisi tutarlarının o yılın yeniden değerleme oranında (%3,93) artırılması suretiyle belirlenmektedir. Yeniden değerleme oranına göre artırılan ve 2014 yılında ödenecek motorlu taşıt vergileri aşağıya çıkartılmıştır.  (I) SAYILI TARİFE  (II) SAYILI TARİFE ÖDEME ZAMANI: Motorlu taşıt

Veraset ve intikal vergisinde istisna hadleri artırılmıştır

Sirküler No: 1498 2014 yılında vuku bulacak ivazsız (bedelsiz) intikaller için istisna hadleri aşağıdaki gibidir. Evlatlıklarda dahil olmak üzere füruğ (çocuk) ve eşten her birine veraset suretiyle intikal eden menkul ve gayrimenkul malların vergiye tabi değerlerinin 146.306,- TL’lık kısmı veraset ve intikal vergisinden istisnadır. Füruğ (çocuk) bulunmaması halinde bu istisna, eşe isabet eden miras hissesi

2014 yılında vergiden müstesna olarak ödenebilecek yurt içi ve yurt dışı harcırah gündelikleri

Sirküler No: 1497 Yurt içi harcırah tutarı; Özel sektör firmaları, 2014 yılı içinde personelinin yurt içi seyahatleri için 48,50 TL vergiden istisna harcırah gündeliği ödeyebilecektir. Bu tutarı aşan ödemelerin net ücret ödemesi kabul edilerek vergiye tabi tutulması gerekir. Yurt Dışı Harcırah Tutarları; Firmalar 2014 yılında aşağıda seyahat edilen ülkeye göre belirtilen tutarları, yurt dışı seyahatlerde

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade edilebilecek KDV’nin alt sınır 17.700,- TL’ ye yükseltilmiştir

Sirküler No:1496 İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak 2013 yılında geçerli olan 17.000,- TL tutarındaki sınır, yeniden değerleme oranında artırılarak 2014 yılı için 17.700,- TL’ ye yükseltilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Damga Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler

Sirküler No: 1495 Damga Vergisi Kanunu ile ilgili 2014 yılında uygulanacak tutarlara ilişkin bilgiler aşağıya çıkartılmıştır. Damga Vergisi Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan üst sınır yeniden değerleme oranında artırılarak 1.545.852,40 TL’ye çıkartılmıştır.  Buna göre 2014 yılında düzenlenecek kağıtlardan her biri için hesaplanacak damga vergisinin tutarı  1.545.852,40 TL’yi aşmayacaktır.  Bilgilerinize sunarız.  Ş.A. Yeminli

Çeşitli konular hakkında özet bilgiler aşağıda belirtilmiştir

Sirküler No:1494 1-) FATURA KESME SINIRI AYNI KALMIŞTIR. 2014 yılında fatura kesme sınırında bir artış yapılmamış yine 800,- TL olarak belirlenmiştir. Ancak, müşterinin istemesi halinde tutarına bakılmaksızın fatura düzenlenmesi gerekir. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetlerinden dolayı gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin faaliyetleri ile ilgili satın aldıkları mal ve hizmet tutarı ne olursa olsun fatura almaları

31.12.2013 tarihi itibariyle uygulanacak kurlar

Sirküler No:1493 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR: 31.12.2013 tarihi itibariyle yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde uygulanacak kurlar aşağıya çıkartılmıştır. Döviz cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesi, döviz alış kuru ile yapılmalıdır. Kasada bulunan dövizler efektif alış kuru, banka hesaplarında bulunan dövizler ise döviz alış kuru ile

2014 yılı için geçerli asgari geçim indirimi, vergiden istisna yemek ücreti tutarı, kıdem tazminatı tavanı yükseltildi

Sirküler No: 1492 1-) 2014 YILI İÇİN GEÇERLİ ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ:  2014 yılında ücret geliri elde edenlerin medeni durumu ve çocuk sayısına göre geçerli olacak asgari geçim indirimi tutarları aşağıda belirtilmiştir. 4 çocuktan fazlası için de indirimden yararlanılması mümkündür. Ancak, asgari geçim indiriminden yararlanılacak tutar ücretlinin gelir vergisi kesintisini aşamayacağından, ayrıca aşan tutar iade edilemeyeceğinden

01.01.2014 tarihinden itibaren sigorta primine esas kazancın alt ve üst sınırı

Sirküler No: 1491 1-) 01.01.2014 TARİHİNDEN İTİBAREN SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANCIN ALT VE ÜST SINIRI.  01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere sigorta primine esas kazancın alt ve üst sınırı aşağıdaki gibidir.   2-) 2014 yılında sigorta primine tabi tutulmayacak yemek parası, çocuk zammı, aile zammı ve işverenler tarafından sigortalılar adına ödenen özel sağlık sigortası primleri ve bireysel