English

Aylık Arşiv: Şubat 2014

Kayıtlı elektronik posta KEP kullanma zorunluluğu

Sirküler: 1516 Kayıtlı elektronik posta sisteminin hukuki ve teknik yönlerine ilişkin 25 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazete’de “Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır. KEP sistemi yeni TTK’nun 1525. maddesi ile tanımlanmış ve 19 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliğine göre, ANONİM, LİMİTED VE SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETLER

Sermaye piyasası araçları etkileyebilecek nitelikte özel durum açıklaması yapılması

Sirküler No:1515 Sermaye Piyasası Kurumu tarafından yatırımcıların zamanında, tam ve doğru bilgilendirilerek sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişini sağlamak amacıyla sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelişmelerin kamuya açıklanmasına ilişkin II – 15.1 nolu Özel Durumlar Tebliği yayınlanmış olup, 23.02.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu Tebliğ

Payları borsada işlem gören şirketlerin kar payı ve kar payı avansı dağıtımı

Sirküler No: 1514 Sermaye Piyasası Kurumu tarafından halka açık şirketlerin kar dağıtımına ilişkin II – 19.1 nolu Kar Payı Tebliği yayınlanmış olup, 01.02.2014 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu Tebliğ ile yapılan düzenlemeler kısaca aşağıdaki gibidir. Ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Ortaklıkların kâr dağıtım

Ekim Kasım Aralık 2013 dönemine ilişkin dördüncü üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı

Sirküler No:1513 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 11.02.2014 tarih ve 94 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri ile; 14 Şubat 2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 17 Şubat 2014 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi

Sirküler No: 1512 Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere ondan az çalışanı bulunanlardan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için sağlanacak desteğin usul ve esaslarını belirleyen “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK” 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı.  Yönetmeliğe göre:  A.

Kısmi süreli (part-time) çalışanların sigortalılığı

Sirküler No: 1511 Kısmi süreli (part-time) çalışma, bir işçinin hizmet akdine dayalı olarak, 4857 sayılı İş Kanunu’ndaki haftalık iş süresi olan 45 saatten (45 saatlik çalışma süresinin 2/3 veya daha az) az çalışmayı ifade etmektedir. Kısmi süreli (part-time) çalışanların da normal çalışanlar gibi sigortalı olması gerekmektedir. Ancak, kısmi süreli (part-time) çalışanların SGK’ya kaç gün sigortalı olarak

İşçi alacaklarının haczedilmesi

Sirküler No: 1510 Çeşitli nedenlerle borçları (Kredi kartı, banka vb. borcu) olan çalışanların,  ücret, ikramiye, asgari geçim indirimi,  toplu sözleşme farkı, ihbar ve kıdem tazminatı ödemelerinin ne kadarının haczedilebileceği ile ilgili gelen sorular sebebiyle bu sirkümüzde konuyu açıklama gereği duyulmuştur. A) Çalışan Ücretlerinin Haczedilmesi. 1- İşçilerin aylık net ücretlerinin dörtte biri haczedilebilir. (4857/35, 2004/83 madde) 2-

4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 2014 yılı denetlenecek sektörler

Sirküler No: 1509 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2014 yılı denetim programı, İş Teftiş Kurulu toplantılarıyla kamuoyuna duyuruldu. Denetimlerde iş sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere iş ve sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde incelemeler yapılacaktır. Bütün sektörlerin ve işyerlerinin denetlenmesi mümkün olmadığından, özellikle aşağıdaki riskli sektörler öncelikle denetlenecektir. İşin Yürütümü Yönünden; Gemi Yapımı, Deniz Taşımacılığı –