English

Aylık Arşiv: Mart 2014

SGK açısından işyerinin devri, intikali ve nakli

Sirküler No: 1525 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 11. maddesinde, 01.09.2012 tarih ve 28398 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşveren Uygulama Tebliği ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 33. ncü maddesinde   işyerinin, devri, intikali ve nakli halinde yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır. 1- Sigortalı çalıştırılan bir işyerinin; a) Faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki

Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı

Sirküler No: 1524 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 25.03.2014 tarih ve 96 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri ile;  2013 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri  28 Mart 2014 Cuma günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri

Dar mükellef kurumlara yapılan bazı ödemeler

Sirküler No: 1523 Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerden hangilerinin Kurumlar Vergisi kesintisi ve KDV tevkifatına tabi olup olmadığını hatırlatmak istiyoruz. A- KURUMLAR VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILMAYACAK KAZANÇLAR:  Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesine göre dar mükellefiyete tabi kurumların elde ettiği TİCARİ, ZİRAİ VE DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR Kurumlar Vergisi kesintisine tabi değildir. Kesinti kapsamına girmeyen TİCARİ, ZİRAİ

Bağımsız denetime tabi olacak şirket kriterlerinde değişiklik yapılmıştır

Sirküler No: 1522 14.03.2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2014/5973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Karar’ da değişiklik yapılmıştır. Söz konusu karara göre yeni kriterler; – Aktif toplamı yetmişbeşmilyon ve üstü Türk Lirası, – Yıllık net satış hasılatı yüzellimilyon ve üstü Türk Lirası, – Çalışan

Ticaret unvanını belirlerken dikkat edilmesi gerekenler

Sirküler No: 1521 Ticaret şirketleri ile ticari işletme işleten diğer tacirlerin ticaret unvanlarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ” 14 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ticaret unvanı; – İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibarelerin Türkçe olması gerekir. Şirket ortağı yabancı uyruklu ise unvanda başka dille yazılı ibarelere müsaade

Şirketlerde 1. temettü (kar payı) dağıtılması mecburidir

Sirküler No: 1520 Eski Türk Ticaret Kanunu’nda %5 oranında kar payının (1. temettünün) ayrılma zorunluluğu varken, dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunda bir netlik yoktu. Şirketler, yasa gereği kar payını ayırıyor; ancak dağıtmayabiliyordu. Buna ilişkin maddenin eski ve yeni şekli aşağıdaki gibidir: Eski TTK’nun 466. maddesine göre; “Her yıl safi karın yirmide birinin ödenmiş esas sermayenin beşte birini

Sosyal Güvenlik Kurumu asgari işçilik oranlarında değişiklik

Sirküler No: 1519 12.05.2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğin ekinde yer alan “Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranları Listesi” SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Elektronik tebligat

Sirküler No: 1518 Elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” 19 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. E-Tebligat, Tebligat Kanunu’nda tebliğ çıkarmaya yetkili kılınan merciler (kazaî merciler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II)

2013 Yılında elde edilen kira, ücret ve menkul sermaye iradının beyanı

Sirküler No: 1517 2013 yılında elde edilen gayrimenkul, menkul sermaye iradı ile ücrete ilişkin gelirlere ait yıllık gelir vergisi beyannamesinin 1-25 Mart 2014 tarihleri arasında verilmesi gerekmektedir. ŞİRKET ORTAKLARININ BEYANNAME VERİP VERMEYECEKLERİ KONUSUNDA GELİRLERİNİN İNCELENMESİ, BEYANNAME VERİLMESİ GEREKTİĞİ TAKDİRDE, HAZIRLANDIKTAN SONRA KONTROL İÇİN DENETÇİNİZLE GÖRÜŞÜLMESİNİ ÖNEMLE HATIRLATMAK İSTERİZ. Beyanname verilmesi halinde ödenen stopaj gelir vergileri