English

Aylık Arşiv: Nisan 2014

Yeni gelir vergisi tasarısına göre gayrimenkul ve iştirak hisselerinin satışında istisna uygulaması

Sirküler No: 1538 Yapılan düzenleme ile yeni Gelir Vergisi tasarı ile mevcut Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarının kaldırılması ve her ikisinin yerine hem gerçek hem de tüzel kişilerin gelirlerinin vergilendirilmesinde hüküm ifade etmek üzere Gelir Vergisi Kanunu adı altında tek bir kanun çıkarılması amaçlanmaktadır. Söz konusu kanun tasarısının çalışmaları tamamlanarak görüşülmek üzere TBMM’ ne sevk

Yıllık işletme cetvellerinin Nisan ayı sonuna kadar verilmesi gerekiyor

Sirküler No: 1537 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5’ inci maddesi gereğince, Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelerin, Yıllık İşletme Cetvelleri’ ni takip eden yılın Nisan ayı sonuna kadar, kendilerine Maliye Bakanlığı’ nca özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerin ise özel hesap dönemlerinin bitimini takip eden dördüncü ay sonuna kadar bildirim yapmaları gerekmektedir. Firmaların, 759,- TL

Çalışan temsilcileri seçtiniz mi?

Sirküler No: 1536 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20.inci maddesi ve 29.08.2013 tarih ve 28750 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğ ile İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ TEMSİLCİ açıklamalarımızı 1449 nolu sirkümüzle duyurmuştuk. Kanun ve Tebliğdeki açıklamalara göre; İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek

Kurumlar Vergisi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı

Sirküler No: 1535 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 32 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Sirkülerleri ile; 25 Nisan 2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 29 Nisan 2014 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır. Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri 30 Nisan 2014 Çarşamba günü

2014 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı

Sirküler No: 1534 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi başkanlığınca yayımlanan 31 Sıra Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile; 2014 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %3,25 (yüzde üç virgül yirmi beş) olarak tespit edilmiştir. Bilgilerinize sunarız.  Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Tapuda konut olarak kayıtlı taşınmazlar işyeri olarak kullanılıyorsa satışında KDV uygulaması

Sirküler No: 1533 Bilindiği üzere, Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, fiilen ne amaçla kullanıldığı / kullanılacağına bakılmaksızın tapu / yapı ruhsatında net alanı 150 m2’ ye kadar konut olarak gösterilen taşınmazların tesliminde %1, net alanı 150 m2 ve üzeri konut olarak gösterilen taşınmazlar ve işyerlerinin tesliminde ise %18 oranında KDV hesaplanmaktadır. Ancak, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi

Ek Mali Tabloları Düzenleme Zorunluluğu

Ortağın şirkete borçlanma yasağı

Sirküler No: 1532 Pay sahipleri ve pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin birçok iş ve işleminde şirket kasasını kullanmalarının ve bunun uygulamada engellenmesi amacıyla yeni Türk Ticaret Kanunu ile bu kişilerin şirkete borçlanma yasağı getirilmiştir. Bu yasağın temeli sermayenin korunması ilkesine dayanmaktadır. A- PAY SAHİPLERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞI TTK’nun 358. maddesine göre, pay sahibinin şirkete

Kıdem tazminatı ve karşılığı ile ilgili özellikli durumlar

Sirküler No: 1531 Kıdem tazminatı ile ilgili tüm bilgiler 422, 591, 1292, 1383, 1385 ve 1428 nolu sirkülerimizde mevcut olup, ayrıca aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.  Kıdem tazminatı 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14’üncü maddesine göre en az bir tam yıl çalışma süresini dolduran işçinin hizmet akdinin kanunda öngörülen nedenlerden biriyle sona ermesi halinde, çalışılan her

Engelli işçi sigorta prim desteğinde değişik

4857 sayılı İş Kanunu’nun engelli istihdamını düzenleyen 30. uncu maddesinde, 19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 6518 sayılı Kanun 58.nci maddesi ile aşağıdaki değişiklik yapıldı.