English

Aylık Arşiv: Mayıs 2014

Yurt dışında bulunanların genel sağlık sigortalılığının sonlandırılması

Sirküler No: 1551 Kurum tarafından 18.04.2014 tarih ve 28976 sayılı Resmi Gazete’de GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ ve GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL, PRİM VE MÜSTEHAKLIK İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ yayımlanarak eski yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Yönetmeliğe eklenen; GEÇİCİ MADDE 1 – “(1) Kanunun 92 nci maddesinde genel sağlık sigortasının zorunlu olması nedeniyle Kanunun 61 inci maddesinin birinci fıkrasının

Özel tüketim vergisinde tevkifat uygulaması

Sirküler No: 1550 19.04.2014 tarih ve 28977 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 34 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile; Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında yer alan malların, özel tüketim vergisi mükellefleri (4/12/2013 tarihli ve 5015 sayılı Petrol PiyasasıKanununda tanımlanan rafinericiler hariç) tarafından teslimine ilişkin ÖTV, yalnızca sanayi sicil

İşe iade davası sonunda işe başlatılmayan sigortalıların işten ayrılış bildirgesinin kuruma verilme süresi

Sirküler No: 1549  Güncellenen mevzuat gereği Kurum tarafından 28.02.2014 tarih ve 2014-5 sayılı genelge yayınlanmıştır.  Genelgeye göre;  4857 sayılı İş Kanunun 21 inci maddesinde, işverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verilmesi halinde, işverenin, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorunda olduğu, işçinin

Verilen vekaletnamelerin ve teminat mektuplarının takibi gerekir.

Sirküler No: 1548 1-) Ticari faaliyetlerin devamı sürecinde çeşitli iş ve işlemler, bazı zorunluluklar nedeniyle avukatlara, şirket elemanlarına, dışarıdan hizmet alınan kişilere ve oto alım satımı yapanlara verilen vekaletnamelerle yürütülüp sonuçlandırılmaktadır. Vekalet verilen konu ile ilgili iş ve işlemlerin ilgilileri tarafından sonuçlandırılıp bitirilmiş ve aradan uzun süre geçmiş olmasına rağmen özellikle süresiz olarak verilen vekaletnamelerin

Mükellef bilgileri bildiriminin Mayıs ayı sonuna kadar verilmesi gerekir

Sirküler No: 1547 20.01.2012 tarih ve 28179 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Mükellef Bilgileri Bildiriminin, elektronik ortamda verilmesi zorunluluğu getirilmiş, söz konusu tebliğe ilişkin açıklamalarımıza 25.01.2012 tarih ve 1178 No.lu sirkülerlerimizde yer verilmiştir. Tebliğde yer alan açıklamalara göre bildirimin Mayıs Ayı sonuna kadar verilmesi gerekmektedir. Bildirimini

Yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat bürolarının faaliyetleri ile ilgili bilgilerin Mayıs ayı sonuna kadar bildirilmesi gerekir

Sirküler No: 1546 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uyarınca yayınlanan Uygulama Yönetmeliği hükümleri gereğince; – Şirket ve şubelerin sermaye ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri içeren, Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu (Ek-1)’ nun, bilanço ve gelir tablosu ile birlikte her yıl Mayıs ayı sonuna kadar, – Sermaye hesabına yapılan ödemelere ilişkin bilgileri içeren, Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Vergi levhalarının Mayıs ayı sonuna kadar yazdırılması gerekir

Sirküler No: 1545 Vergi levhasının elektronik ortamda alınması, e-vergi levhası sorgulaması, elektronik ortamda vergi kimlik numarası doğrulama ve vergi levhası doğrulama hizmetlerine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 408 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 27 Mayıs 2011 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, konuya ilişkin detaylı açıklamalarımıza 27 Mayıs 2011 tarih ve 1066 Sıra Numaralı

Emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam ile veraset ve intikal vergilerinin 1’inci taksitlerinin Mayıs ayı içerisinde ödenmesi gerekir

Sirküler No: 1544 2014 yılına ilişkin tahakkuk eden; – Emlak vergisi, – Çevre temizlik vergisi, – İlan ve reklam vergisinin 1’ inci taksiti ile, – Veraset ve intikal vergisinin 2014 yılı 1 inci taksitinin  Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.  Ödeme yapılmadan önce; yeni bir gayrimenkul (bina, arsa, arazi) alınması veya mevcut gayrimenkulün satılması, yeni

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi

Sirküler No: 1543 Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için sağlanacak desteğin usul ve esaslarını belirleyen “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK” 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan açıklamalarını 1512 nolu

15 yıl ve 3.600 günü tamamlayanların kıdem tazminatı almaları halinde emekli aylığında düşme olmaz

Sirküler No: 1542 1475 sayılı İş Kanunun 14/5 maddesi gereğince 506 sayılı Kanun’un Geçici Madde 81/C’ye göre yaş dışında sigortalılık süresi 15 yıl ve 3.600 gün prim ödenmiş olanlar SGK’dan aldıkları yazı ile kıdem tazminatını alabilecekler açısından kafaları karıştıran çok sayıda soru var. Pek çok çalışan bu hakka sahip olmasına rağmen konuyla ilgili bilgileri olmadığı