English

Aylık Arşiv: Ağustos 2014

İşten ayrılış bildirgesi düzenlenen sigortalılar için genel sağlık sigortası bilgilendirme yazısı verilmesi

Sirküler No: 1570 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre ülkemizde yaşayan ve herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlar 01.01.2012 tarihinden itibaren zorunlu genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır. Kanunun 4/(a) (ücretle çalışan) kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerce işten ayrılan sigortalılar için e-Bildirge sisteminde işten ayrılış bildirgesi düzenlenirken, hem işverenlere hem de adına işten

Aylık bağlandıktan sonra yurtdışında çalışanların aylıklarının kesilip kesilmeyeceği

Sirküler No:1569 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce Türkiye’de çalışmaya başlayan ve yurtiçi hizmet borçlanmaları dahil olmak üzere sadece bu çalışmalarına istinaden Kurumca gerek malullük, gerekse yaşlılık aylığı bağlanan kişilerin, sözleşmeli bir ülkede çalışmaya başlamaları halinde aylıklarının kesilip kesilmeyeceği ile ilgili olarak Kurum tarafından 2014/22 nolu genelge yayınlanmış olup,

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kayıt süresinde değişiklik yapılmıştır

Sirküler No:1568 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ nin “6. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kayıt Süreleri” başlıklı bölümünde; Tebliğ kapsamında yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olan mükelleflerden, belirli bir tür cihaz kullanma mecburiyeti getirilenler alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde, diğer mükellefler ise alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren

Amortisman Oranlarının Belirlendiği Listeye İlaveler

Sirküler No: 1567  07 Ağustos 2014 tarih ve 29081 Sıra No.lu Resmi Gazete’ de yayımlanan 439 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Amortisman oranlarına ilişkin açıklamaların yer aldığı 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan listeye; 3.65. satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir. “” Aynı Tebliğin ekinde yer

Kıdem Tazminatı Tutarı

Sirküler No: 1566 01.07.2014 – 31.12.2014 dönemleri arası geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı aşağıdaki gibidir.  Bilgilerinize sunarız.   Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.