English

Aylık Arşiv: Eylül 2014

2015 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi

Sirküler No: 1585 Maliye Bakanlığınca yayımlanan 64 Seri No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği ile 2015 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlenmiştir. Söz konusu Tebliğ ekinde yer alan cetveller ektedir. Bilgilerinize sunarız. Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Yurtdışı pazarlara girişte zorunlu olarak aranan belgeler destek kapsamına alındı

Sirküler No:1584 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’ nun 2014/8 sayılı kararı ile; Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen  akredite  edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile tarım ürünlerine ilişkin laboratuvar analizleri ve

6552 Sayılı torba kanunla SGK’daki diğer önemli değişiklikler

Sirküler No: 1583 İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11.09.2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.  SGK’daki diğer önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir. 1-)  MADDE 40 – 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 6. ncı maddesinin

6552 Sayılı torba kanun uyarınca yer altı işlerinde çalışanlar için getirilen yeni düzenlemeler

Sirküler No:1582 İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11.09.2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Yer altı işlerinde çalışanlar için torba yasayla aşağıdaki hükümler getirilmiştir.  1-)MADDE 2 – 4857 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.  “Yer altı

6552 sayılı torba kanun uyarınca 4/b kapsamında ilgili odalara tescilli olupta, sigorta primleri iptal edilenlerin durumları

Sirküler No: 1581 İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 11.09.2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Kanunun 58.inci maddesiyle 5510 sayılı Kanuna  “GEÇİCİ MADDE 54” eklenmiş olup, detayı aşağıdaki gibidir. “GEÇİCİ MADDE 54 – Mülga 4355 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları,

6552 Sayılı torba kanun uyarınca ev hizmetlerinde çalışanlar için yeni düzenlemeler

Sirküler No: 1580 İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 11.09.2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı ile Kanunun 55.inci maddesiyle 5510 sayılı Kanuna  “EK MADDE 9” eklenmiş olup, detayı aşağıdaki gibidir. 1-) 10 gün ve daha fazla

6552 Sayılı torba kanun uyarınca asıl ve alt işverenler için getirilen yeni düzenlemeler

Sirküler No: 1579 İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11.09.2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Asıl ve alt işverenler için torba yasayla aşağıdaki hükümler getirilmiştir.  1-) MADDE 3 – 4857 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

6552 sayılı torba kanun uyarınca SGK alacaklarının tahsili ile yapılan düzenlemeler

Sirküler No:1578 Kurum alacaklarının 6552 sayılı Kanun kapsamında tahsili amacıyla   İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN11.09.2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Kanunun 81.inci maddesiyle 5510 sayılı Kanuna  “GEÇİCİ MADDE 60” eklenmiş olup, detayı aşağıdaki gibidir. 1-) 2014 yılı Nisan ve

Torba yasa ile Türk Ticaret Kanununa getirilen yenilikler

Sirküler No:1577 6552 sayılı “İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun”  11 Eylül 2014 tarih ve 29116 mükerrer sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İşbu Kanun ile Türk Ticaret Kanununda yapılan düzenlemeler; – Anonim şirketlerin yönetim kurulları, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan mevcutlar ile ilgili torba yasa ile yapılan düzenlemeler

Sirküler No: 1576 “İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun”  11 Eylül 2014 tarih ve 29116 mükerrer sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun 74’ üncü maddesi ile yapılan düzenleme ile  Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar hakkında;