English

Aylık Arşiv: Kasım 2014

Torba kanunla 4/1-(a) (ücretle çalışanlar) sigortalılarına ilişkin tahsis uygulamalarında yapılan değişiklikler

Sirküler No: 1599 6552 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeler sonucunda tahsis uygulamalarında meydana gelen değişiklikler  ile ilgili Kurum  tarafından 28.10.2014 tarih ve 2014/29 nolu Genelge de yayınlandı. Genelgeye göre; 1. Maden İşyerlerinin Yeraltı İşlerinde Çalışanlar. 6552 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan yaş

Kıdem tazminatının gider yazılması gereken dönemler

Sirküler No: 1598 Kıdem tazminatı ile ilgili tüm bilgiler 422, 591, 1292, 1383, 1385, 1428 ve 1531 nolu sirkülerimizde mevcut olup, ayrıca sözleşmesi feshedilen işçiler için hesaplanan kıdem tazminatının bir kısmının bankadan, kalan kısmının ileriki tarihlerde çek veya senet ile ödenmesi durumunda  ne zaman gider yazılacağı ile ilgili gelen sorular sebebiyle, konuyu açıklama gereği duyulmuştur.

E-Defter uygulamasına geçiş süreci ile ilgili hatırlatma

Sirküler No: 1597 Bilindiği üzere, 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3.1. bölümünde yer alan zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin, elektronik defter uygulamasına 2014 takvim yılı (Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 1/9/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.) içerisinde geçmelerinin zorunlu olduğu ifade edilmiştir. 1 sıra numaralı Elektronik

6552 sayılı torba kanun uyarınca yurtdışında bulunan türk vatandaşları için getirilen yeni düzenlemeler.

Sirküler No:1596 İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11.09.2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi için torba yasayla aşağıdaki hükümler getirilmiştir.  1-) MADDE 28 –8/5/1985 tarihli

Ücret ödeme zamanı ve zamanında ödenmeyen ücretler için kıdem tazminatı ödenmesi

Sirküler No: 1595 Ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenebilen tutardır. 4857 sayılı İş Kanunu’nda “ücretin en geç ayda bir ödeneceği” 32.nci maddesinde düzenlenmiştir. Ayrıca ücretin ödeme gününde ödenmemesi ve bunun üzerinden mücbir bir sebep dışında 20 gün geçmesi halinde işçinin iş görme borcunu yerine getirmekten

Elektrik piyasasında lisans sahibi tüzel kişilerin 28.11.2014 tarihine kadar kayıtlı e-posta adresi (KEP) almaları gerekmektedir.

Sirküler No: 1594 Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu’ nca yayımlanan 07 Kasım 2014 tarihli duyuru ile; Kurumlarından elektrik piyasasında önlisans/lisans başvurusunda bulunan veya önlisans/lisans sahibi tüzel kişilere yapılacak tebligatların elektronik yolla gerçekleştirilecek olması nedeniyle, söz konusu tüzel kişilerin herhangi bir hak kaybına uğramaması için, Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin “Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma” başlıklı 7 nci maddesinin ikinci

2014 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı

Sirküler No: 1593 15 Kasım 2014 tarih ve 29176 sayılı  Resmi Gazete’ de yayımlanan 441 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; 2014 yılı için yeniden değerleme oranı %10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2014 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. Bilgilerinize sunarız.  Ş.A. Yeminli

Torba yasa uyarınca SGK’na işe giriş ve işten ayrılışları bildirilmeyen şirket ortaklarının durumları

Sirküler No: 1592 Şirketlerin sadece 4/a (Ücretle çalışanlar) sigortalılarının işe giriş ve işten ayrılış bildirimi yükümlülüğü olmayıp, aynı zamanda 4/b (Bağımsız çalışanlar) kapsamında           anonim şirketlerin yönetim kuruluna seçilen ortakları ile limited şirketlerin ortakları için de işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerini de Kuruma vermeleri gerekmektedir. Anonim şirketin yönetim kuruluna seçilen ortakları ile limited şirket ortakları

Şirketlerde temsil yetkisi iç yönerge

Sirküler No: 1591 Temsil yetkisinde sınırlamalar yapan yönetim kurulu kararı ile imza sirkülerinin tescillerinde Ticaret Sicil Müdürlüklerinde bazı sıkıntılar yaşanmaktadır. 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ile bu soruna bir çözüm getirilmiştir. Şöyle ki; Şirketleri her hususta temsil etme yetkisi, anonim