English

Aylık Arşiv: Aralık 2014

Perakende satış fişleri gider belgesi olarak kabul edilebilir mi?

Sirküler No: 1608 Perakende satış fişlerinin gider belgesi olup olamayacağı konusunda 804 sıra No.lu Sirkülerimizle bilgi verilmişti. Önemine binaen konuyu bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyoruz. 204 sıra No.lu Vergi U sul Kanunu Genel Tebliğinde; “……………………….. Mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak; işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (Kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli

Kar payının (1’inci temettü dahil) dağıtılması, hesaplanan verginin beyanı ve ödenmesi

Sirküler No: 1607 Şirketlerde kar payı (1’inci temettünün) dağıtılması ile ilgili açıklamalarımıza 12.03.2014 tarih ve 1520 nolu sirkülerimizde yer vermiştik. Kar payı ile ilgili aşağıdaki ilave açıklamalara gerek duyulmuştur. 2014 yılı içerisinden yapılan 2013 yılına ait olağan/olağanüstü genel kurullarda 2013 yılı karının (1’inci temettü) 31.12.2014 tarihine kadar dağıtılmasına (01.12.2014 tarihinden önce kar dağıtım yapan firmalar

2013 yılına ilişkin indirimli orana tabi teslimlerden dolayı yıllık iade tutarı Kasım 2014 KDV beyannamesiyle talep edilmelidir

Sirküler No: 1606 Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29/2’nci maddesi gereğince %1 ve %8 orana tabi mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükelleflerin, indirimli orana tabi teslimlerinde yüklenilen katma değer vergisinin hesaplanan katma değer vergisini aşması halinde indirim yoluyla giderilemeyen verginin iadesi mümkün bulunmaktadır. Bu şekilde iade talep edilebilmesi için farkın 17.000,- TL’ yi aşması gerekmektedir.

Bitim işleri defteri tutulması ve tasdik zorunluluğu

Sirküler No: 1605 Firmaların bitim işleri defteri tutma zorunluluğu ile tasdike tabi olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ nın internet sitesinde yer alan 01.07.2014 tarih ve  11395140-105[172-2012/VUK-2-…]-1758 sayılı Özelgesinde özetle; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 197’nci maddesine göre birinci sınıf tüccarlardan devamlı olarak imalat ile uğraşanların ayrıca bir imalat defteri tutma zorunluluğu bulunmaktadır.

Yasal defterlerin noter tasdikleri

Sirküler No: 1604 2015 takvim yılında kullanılacak defterlerin tasdik süresi 31.12.2014 tarihinde sona ermektedir.  Vergi Usul Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği aşağıda belirtilen defterlerin tasdiki zorunludur. – Yevmiye defteri, – Defteri kebir – Envanter defteri, – İmalat defteri (Kayıtlar 7/A yöntemine göre tutulmuyorsa), -Damga vergisi defteri (Anonim şirketler ile ihtiyari

E-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler için gelir idaresi başkanlığının duyurusu

Sirküler No: 1603 e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olan Mükellefler İçin Önemli Duyuru Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yapılması planlanan elektrik altyapı çalışması nedeniyle 5 Aralık 2014 Cuma Günü Saat 19:00 ile 8 Aralık 2014 Pazartesi Saat 07:00 saatleri arasında e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına erişim geçici olarak kapatılacaktır. Bu nedenle, 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin “9.

2014 yılında şüpheli hale gelen alacaklar için karşılık ayrılması unutulmamalıdır

Sirküler No: 1602 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 323’ üncü maddesinde şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılmasına ilişkin hükme yer verilmiştir. Bir alacağın şüpheli alacak sayılarak karşılık ayrılabilmesi için gerekli şartlar kanun maddesinde belirtilmiş olup, konuya ilişkin açıklamalarımıza da 1004 Sıra No.lu Sirkülerlerimizde yer verilmiştir. Söz konusu sirkülerlerimizdeki açıklamalarda dikkate alınarak 2014 yılında şüpheli hale gelen

Torba yasadaki vergi, sgk ve diğer kurum ve kuruluşlara olan borçlarda başvuru ve ilk taksit ödemelerinde süre uzatıldı

Sirküler No: 1601 30.11.2014 tarih ve 29191 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/7016 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeni Torba yasadaki vergi, SGK ve diğer kurum ve kuruluşlara olan borçlar için başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinde aşağıdaki değişiklikler yapıldı.  1-) 10/09/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal

Yeni gayrimenkul alınması, satılması veya niteliğinin değişmesi nedeniyle emlak vergisi bildirimi.

Sirküler No: 1600 2014 yılı içerisinde; – Yeni bir gayrimenkul (bina, arsa, arazi) alınması veya mevcut gayrimenkulün satılması, – Yeni bina inşa edilmesi, – Mevcut binanın yıkılarak arsa haline dönüştürülmesi, – Binanın kullanılış tarzının tamamen değiştirilmesi (örneğin; konut olarak kullanılan binanın tamamının veya bir kısmının işyerine dönüştürülmesi,  – Tarlanın arsaya dönüşmesi, – Birleşme, bölünme, trampa,