English

Aylık Arşiv: Ocak 2015

Torba yasadaki doğum borçlanması (evlat edinenler ile kısa vade sigorta kollarına prim ödeyenler dahil)

Sirküler No: 1632 Torba yasayla getirilen doğum borçlanması ile ilgili değişiklikler için Kurum tarafından 2014-32 sayılı genelge de yayınlandı. Genelgeye göre;  1-) 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (A) (Ücretle Çalışanlar), (B) (Bağımsız Çalışanlar) Ve (C) (Kamuda Çalışanlar) Bendine Tabi Sigortalıların Doğumdan Sonra Geçen Süreleri.  6552 sayılı Kanunla değiştirilen 41 inci maddesinin birinci

Vakıflara 2015 yılı içerisinde vergi muafiyeti tanınması şartları

Sirküler No: 1631 Vakıflara “VAKIFLARA VERGİ  MUAFİYETİ TANINMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SERİ NO:1)” tebliğdeki açıklamalar kapsamında Maliye Bakanlığının önerisi ile Bakanlar Kurulunca “vergiden muaf vakıf” statüsü verilebilmektedir. Bu statünün verildiği vakıflar, statünün verdiği ayrıcalıklı konum yanında, başta bunlara yapılan bağışların bağış yapanlarca belirli ölçüde matrahtan indirimi olmak üzere çeşitli vergi ayrıcalıklarına da kavuşmaktadırlar. Vakıfların vergiden

Kıdem tazminatı tavanı üzerinde yapılan ödemelerin gider yazılması

Sirküler No: 1630 Kıdem tazminatı ile ilgili tüm bilgiler 422, 591, 1292, 1383, 1385, 1428, 1531, 1542, 1595 ve 1598 no.lu sirkülerimizde mevcut olup, ayrıca kıdem tazminatı tavanı üzerinde yapılan ödemelerin nasıl gider yazılacağı hususu ile ilgili aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. Kıdem Tazminatı (1475/14 Madde): Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin; İşveren tarafından 4857

6098 sayılı Borçlar Kanunu’na göre ölen işçinin yakınlarına ölüm tazminatı ödenmesi

Sirküler No: 1629 6098 sayılı Borçlar Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olup bu Kanun ile işverenlere 4857 sayılı İş Kanunu’nda olmayan birtakım yükümlülükler getirilmiştir. Bu yükümlülüklerden biri de ölen işçinin geride kalanlarına işverenlerince işçinin kıdemine göre aşağıdaki açıklamalar kapsamında  ölüm tazminatı ödenmesidir. ÖLÜM TAZMİNATI: 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 440. maddesine göre; “Sözleşme işçinin

Alkollü içki ve sigara’ da özel tüketim vergisi artırılmıştır, cep telefonu sim kartları için tahakkuk edecek ÖİV tutarı artırılmıştır.

Sirküler No: 1628 Bakanlar Kurulunun 30.12.2014 tarih ve 2014/7127 sayılı Kararı ile bazı mallarda uygulanan ÖTV oranları artırılmıştır. Artırılan tutarlara ilişkin bilgiler şu şekildedir. Alkollü İçkiler ve Sigaralar;  Alkollü içki ve sigaralar için belirlenen tutarlar yukarıda tarih ve sayısı belirlenen Bakanlar Kurulu Kararı eki listede yer almaktadır. Artırılan oran ve tutarlar 01.01.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe

Veraset ve intikal vergisinde istisna hadleri artırılmıştır

Sirküler No: 1627 2015 yılında vuku bulacak ivazsız (bedelsiz) intikaller için istisna hadleri aşağıdaki gibidir. Evlatlıklarda dahil olmak üzere füruğ (çocuk) ve eşten her birine veraset suretiyle intikal eden menkul ve gayrimenkul malların vergiye tabi değerlerinin 161.097,- TL’lık kısmı veraset ve intikal vergisinden istisnadır. Füruğ (çocuk) bulunmaması halinde bu istisna, eşe isabet eden miras hissesi

Motorlu taşıt vergileri 2015 yılında aşağıdaki tarifeye göre tahsil edilecektir

Sirküler No: 1626 Bilindiği üzere; her yılın motorlu taşıtlar vergisi, aynı Kanununun 10’ncu maddesi uyarınca bir önceki yıl motorlu taşıt vergisi tutarlarının o yılın yeniden değerleme oranında (%10,11) artırılması suretiyle belirlenmektedir. Yeniden değerleme oranına göre artırılan ve 2015 yılında ödenecek motorlu taşıt vergileri aşağıya çıkartılmıştır.  (I) SAYILI TARİFE Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıtların Yaşları İle

2015 yılında uygulanacak çevre temizlik vergileri

Sirküler No: 1625 1-) Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi; Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 26 Kuruş, diğer belediyelerde 20 Kuruş olarak hesaplanıp, su faturasına dahil edilerek tahsil edilecektir. Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade edilebilecek KDV’ nin alt sınır 19.500,- TL’ ye yükseltilmiştir

Sirküler No: 1624 İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak 2014 yılında geçerli olan 17.700,- TL tutarındaki sınır, yeniden değerleme oranında artırılarak 2015 yılı için 19.500,- TL’ ye yükseltilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Fazla saatler çalışma, özürlü teşviki, vergiden müstesna çocuk zammı

Sirküler No: 1623 1.)  FAZLA SAATLERDE ÇALIŞMADA İŞÇİNİN ONAYININ ALINMASI.  4857 sayılı İş Kanunu’nun 41’inci maddesi ve yönetmeliğin 9.uncu maddesi uyarınca fazla çalışma için her yıl yeniden işçinin yazılı muvafakatinin alınması gerekir. İşçi ile işveren arasında yapılmış olan iş sözleşmesinde “işçi fazla mesai yapmayı kabul eder.” şeklinde bir hükmün olması halinde, sözleşmenin yapıldığı yıl için