English

Aylık Arşiv: Şubat 2015

Engelli sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerine yönelik uygulanan sigorta primi teşviki uygulamasında değişiklik

Sirküler No: 1637 Engelli sigortalı çalıştıran özel sektör işverenleri için Kurum tarafından 09.02.2015 tarihinde aşağıdaki duyuru yapılmıştır. 4857 sayılı İş Kanununun “Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu” başlıklı           30 uncu maddesinin altıncı fıkrasına istinaden, çalışma gücü kayıp oranı %40’dan fazla olan engelli sigortalı istihdam eden tüm özel sektör işverenleri, anılan fıkrada belirtilen şartların sağlanması kaydıyla,

Engelli sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerine yönelik uygulanan sigorta primi teşviki uygulamasında değişiklik.

Sirküler No: 1637 Engelli sigortalı çalıştıran özel sektör işverenleri için Kurum tarafından 09.02.2015 tarihinde aşağıdaki duyuru yapılmıştır. 4857 sayılı İş Kanununun “Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu” başlıklı           30 uncu maddesinin altıncı fıkrasına istinaden, çalışma gücü kayıp oranı %40’dan fazla olan engelli sigortalı istihdam eden tüm özel sektör işverenleri, anılan fıkrada belirtilen şartların sağlanması kaydıyla,

Ocak 2015 dönemine ait muhtasar, katma değer ve damga vergisi beyanname verme süreleri uzatıldı

Sirküler No: 1636 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan, 71 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 23 Şubat 2015 günü akşamına kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile 24 Şubat 2015 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Şubat 2015 Perşembe günü sonuna kadar, 21 Sıra No.lu Damga Vergisi Sirküleri ile;

Muhtasar beyannamelerde ve katma değer vergisi beyannamesinde değişiklik yapılmıştır.

Sirküler No: 1635 1-) Muhtasar beyannamelerdeki değişiklikler ;  MUH, MUH30 ve MUHGVK281 beyannamelerinde yapılan değişiklikle, ekler kısmında İşyeri / İşçi Bilgileri kulakçığı eklenmiştir. Bu bölümde yer alan işyeri kodu bilgisine İnternet Vergi Dairesinden https://intvd.gib.gov.tr Sorgulamalar / Şube Bilgileri Sorgulama kısmından ulaşılabilir. Muhtasar beyannamenin ekler kısmındaki İşyeri / İşçi bilgileri kısmına yazılacak sayı ile Sosyal Güvenlik

Hatırlatma – Şirketlerde Temsil Yetkisi – İç Yönerge

Sirküler No: 1591 Temsil yetkisinde sınırlamalar yapan yönetim kurulu kararı ile imza sirkülerinin tescillerinde Ticaret Sicil Müdürlüklerinde bazı sıkıntılar yaşanmaktadır. 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ile bu soruna bir çözüm getirilmiştir. Şöyle ki; Şirketleri her hususta temsil etme yetkisi, anonim

Mahkemenin işe iade kararından sonra işçinin işe başlatılmaması durumunda yapılması gereken işlemler.

Sirküler No: 1634 İş güvencesi ile ilgili düzenlemelere 4857 sayılı İş Kanunun 18, 19, 20 ve 21.inci maddelerinde yer verilmiştir. Konu ile ilgili 828, 1452 ve 1549 nolu sirkülerimiz mevcuttur. İşçi, açtığı işe iade davasını kazanması halinde mahkeme kararının tebliğinden itibaren on gün içinde işe başlamak için işverene başvurmak zorundadır. Bu süre içinde başvuruda bulunmazsa

Bağımsız denetime tabi olacak şirket kriterlerinde değişiklik yapılmıştır

Sirküler No: 1633 01.02.2015 tarih ve 29254 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2014/7149 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Karar’da değişiklik yapılmıştır. Söz konusu karara göre yeni kriterler; – Aktif toplamı ellimilyon ve üstü Türk Lirası, – Yıllık net satış hasılatı yüzmilyon ve üstü Türk Lirası, – Çalışan sayısı