English

Aylık Arşiv: Nisan 2015

30.04.2015 günü sonuna kadar tamamlanması gereken “e-defterlerin oluşturulması ve imzalanması” süresi uzatıldı

Sirküler No: 1671 Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 77 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 30 Nisan 2015 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi, 29 Mayıs 2015 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır. Bilgilerinize sunarız. Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Çeyiz, konut ve doğum yardımı devlet katkısı

Sirküler No: 1670 Çeyiz, konut ve doğum yardımı ile ilgili 6637 sayılı Kanun “BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” 07.04.2015 tarihli ve 29319 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı. Kanunun 14.üncü maddesi gereğince, Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısı: Türk vatandaşlarına ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamına girenlere, a) 5411

Ev hizmetlerinde çalışanların gelir vergisi kanunu ve damga vergisi kanunu karşısındaki durumu

Sirküler No: 1669 Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 07.04.2015 tarihli ve GVK -98/2015-1 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Sirküsünde; 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde çalışanlara, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan istisnanın uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Buna göre,  5510 sayılı Kanunu’nun ek 9

Geçmişe yönelik mükellefiyet tesislerinde özel usulsüzlük ve usulsüzlük cezaları kesilmeyecektir.

Sirküler No: 1668 Gerek mükelleflerin başvurusu üzerine, gerekse de vergi inceleme raporları veya vergi dairesi tespitleri gibi nedenlerle geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilenlere elektronik beyanname ve bildirimleri vermemeleri nedeniyle kesilen özel usulsüzlük cezalarının ne şekilde uygulanacağına ilişkin 449 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Tebliğ’ de yer alan açıklamalar gereğince; müstakar hale gelen

2015 yılı birinci geçici vergi döneminde yeniden değerleme yapılmayacaktır.

Sirküler No: 1667 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 36 Sıra Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile; 2015 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı negatif olduğundan bu döneme ilişkin olarak yeniden değerleme yapılmayacağı belirtilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı

Kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı.

Muhtasar, KDV ve damga vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile e-Defter beratlarının yüklenme süresi uzatılmıştır

Sirküler No: 1665 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 75 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; –Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması: 24 Nisan 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 27 Nisan 2015 Pazartesi günü sonuna kadar

Yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteği uygulama sürelerinde değişiklik

Sirküler No:1664 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2015/7496)  08 Nisan 2015 tarih ve 29320 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı. Kararın 2.nci maddesinde sigorta prim işveren hissesi desteği uygulama süreleri aşağıdaki gibi yeniden düzenlenmiştir.    Yeni Kararnameyle, 31.12.2014 tarihine kadar yatırıma başlayanlar için geçerli olan sigorta primi işveren payına ilişkin avantajlı

Kar dağıtım tablosu düzenlenmesine ilişkin hadler

Sirküler No: 1663 8 Sıra Numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile yapılan açıklama uyarınca ek mali tabloları eklemek zorunda olan mükelleflerin yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine ek mali tablolardan sadece KAR DAĞITIM TABLOSU nu eklemeleri yeterli bulunmuştur. Buna göre, 2014 yılı aktif toplamı 13.330.500,- TL’ nı veya net satışlar toplamı 29.622.800,- TL’ nı

31.03.2015 tarihi itibariyle uygulanacak kurlar

              Sirküler No: 1662 31.03.2015 tarihi itibariyle yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde uygulanacak kurlar aşağıya çıkartılmıştır. Döviz cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesi, döviz alış kuru ile yapılmalıdır. Kasada bulunan dövizler efektif alış kuru, banka hesaplarında bulunan dövizler ise döviz