English

Aylık Arşiv: Nisan 2015

Ev hizmetlerinde çalışanlara tazminat

Sirküler No: 1661 4857 sayılı İş Kanunu 4. maddesine göre; ev hizmetlerinde yapılan işler İş Kanunu kapsamında değildir. Temizlikçi, çocuk bakıcısı, bahçıvan, hizmetçi sıfatıyla verilen hizmetler ev hizmetine girdiğinden çalışanlara 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun “genel hizmet sözleşmelerine” ilişkin hükümleri uygulanmaktadır. Ev hizmetlerinde çalışanlar İş Kanunu hükümlerinden yararlanamadıkları için “kıdem tazminatı” alamazlar. Türk Borçlar Kanunu

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) Sayılı Listede yer alan bazı mallarda tevkifat uygulaması

Sirküler No: 1660 05.03.2015 tarih ve 29286 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin Ç/2 bölümünde yapılan açıklama ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde yer alan; -2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19, 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralarında yer alan malların, -2710.20.90.00.00 G.T.İ.P. numarasındaki mallardan yalnız 2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19, 2710.19.29.00.00 numaralı

Kurumların yurt dışı şubelerinden elde ettikleri kazançların kurumlar vergisi beyannamesinde bildirimi

Sirküler No: 1659 Kurumların yurt dışında bulunan ve şube olarak faaliyet gösteren işyerlerinin bulunması halinde, şubelerin hesap dönemi sonu itibariyle oluşan kar veya zararlarının Türkiye’deki merkez işyerine ait mali tablolarına yansıtılması gerekmektedir. Yurt dışında bulunan şubeler bilindiği üzere bulundukları ülkelerin vergi uygulamalarına tabi olup, ilgili ülkede beyanname vermekte ve kazanç doğması halinde de vergi ödemektedirler.

Ocak 2015 ayına ait e-defter beratları Nisan ayı sonuna kadar gönderilmelidir

Sirküler: 1658 E-defter uygulaması kapsamına giren mükelleflerin elektronik ortamda tutmaya başladıkları Yevmiye Defteri ve Büyük Defter (Defter-i Kebir) beratlarını ilgili ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) yüklemeleri gerekmektedir. Ocak ayına ait e-defter beratları Nisan ayının son gününe kadar GİB’e gönderilmelidir. Ocak ayından sonraki her aya ait beratın takip eden

Kurumlar vergisi beyannamesi düzenlenirken dikkat edilmesi gereken bazı konular

Sirküler No: 1657 – GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ MAHSUBU Bilindiği üzere herhangi bir yıl zararı en fazla takip eden beş yılın kazancından indirim konusu yapılabilecektir. 2014 hesap döneminde, en son 2009 hesap dönemi zararı mahsup edilebilir. Kurum kazancından mahsup edilen zararlar ile ertesi yıllara devreden zararların hangi dönemle ilgili olduğu beyannamede ayrı ayrı belirtilecektir. Bu koşullar

Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerine göre kimler ilişkili kişidir

Sirküler No: 1656 Kurumlar Vergisi Kanununun; 12’ nci maddesinin (1)’ inci fıkrasında; Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır. Denildikten sonra 13’ üncü maddenin (1) ve

Bazı ürünlerin ithalatında KKDF kesintisi oranı %0 (sıfır) olarak tespit edildi

Sirküler No: 1655 Bakanlar Kurulunun 8/4/2015 tarih ve 2015/7511 sayılı Kararı ve  eki Karar 10.04.2015 tarih ve 29322 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Karar ile bazı ürünlerin vadeli ithalatında kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesinti oranı sıfır olarak belirlendi. Karara göre, vadeli ithalatında KKDF kesinti oranı sıfır olarak belirlenen ürünler arasında;

Genel sağlık sigortası gelir tespiti, yapılandırma ve ödemesinde süre uzatımı

Sirküler No: 1654 Genel Sağlık Sigortalısı olarak tescil edildiği halde gelir testine hiç başvurmayan, borcu olanlar için başvurma ve ödeme süreleri 31.03.2015 tarih ve 29312 sayılı Resmi Gazetedeki 2015/7470 Bakanlar Kurulu Kararı ile uzatılmıştır. Torba Kanun olarak bilinen (6552 sayılı) Kanunla yapılan düzenlemeler ile 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında

Bilânço ve Gelir Tablosu Dipnotları

Sirküler No: 1653 Bilânço ve Gelir Tablosu Dipnotları, yıllık kurumlar vergisi beyannameleri ekine yazılan Bilânço ve Gelir Tablosunun ayrılmaz parçalarıdır. 1 SIRA NOLU, MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNE uygun bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.  Cevap, sıfır veya evet/hayır’da olsa soruların tamamına cevap verilmesi gerekmektedir. Bu tabloların dolduruluşu ile ilgili bilgileri aşağıda hatırlatıyoruz. Uyulmasını önemle rica ederiz. 

Kıdem tazminatı ve hesaplaması ile ilgili özellik arz eden hususlar

Sirküler No: 1652 Kıdem tazminatı ve hesaplamasıyla ilgili gelen sorular üzerine aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. Kıdem tazminatının hesaplanmasından önce ilk yapılacak iş kıdemin hesaplanmasıdır. Kıdem tazminatı ödenebilmesi için, işçinin aynı işverene ait aynı ya da farklı işyerlerinde, sürekli veya aralıklı olarak en az bir yıl çalışmış olması gerekir. Kıdemin başlangıcı, iş sözleşmesinin yapıldığı tarih