English

Aylık Arşiv: Mayıs 2015

5510 4B bağımsız çalışanlar kapsamında çalışanların prime esas kazanç beyanlarında değişiklik

Sirküler No: 1692 6645 Sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, bağımsız çalışanların prime esas kazanç beyanlarında aşağıdaki değişiklik yapılmıştır. Değişiklik Öncesi Durum.  5510 sayılı Kanunun 80 inci (Prime esas kazançlar)  maddesinin ikinci fıkrasında

Oturma izni almış yabancılar ile yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortası idari para cezası

Sirküler No: 1691 Oturma izni almış yabancılar ile yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortası idari para cezası ile ilgili Kurum tarafından 2015/14 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile Kuruma bildirimi yapılanlar ve idari para cezası uygulaması. Oturma İzni Almış Yabancılar. Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılan

Ücret ödeme şekillerinde aylık, maktu, gündelik, saat ücreti, parça başına ücret vb. yaşanan sorunlar

Sirküler No: 1690 Denetimlerde aylık (maktu), gündelik, saat, parça başına vb. ücret ödemelerinde yaşanan sorunlar nedeniyle aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. 1- AYLIK ÜCRET (MAKTU AYLIK): 4857 sayılı İş Kanunu’nun 49 uncu maddesi son fıkrasında “aylık ücretli işçiden” söz edilmektedir. Aylık ücrete “maktu aylık”da denilmektedir.  Maktu aylığın asıl özelliği, işçinin istirahatli yada izinli olduğu ve

5510/4(B) (Bağ-Kurlu) kapsamında olanların prim borçlarının dondurulması

Sirküler No: 1689 6645 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN    23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanunun MADDE 56’sı ile 5510 sayılı Kanuna  GEÇİCİ MADDE 63 eklenmiş olup detaylı aşağıdadır.   1- Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda

Çalıştırma yaşı ve çocukların çalıştırma yasağı

Sirküler No: 1688 6645 Sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN            23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, Kanunun  MADDE 38 ile 4857 sayılı İş Kanununun 71 inci maddesinin değişmiş hali aşağıdadır. Çalıştırma Yaşı ve Çocukları Çalıştırma Yasağı. Madde 71 –

Sonradan beyan edilen, tarh edilen ve ödenen KDV ve sorumlu sıfatıyla ödenen KDV ile ÖTV’ nin indirilememesi

Sirküler No: 1687 – Katma Değer Vergisi Kanununun 29/1 inci maddesinde, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi ile ithal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen KDV yi

e-Defter ve e-Fatura kullanımı hakkındaki 421 sıra numaralı VUK genel tebliğinde değişiklik yapılmıştır

Sirküler No: 1686 Elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu getirilmesine ilişkin düzenlenen 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde 448 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler ile; -Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni

Emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam ve veraset ve intikal vergilerinin 1’inci taksitlerinin Mayıs ayı içerisinde ödenmesi gerekir.

Sirküler No: 1685 2015 yılına ilişkin tahakkuk eden; – Emlak vergisi, – Çevre temizlik vergisi, – İlan ve reklam vergisinin 1’ inci taksiti ile, – Veraset ve intikal vergisinin 2015 yılı 1 inci taksitinin  Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.  Ödeme yapılmadan önce; yeni bir gayrimenkul (bina, arsa, arazi) alınması veya mevcut gayrimenkulün satılması, yeni

Yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat bürolarının faaliyetleri ile ilgili bilgilerin Mayıs ayı sonuna kadar bildirilmesi gerekir

Sirküler No: 1684 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uyarınca yayınlanan Uygulama Yönetmeliği hükümleri gereğince; –  Şirket ve şubelerin sermaye ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri içeren, Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu (Ek-1)’ nun, bilanço ve gelir tablosu ile birlikte her yıl Mayıs ayı sonuna kadar, – Sermaye hesabına yapılan ödemelere ilişkin bilgileri içeren, Doğrudan Yabancı Yatırımlar

2015/1. geçici vergi dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi uzatılmıştır

Sirküler No: 1683 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 78 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 14 Mayıs 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2015 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri 18 Mayıs 2015 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden,