English

Aylık Arşiv: Temmuz 2015

Sosyal güvenlik kurumu çeşitli iş kollarına ait asgari işçilik oranları listesinde değişiklik yapıldı

Sirküler No: 1714 23.07.2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ekinde (ek:1) yer alan “ÇEŞİTLİ İŞ KOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI LİSTESİ 2015” listenin değişmiş hali 23 Temmuz 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu

Noterlik işlemlerinin elektronik ortamda yapılması

Sirküler No: 1713 Noterlik işlemlerinin elektronik ortamda yapılması, saklanması ve paylaşılmasına ilişkin usûl ve esasları düzenleyen “Noterlik İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında Yönetmelik” 11 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Yönetmelik, 01 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu Yönetmeliğe göre, elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile noter huzurunda veya huzurda olmadan noterlik işlemleri yapılabilecektir. Güvenli

Anonim şirketlerin kurucu ortaklarının sigortalılığı

Sirküler No: 1712 Kurum tarafından yeni mevzuat ve güncellenen mevzuatla ilgili 2015-19 nolu Genelge yayımlandı. Genelgenin önemli hususları aşağıda açıklanmıştır. 1479 sayılı Kanunun mülga 24 üncü maddesinin (1/g) bendi gereğince anonim şirketlerin kurucu ortakları ile yönetim kurulu üyesi olan ortakları sigortalı sayılmakta iken 1/10/2008 tarihinden itibaren Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) (Bağımsız çalışanlar)

Ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hk.

Sirküler No: 1711   Ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik “İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK” 29 Haziran 2015 tarih ve 29401 sayılı Resmi Gazetede

Adalet bakanlığında 29 Haziran 2015 tarihi itibariyle e- tebligat uygulamasına geçilmiştir

Sirküler No: 1710  Tebligat Kanununun 7/A maddesi ve Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu kılınmıştı. İşbu yönetmelik 19 Ocak 2013’te yürürlüğe girmiş olsa da, elektronik tebligat çıkarmaya yetkili mercilerden birçoğu henüz bu uygulamaya geçmediğinden  tebligat, eskiden olduğu gibi kağıt ortamında yapılmaktadır. Elektronik tebligat çıkarmaya

RAMAZAN BAYRAMI TEBRİKİ

www.saymmas.com.tr   RAMAZAN BAYRAMINIZI  KUTLAR, SAĞLIK VE  MUTLULUKLAR DİLERİZ.      Ş.A. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  ORTAK VE ÇALIŞANLARI

İşyeri bildirgesinin e-sigorta kanalıyla kuruma gönderilmesi

Sirküler No:1709 İşveren işlemlerinin kolaylaştırılması ve işlemlerin elektronik ortama taşınması amacıyla halen kağıt ortamında ilgili sosyal güvenlik merkezine verilmekte olan işyeri bildirgelerinin, e-Sigorta kanalıyla internet üzerinden gönderilmesine imkan sağlayan program çalışmaları tamamlanmıştır. Bahse konu uygulama vasıtasıyla ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler halen Kuruma kağıt ortamında verilen işyeri bildirgelerini SGK sitesindeki Diğer Uygulamalar başlığı altındaki

Sigorta prim teşviklerinden geriye yönelik yararlanmada değişiklik

Sirküler No: 1708 İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini tercih ettikleri sigorta primi teşvikine ilişkin ilgili kanun numarasını seçmek suretiyle düzenleyip teşvikten yararlandıktan sonra, yararlanılan bu sigorta primi teşvikinin değiştirilmesi yönünde talepte bulundukları anlaşılmış olup, konuya ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ile ilgili Kurum tarafından 2015/10 no.lu Genelge yayımlanmıştır. Genelge de uygulamanın

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara ilişkin düzenlemeler

Sirküler No: 1707 450 ve 451 sıra Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla ilgili bir takım düzenlemeler yapılmıştır. 1-) Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda “Z” raporu oluşturma zorunluluğu devam etmektedir. Ancak, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda raporlar elektronik ortamda muhafaza edildiğinden, “Z” raporlarından kağıt ortamında çıktı alınması ve

Sponsorluk harcamaları

Sirküler No: 1706 1-) Spor sponsorluğu; Şirketlerce, firma unvanının, markanın ve satışı yapılan ürünlerin tanıtılması amacıyla çeşitli etkinliklerde yapılan tanıtım reklamları ve çeşitli sponsorluklar için düzenlenen sözleşmelerin çoğu “Sponsorluk Sözleşmesi” adı altında düzenlendiği görülmektedir. Oysa sponsorluk harcamasının tamamen farklı çerçeve içerisinde gerçekleşmesi gerekmekte olup buna ilişkin düzenlemelere Kurumlar Vergisi Kanununun 10/1-b maddesinde yer verilmiştir. Düzenlenecek