English

Aylık Arşiv: Ekim 2015

Anonim şirket ortaklarına ait hisse devirleri için düzenlenen yönetim kurulu kararlarında damga vergisi

Sirküler No:1738 Anonim şirket hisse devirlerinin pay defterine yazılması için alınan yönetim kurulu kararlarında pay devredenlerin aynı zamanda yönetim kurulu üyeleri olabildiği, bu kişilerin kendi aralarında veya üçüncü şahıslara pay devrettikleri ve bu hususun da yönetim kurulu kararında yer aldığı belirtilerek, pay devreden ve devir alan yönetim kurulu üyelerinin imzasını ihtiva eden yönetim kurulu kararlarının

Enerji piyasası düzenleme kurulu 2016 yılında uygulanacak iletim ek ücretini belirledi

Sirküler No:1737 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun, 2016 yılında uygulanacak iletim ek ücretine ilişkin kararı, 24 Ekim 2015 tarih ve 29512 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı. Buna göre; EPDK iletim ek ücretini, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin (TEİAŞ) iletim tarifesinin binde 5`i olarak belirledi. İletim ek ücretleri, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından aylık olarak hesaplanır

Raporluya kurum tarafından geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi.

Sirküler No: 1736 5510 sayılı Kanun’un 18.inci maddesi gereğince iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık halinde sigortalının kurumca yetkilendirilen hekim ve sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla istirahatlı kaldığı sürede kendisine geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. Hastalık halinde iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere ve diğer hallerde de istirahat süresince her gün için

Genel sağlık sigortası kapsamında kuruma borçu olan herkes 31.12.2015 tarihine kadar sağlık hizmetinden yararlanabilecektir

Sirküler No: 1735 01.01.2012 tarihinden itibaren sosyal güvencesi olmayanlar zorunlu olarak Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmış ve durumlarına göre primlerinin devlet tarafından yada kendilerince ödenmesi zorunluluğu getirilmişti. Kurum tarafından yapılan duyuru ile, 29/09/2015 tarihli ve 2015/8106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 28/01/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Karara Geçici 54 üncü madde eklenmiştir. Madde gereğince; 1-)

Yargıtay kararı doğrultusunda yıllık ücretli izin sürelerinde bölünmezlik istisnası

Sirküler No: 1734 Yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılması ile ilgili oluşan tereddütlerle ilgili aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. 4857 Sayılı İş Kanunun 53.üncü maddesinde işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi; a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden, b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden, c) Onbeş yıl

e-Defter uygulama kılavuzu güncellendi

Sirküler No: 1733 e-Defter Uygulama Kılavuzu güncellenerek e-Defter Uygulama Kılavuzu 1.3. versiyonu yayımlanmıştır. Kılavuzda “Perakende Satış Vesikalarına” ilişkin yapılan açıklama aşağıdaki gibidir: Perakende Satış Vesikalarına istinaden açıklama Vergi Usul Kanunu kapsamında gider yazılabilecek mahiyeti taşıyan perakende satış vesikaları (VUK Kanunu Genel Tebliğleri ile perakende satış vesikası ile tevsik edilebilmesine izin verilen giderlere ait fişler) ayrı

İş kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitimi programı kapsamında çalışanlara yapılan ek ödemeler

Sirküler No: 1732 6645 Sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili aşağıda yapılan değişikliği 08.05.2015 tarih ve 1678 nolu sirkümüz ile duyurmuştuk. Söz konusu uygulama ile ilgili aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. 6645 Sayılı Kanunun MADDE 9 ile Gelir

İkale (bozma) sözleşmesinin iş, vergi ve sosyal güvenlik kanunu açısından değerlendirilmesi

Sirküler No: 1731 İşçi ile işveren arasındaki ilişkiler ve hizmet akdinin feshine ilişkin hususlar İş Kanunu’nda düzenleme altına alınmıştır. Ancak hizmet akdinin feshi dışında, tarafların anlaşması yolu ile de (ikale sözleşmesi) sonlandırılabildiği ve bu uygulamanın son yıllarda artış gösterdiği görülmektedir. İkale (bozma, sona erdirme) sözleşmelerinin; A-) İŞ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: İş ilişkisinde ikale (bozma, sona

Güncel SGK teşvikleri

Sirküler No: 1730 5510 sayılı Kanun kapsamında çalışanlar ile işyerleri için öngörülen şartların oluşması durumunda uygulanmakta olan birden fazla teşvik bulunmaktadır. Teşviklerden güncel olan ve en çok kullanılanları aşağıdaki gibidir. Not: (*) Öngörülen sigorta prim desteğinden yararlanılması sırasında, öncelikle 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim desteğinden yararlanılacak,

Eylül ayında ödenmesi gereken prim ve diğer ödeme yükümlülüklerinde süre uzatımı.

Sirküler No: 1729 21 Eylül 2015 – 30 Eylül 2015 tarihleri arasında prim tahsilat anlaşması olan bankaların Kurum tahsilat sistemleriyle iletişiminde yaşadığı yoğunluktan dolayı teknik problemler yaşanmış, prim ve diğer tahsilatlarda aksaklıklar oluşmuştur. Kurum tarafından yapılan 02.10.2015 tarihli duyuru gereğince; Prim ve diğer ödeme yükümlükleri son ödeme günü 21 Eylül 2015 – 30 Eylül 2015